Brussel

Praten kan helpen

Extra aanbod (voor verwijzers)

In onderstaande rubrieken vind je informatie over de suïcide- en verslavingspreventie van CGG Brussel, het project psychiatrische thuiszorg LILA, het project Buddynamic die vrijwilligers in contact brengt met mensen met psychische moeilijkheden, het groepsaanbod voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen, Het aanbod in enkele huisartsenpraktijken, het aanbod Elder voor ouderen en het expertisecentrum dementie BrOes.

Suïcidepreventie

Suïcidepreventie

Sinds 1997 ondersteunt de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) een brede groep intermediairs in het werken met suïcidale personen. CGG-SP kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en maakt deel uit van het platform Zelfmoord1813. Alle informatie over de preventie van zelfdoding en het vormingsaanbod van de CGG-SP zijn terug te vinden op www.zelfmoord1813.be

Doorheen de jaren bouwde het CGG Brussel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een deskundige suïcidepreventiewerking uit waarbij het suïcidepreventieteam gevestigd is in het CGG Houba te Laken. Het Brusselse suïcidepreventieteam bestaat uit volgende medewerkers:

Je kan bij ons terecht voor deskundigheidsbevordering, inhoudelijke ondersteuning en de uitbouw van een suïcidepreventiebeleid binnen jouw organisatie.

Aanbod

Deskundigheidsbevordering

In Vlaanderen overlijden dagelijks 3 mensen door zelfdoding en doen 27 mensen een suïcidepoging. De preventie van zelfdoding is en blijft dus een belangrijk thema want zelfdoding kán voorkomen worden.

Een suïcidaal proces is namelijk omkeerbaar en het detecteren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit is dan ook van fundamenteel belang. Echter, praten over zelfmoord is niet vanzelfsprekend en veel hulpverleners zitten met vragen over de beste aanpak.

Eén van de meest effectieve strategieën in de preventie van zelfdoding is de deskundigheidsbevordering van hulpverleners. In onze praktijkgerichte vormingen leren hulpverleners o.m. de signalen van suïcidaliteit te herkennen en suïcidaliteit bespreekbaar te maken. De inhoud wordt steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen en eigen praktijkervaringen. Het suïcidepreventieteam van Brussel biedt zowel open vormingen als vormingen op maat aan:

   -Ons open aanbod is toegankelijk voor alle hulpverleners die in contact komen met suïcidale personen. De concrete data in jouw regio en de inhoud van vormingen zijn terug te vinden op www.zelfmoord1813.be/vormingen.

   -In samenspraak met jouw team kan ook een vorming op maat worden opgesteld. Dit kan gaan om een workshop, meerdaagse training of lezing.

Suïcidepreventiebeleid

Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn en er rijzen vaak veel vragen die snel beantwoord moeten worden. Een uitgeschreven draaiboek biedt houvast in dit proces.

De suïcidepreventiewerkers van het CGG Brussel kunnen jouw organisatie ondersteunen in het uitwerken van een suïcidepreventiebeleid op maat. Zo’n draaiboek bestaat uit 4 luiken:

   -Vroegdetectie en -interventie

   -Acute dreiging en crisisinterventie

   -Na een suïcidepoging

   -Na een suïcide

Een dergelijk draaiboek wordt samengesteld door een kerngroep binnen jouw organisatie die theorie en praktijk integreert, rekening houdende met de eigenheid van de setting en met aandacht voor samenwerkingsafspraken met relevante externe partners. Vanuit de suïcidepreventiewerking bieden wij ondersteuning in dit ontwikkelings- en implementatieproces. De procesbegeleiding kan door ter plaatse aanwezig te zijn op bijeenkomsten van de werkgroep en/of door advies op afstand. Een gedegen implementatie van het suïcidepreventiebeleid veronderstelt het organiseren van de nodige training en vorming, waarvoor een beroep kan gedaan worden op de CGG-SP-werking.

