DAGG vzw

Zorg voor verschillende groepen

Wij hebben door de Vlaamse Gemeenschap twee belangrijke opdrachten toegewezen gekregen:

Het DAGG verleent in teamverband ambulante geestelijke gezondheidszorg, zonder opname in een psychiatrisch ziekenhuis, aan mensen die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid.

Wij hebben als opdracht verantwoorde zorg aan te bieden met het oog op herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor patiënten en hun leefomgeving.

Kinderen en jongeren

Deze hulpverlening is gericht op de specifieke hulp aan kinderen en jongeren met zeer uiteenlopende klachten.

Wie:
Kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar met psychische en psychiatrische problemen, en eventueel belangrijke betrokkenen

Wat:
Advies en behandeling bij …

Emotionele problemen o.a.:

 • angst
 • depressie
 • gedachten of plannen over zelfdoding
 • psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn)
 • tics
 • eetproblemen

 

Gedragsproblemen o.a.:

 • opstandig of agressief gedrag
 • overbeweeglijk gedrag
 • extreme teruggetrokkenheid

 

Ontwikkelingsstoornissen o.a.:

 • autisme en aanverwante contactstoornissen,
 •  …

 

Problemen bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen o.a.:

 • echtscheiding
 • seksueel misbruik
 • lichamelijke en emotionele mishandeling
 • zelfdoding van een vriend of nabij familielid
 • psychiatrische problemen bij ouders

 •  

Volwassenen

De volwassenenteams zijn er voor mensen van 18 jaar tot 60 jaar met psychologische, psycho-sociale of ook psychiatrische problemen.

Wie
Iedereen vanaf 18 jaar.

Wat:
Advies en behandeling bij …

Emotionele problemen o.a.:

 • angst en fobieën
 • depressie
 • eetstoornissen
 • gedachten m.b.t. zelfdoding …

 

Persoonlijkheidsproblemen

Ernstige problemen bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen o.a. :

 • echtscheiding
 • seksueel misbruik
 • lichamelijke en emotionele mishandeling
 • zelfdoding van een nabij familielid of vriend
 • psychiatrische problemen in de omgeving

 

Andere problemen o.a.

 • slaapproblemen
 • nazorg van verslavingsproblemen (enkel in combinatie met andere psychische moeilijkheden)
 •  …

 

Ouderen

Het ouderenteam is er voor mensen vanaf 60 jaar met psycho-sociale, psychologische en/of psychiatrische problemen, hun mantelzorgers en betrokken hulpverleners.

 

Wie:
Dit aanbod is geldig voor ouderen (vanaf 60 jaar), maar ook voor de familie en omgeving.

Wat:
Advies en behandeling bij …

Emotionele problemen o.a.:

 • angst en fobieën
 • depressie
 • complexe relationele problemen
 • eetstoornissen
 • gedachten m.b.t. zelfdoding …

 

Persoonlijkheidsproblemen

Ernstige problemen bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen o.a. :

 • echtscheiding
 • seksueel misbruik
 • lichamelijke en emotionele mishandeling
 • zelfdoding van een nabij familielid of vriend
 • psychiatrische problemen in de omgeving

 

Andere problemen o.a.:

 • dementie
 • slaapproblemen

 •  

  Contact:
  Ouderenwerking – 089 / 56 38 94

Suïcidepreventie

DAGG heeft sinds 1998 een specifieke werking op het vlak van suïcidepreventie uitgebouwd.

De hulpverlening in DAGG wordt aangestuurd door een goed uitgewerkt suïcidepreventiebeleid en de deskundigheid van de hulpverleners wordt maximaal ondersteund door bijscholing en consultatief overleg met experten. Deze activiteiten kaderen in wat men noemt ‘ingebouwde preventie’.

Bovendien is de organisatie van zorgcontinuïteit in samenwerking met hulpverleners buiten DAGG een belangrijk aandachtspunt.

 • De DAGG suïcidepreventiewerkers geven ondersteuning en vorming aan hulpverleners.
 • Er worden vormingen gegeven aan jeugdhulpverleners, hulpverleners volwassen- en ouderenzorg.
 • Elk jaar worden multidisciplinaire meerdaagse vormingen ingericht.
 • Bovendien zijn er vormingen op maat en in overleg met organisaties in de ouderenzorg, de thuiszorg, de welzijnszorg en politie- en hulpdiensten. Huisartsen kunnen bij ons terecht voor een LOK of bijscholingsavond van een huisartsenkring.

