Ik ben verwijzer

Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn gespecialiseerde diensten die voornamelijk werken op verwijzing van andere hulpverleners (huisarts, CAW, CLB, OCMW...). Je neemt als verwijzer best telefonisch contact op met een CGG uit jouw regio. De specifieke aanmeldingsprocedures per CGG vind je terug op hun digitale zones op deze website. 

Als verwijzer blijf je verder betrokken bij de behandeling. We beogen namelijk een vlotte informatie-uitwisseling met verwijzers uit de gezondheidszorg. Het delen van informatie kan elektronisch gebeuren gezien de Centra Geestelijke Gezondheidszorg partner zijn in het eHealth-platform. Informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt en de zorgverlener, en het respect van het medisch beroepsgeheim worden gegarandeerd.