Ahasverus

Alleen, met twee of het gezin? Hier krijg je meer informatie over de mogelijkheden binnen onze werking.

Privacy policy

Deze privacy verklaring heeft tot doel te verduidelijken op welke wijze de persoonsgegevens van cliënten binnen CGG Ahasverus vzw worden verwerkt en welke rechten de cliënt kan uitoefenen met betrekking tot zijn persoonsgegevens.

Bij vragen of opmerkingen omtrent privacy- en gegevensbescherming kan je steeds terecht bij onze Data Protection Officer via DPO@ahasverus.be

1.    Welke gegevens verzamelen we mogelijks over jou? 

Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger); je rijksregisternummer; persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, taal,…); gegevens over je gezondheid en leefgewoonten; psychiatrische gegevens; gegevens met betrekking tot de zorg; gegevens over je gezins- en familieleden en andere derden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening (zorgrelaties); gerechtelijke gegevens indien dit relevant is voor de zorgverlening; gegevens over fertiliteit en seksualiteit indien dit relevant is voor de zorgverlening; gegevens over je verzekerbaarheid, waaronder gegevens over je mutualiteit; financiële gegevens; relevante gegevens bij het verwerken van een klacht (klachtendossier); sociale gegevens en gegevens over opleiding en beroep.

2.    Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

CGG heeft de wettelijke verplichting om een medisch dossier bij te houden. Daarnaast verzamelt CGG gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties. Andere geregistreerde gegevens worden verzameld om te voldoen aan rapportering die de overheid verwacht. 

3.    Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De persoons- en cliëntgegevens die we van en over je hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. Medewerkers van CGG hebben toegang tot dossiers. 

We delen je gegevens met anderen buiten het CGG Ahasverus vzw enkel:

  • Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger,…), of

  • Indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit, Agentschap Zorg en Gezondheid), of 

  • Indien je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners je cliëntendossier ook rechtstreeks raadplegen. 

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur. 

In geval van een klacht, worden bepaalde gegevens gedeeld met de zorgverlener over wie de klacht gaat, de hoofdarts van CGG Ahasverus vzw, een professioneel raadgever (bijv. advocaat), een verzekeraar. 

4.    Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Je gegevens worden maximum 30 jaar bewaard.

5.    Wat zijn je privacy-rechten?

Elke cliënt van wie CGG Ahasverus vzw gegevens verwerkt heeft volgende rechten ter beschikking:
1.    Het recht om te weten wie uw gegevens verwerkt en waarom
2.    Het recht op inzage in uw gegevens en een kopie
3.    Het recht om bezwaar te maken
4.    Het recht om uw gegevens te corrigeren
5.    Het recht om uw gegevens te laten wissen en om vergeten te worden
6.    Het recht op inspraak bij geautomatiseerde besluitvoering
7.    Het recht om uw gegevens te verplaatsen

Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is. Daarom zal CGG Ahasverus vzw bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten je gevraagde recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Het verzoek om één of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen dient gericht te worden tot de DPO van CGG Ahasverus (DPO@ahasverus.be). 

Voor onze volledige privacy policy, waar je meer uitleg vindt over de verschillende verwerkingsdoeleinden maar ook extra’s zoals basisprincipes, rechten en wettelijke beperkingen en wettelijk kader, klik hier