Voor meer info zie zelfmoord1813  rubriek “Vormingen” of contacteer onze medewerkster marie.vanbroeckhoven@dagg-cgg.be.

Individuele hulpverleners kunnen steeds bij ons terecht voor consultatieve ondersteuning.

 

 • DAGG werkt samen met andere Limburgse partners aan de implementatie van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Binnen deze samenwerking wordt een waaier aan activiteiten ontplooid. Voor meer info zie het vlaams-actieplan-suicidepreventie.
 • Nabestaanden na zelfdoding kunnen in Limburg terecht bij Similes en de praatgroep voor nabestaanden in Peer. Meer info zie www.werkgroepverder.be.   

 Zelfmoordpreventie

Arbeidstraject

DAGG heeft als opdracht zorg te bieden aan mensen met het oog op herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor henzelf en hun leefomgeving.

Het herstelgericht werken voorziet in behandeling en begeleiding op verschillende levensdomeinen, psychisch functioneren, lichamelijk, inkomen en budget, wonen, dagbesteding, sociale contacten en tewerkstelling.

Met dit project schrijven wij ons in in het gespecialiseerd begeleidingsaanbod voor werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen.  Zij zijn ook niet in staat om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie.

Wij zullen zorg dragen voor het aspect zorg en hulpverlening waarbij wij maximaal 18 maanden mensen met een MMPPS problematiek handvaten aanreiken, op weg naar betaald werk. Via deze hulpverlening willen we de werkzoekende voorbereiden op betaalde tewerkstelling. Het traject wordt uitgetekend door een casemanager Zorg en een casemanager Werk, samen met de cliënt. Samen met een netwerk van dienstverleners gaan we aan de slag met het trajectplan.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van de EUROPESE UNIE EN DE VLAAMSE OVERHEID.

Vestiging Maaseik
Contact:
 089/56 38 94

Arbeidstraject

Buddywerking

De Buddywerking tracht een vrijwilliger (of buddy) te matchen aan een persoon die psychische of psychiatrische moeilijkheden ervaart (ook deelnemer genoemd).

Buddy en deelnemer hebben een spontaan, niet hulpverlenend gericht contact, één keer in de week of veertiendaags. Ze ondernemen allerhande activiteiten die gaandeweg het sociaal isolement van de deelnemer kunnen doorbreken en sociale participatie kunnen stimuleren. Voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid is het vaak een hele opdracht om zelfstandig te wonen en zich te (re)integreren in onze maatschappij.

Vestiging Sint-Truiden
Contactpersoon:
 Annelies Vanlangenaeker
0475/869 049
zuidlimburg@buddywerking.be

Vestiging Lommel
Contactpersoon:
 Tamara Vander Elst
0474/820 748
noordlimburg@buddywerking.be

Website:
www.buddywerking.be                                                                                                  Buddywerking

Consulentenwerking Mentale Handicap

Doelgroep: mentaal gehandicapten met een psychiatrische aandoening.

Deze doelgroep vraagt extra investering in tijd waardoor zij weinig of niet aan bod kwamen in een ambulante setting. De hulpverlening bestaat uit een aanmeldings-, een beeldvormende- of diagnostische- en een ondersteuningsfase.

Vanuit de beeldvorming worden ideeën en adviezen geformuleerd. Via inter- en supervisie biedt de consulentenwerking ondersteuning bij het implementeren van deze adviezen. Rond de cliënt wordt – indien nodig – een netwerk gevormd van nodige hulpverleners en familie en wordt een afstemming van de verschillende invalshoeken geformaliseerd.

Alle vestigingsplaatsen
Contact:

011/68 38 27                                                                                  Provincie

Outreach Politie

Doelgroep Outreach: kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties St. Truiden.

In de voorbije werkjaren werd er een samenwerkingsverband met de politie aangegaan. De politie wordt regelmatig geconfronteerd met gezinnen waar er problemen zijn in de opvoedingssituatie door psychische problemen bij het kind en/of de ouder. Zij kunnen voor zulke gezinnen vanaf januari 2010 beroep doen op het DAGG.

Het DAGG gaat via een huisbezoek schatten wat er moeilijk loopt en welke hulp er nodig is voor het gezin.
Het DAGG kan via de huisbezoeken crisisgesprekken doen tot de juiste hulpverlening gestart is of het gezin laten binnenstromen via de reguliere werking van het DAGG.

Vestigingsplaatsen St. Truiden
Contactpersoon:

Niels Peeters
niels.peeters@dagg-cgg.be
011/68 38 27