Een draaiboek is nuttig in diverse organisaties zoals scholen, CLB’s, politiekorpsen, ziekenhuizen, voorzieningen geestelijke gezondheidszorg, bedrijven, gevangenissen, …

Consult en advies

Onze suïcidepreventiewerkers kunnen aangesproken worden voor consult en advies omtrent suïcidepreventie, goede zorg voor suïcidale personen en/of postventie. Verder kunnen ze jou op de hoogte te houden rond actuele tendensen op het vlak van suïcidepreventie. Ons aanbod is conform de Vlaamse Multidisciplinaire Richtlijn voor de Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag (VLESP, 2017).

Indien je vragen of concrete casussen hebt, aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren via het telefoonnummer 02/478 90 90 of jolien.knaeps@cgg-brussel.be.

Opvang van nabestaanden

De suïcidepreventiewerking ondersteunt de opvang van nabestaanden na zelfdoding in Brussel. Voor de  opvang en begeleiding van nabestaanden wordt nauw samengewerkt met de Werkgroep Verder.

Contact

CGG Brussel – deelwerking Houba

Houba de Strooperlaan 136

1020 Laken

02/478 90 90

jolien.knaeps@cgg-brussel.be

Facebook

Verslavingspreventie

Meer info over verslavingspreventie

Project Psychiatrische Thuiszorg Lila

Het project Psychiatrische zorg, ‘Lila’, biedt ondersteuning aan volwassenen met psychiatrische problemen die begeleiding aan huis nodig hebben om in hun thuismilieu zo optimaal en zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren. Daarnaast biedt het project ook ondersteuning aan zorgverleners, zowel professionele hulpverleners als mantelzorgers, actief in de thuiszorg en geconfronteerd met personen met psychiatrische problemen.

Deelwerking Zuid
Mail: lila@cgg-brussel.be
Tel:   02/344.46.74

Filmpje Coördinatie van Zorg

Folder

Kaartje

Buddynamic

Het project Buddynamic werd opgestart in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel vrijwilligers te koppelen aan mensen met psychische problemen om hen middels activiteiten of bezoeken uit hun isolement te halen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. het dagactiviteitencentrum den Teirling en Lila.

Contact:

Heide Boonen

Tel: 0474/97.58.99 

Mail: brussel.buddynamic@buddywerking.be 

Buddynamic zoekt vrijwilligers!

Folder voor deelnemers

Folder voor vrijwilliger-buddy's

Kaartje 

Buddylied

Buddywerking Vlaanderen 

vrijwilligerswerk

Project Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen

Het project NBMV richt zich op 2 domeinen:

  • Deskundigheid bevorderen inzake geestelijke gezondheidszorg bij hulpverleners die vluchtelingen opvangen en psychosociaal begeleiden.
  • Het aanbieden van trauma-gerelateerde groepsgesprekken bij vluchtelingen. Deze groepsgesprekken vinden plaats in de moedertaal van de groep.

Hiervoor werkt het project samen met externe begeleiders en tolken en wordt zo de expertise uit de allochtone gemeenschap betrokken.

Achtergrond

Bij oorlogsvluchtelingen spreekt men niet meer van een individueel maar van een collectief trauma dat de hele gemeenschap verbrokkelt.   Bij collectief trauma is het dan ook belangrijk om in groepsverband te werken. Gebruik maken van de gemeenschap voorkomt niet alleen individualisering en medicalisering maar helpt ook de gemeenschap te herstellen. Deze manier van werken respecteert de cultuur van de groep en is aanvullend naast psychosociale en psychiatrische individuele behandeling.

Filmpje 

Contactpersonen: Redouane Ben Driss, Florence Malherbe
Deelwerking Houba

Houba De Strooperlaan 136
1020 Brussel
Tel.: 02/478.90.90
E-mail: redouane.bendriss@cgg-brussel.be, florence.malherbe@cgg-brussel.be

Elder/Expertisecentrum Dementie BrOes
Aanbod in enkele huisartsenpraktijken (ELP)