ZorGGroep Zin

Groepsaanbod

Praktisch

Voor deelname aan deze groepsinitiatieven wordt er een kennismaking met één van de begeleidende hulpverleners gevraagd. Je kan hen contacteren via het centrale nummer van de zorGGroep Zin. Alle groepsinitiatieven vinden plaats in Hasselt. Indien je reeds in individuele begeleiding bent, spreek je best je begeleider aan in verband met dit groepsaanbod.

 1. Informatieve groepen

1.1 Informatiesessie voor ouders die vastgesteld hebben dat hun kind illegale drugs gebruikt

Laagdrempelige gelegenheid tot info en uitleg over: producten, aanpak en communicatie zonder ‘belasting’ van die informatie door persoonlijke levensverhalen. Info over de verschillende middelen, hun effecten, hoe je kan zien dat er gebruikt is, … Tips en adviezen over hoe best reageren. Kans op informele ontmoeting (pauze, nabespreking, …) met lotgenoten. Ook personen die (deels) in de ouderrol zitten zijn welkom.

2. Cursus groepen

2.1 Meten met maten

Therapeutische cursus voor drinkers, waarbij eigen drinkgedrag onder de loep wordt genomen en besproken (aan de hand van een alcoholdagboek) om zo tot een haalbare en houdbare maat te komen, theoretische modellen worden toegepast op eigen drinken.

2.2 Cursus gokken

Therapeutische cursus voor gokkers, waarbij eigen gokgedrag onder de loep wordt genomen en besproken, theoretische modellen worden toegepast op eigen gokgedrag.

2.3 Vroeginterventie

Jongeren die door school, politie, … worden verwezen voor interactieve vorming ivm illegaal druggebruik.

2.4 Toekomstgerichte Training

Deze training kan je helpen om te leren omgaan met je zelfmoordgedachten. De focus ligt op mogelijkheden in de toekomst, niet op hoe de sombere gedachten zijn ontstaan. Deze training werd ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd door VLESP aangepast en onderzocht op zijn effectiviteit in Vlaanderen. 

2.5 Groep Veerkracht

Psycho-educatieve groep om je persoonlijke draagkracht te vergroten aan de hand van opdrachten. Deze cursus bestaat uit 8 sessies gedurende 8 weken van telkens 2 uur voorzien van een pauze. Omwille van de coronamaatregelen kunnen er momenteel maximaal 4 personen deelnemen. Deze groep wordt georganiseerd op vraag van cliënten, aanmelden kan via de contactpersoon van deze groep.  

3. Therapie- en praatgroepen

3.1 Vrouwengroep

Therapiegroep voor vrouwen met een alcohol- en/of medicatieprobleem. Maandelijkse bijeenkomsten, begeleid door therapeuten. Iedere maand brengen deelnemers een thema in dat verband houdt met gebruik en dit wordt besproken. De looptijd van de groep is onbepaald, men kan er op elk moment bij aansluiten na een kennismakingsgesprek bij de begeleidende therapeuten. Er zijn twee vrouwengroepen actief, de ene vindt overdag plaats, de andere 's avonds. 

3.2 Mannengroep

Ondersteunende groepspsychotherapie voor mannen die reeds een weg hebben afgelegd in het omgaan met hun verslavingsprobleem. Maandelijkse bijeenkomsten in het kader van nazorg of als extra ondersteuning bij individuele therapie in ons centrum of elders. Individuele onderwerpen worden door de groepsleden ingebracht en in interactie met de groepsleden en groepstherapeuten doorgewerkt. Doel van deze groepen is van elkaar te leren en elkaar te stimuleren om problemen aan te pakken. Er wordt een engagement gevraagd van minimaal 6 maanden deelname vanaf instap. De groep is halfopen, wat betekent dat er op geregelde tijdstippen nieuwe cliënten bijkomen en dat er geen vast uitstapmoment is.

3.3 Thema-avonden voor partners van drinkers

Therapiegroep voor partners van drinkers. Tweemaandelijkse bijeenkomsten, begeleid door therapeuten. Iedere sessie wordt een bepaald thema dat verband houdt met het (samen)leven met een drinker besproken. De looptijd van de groep is onbepaald. Men kan er op elk moment bij aansluiten, na een  kennismakingsgesprek bij de begeleidende therapeut.

3.4 Thema-avonden ouders 

Ouders die na de infosessie meer behoefte voelen om ervaringen uit te wisselen met elkaar en/ of sommige thema's wat willen uitdiepen kunnen hier terecht. De onderwerpen die ouders zelf aanbrengen worden door de begeleiders vertaald naar oefeningen, dialoog en theorie. Vaak komen thema's aan bod zoals communicatie, grenzen stellen, zelfzorg, urinecontroles, wetgeving,... .

3.5 Epilepsie zelfhulpgroep

http://www.epilepsiegroep-limburg.be/

Epicentrum Limburg en Epilepsie Liga organiseren informatieavonden, gespreksavonden en uitstappen en ontspanningsactiviteiten.

3.6 Hervalpreventiegroep zedenplegers

Deze groep wordt georganiseerd voor mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben. In groep kunnen deze mensen preventief werken om herval van feiten te voorkomen. 

4. Terugkomavonden / Vervolgsessies

4.1 Terugkomavond Meten met Maten

Voor iedereen die ooit de alcoholcursus 'Meten met maten' volgde. 

4.2 Terugkomavonden ouders 

Ouders die na de 4 themasessies nog behoefte voelen om verder regelmatig uitwisseling te hebben met andere ouders, kunnen deel uitmaken van deze halfopen gespreksgroep. Qua begeleiding wordt dezelfde combinatie van themagecentreerte interactiemethode en GROOD gehanteerd. Ouders kunnen zelf bepaalde onderwerpen aankaarten. Deelnemende ouders kunnen na verloop van tijd kiezen om over te stappen naar de zelfhulpgroep NOAH.

Meer informatie over ons groepsaanbod kan je vinden op onze website