Integra

Zorg voor verschillende groepen

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen bij Integra terecht met psychische en/of psychiatrische problemen.

Integra biedt zowel preventie, vroeginterventie, behandeling, nazorg als harmreduction rond geestelijke gezondheidsthema’s met daarnaast een specialisatie in suïcidepreventie, middelenmisbruik, verslaving, gokken en gamen, epilepsie, mentale beperking en forensische zorg.

Kinderen en jongeren

Binnen de kinderen- en jongerenteams kan je terecht voor een gespecialiseerde behandeling van complexere psychische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is. We bieden hulp aan minderjarigen en hun context/omgeving m.b.t.

 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Hechtingsproblemen
 • Internaliserende klachten zoals angst, depressie en psychosomatische klachten
 • Externaliserende problemen zoals agressief en overactief gedrag

 

In de begeleiding is er zowel aandacht voor het kind, de jongere en de context. Zo nodig zoeken we afstemming tussen de hulpvragen van de doorverwijzer, de context en het kind of de jongere. In navolging van de wetgeving ‘Rechtspositie van de minderjarige’ wordt de minderjarige zoveel mogelijk betrokken en heeft de minderjarige recht op inspraak in de behandeling.

Ons team is regiogebonden. Elke inwoner van de regio's Herkenrode,  Haspengouw, Noord-Limburg, Maasland en Zuid-Oost-Limburg kan beroep doen op ons team voor kinderen en jongeren. 

Volwassenen

Veel van onze cliënten zijn doorverwezen door bijvoorbeeld een zorgverlener. Maar je kan ook op eigen initiatief contact met ons opnemen. We bieden gespecialiseerde behandelingen voor complexere psychische of psychiatrische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is:

 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Angststoornissen zoals paniek, trauma, fobie, …
 • Stemmingsproblematieken zoals depressie, bipolair, …
 • Psychosomatische stoornissen
 • Aanpassingsproblemen

Wij bieden gespecialiseerde ambulante begeleiding en behandeling. Dit betekent dat je regelmatig op consultatie komt bij één van onze hulpverleners, gemiddeld voor een gesprek van een uur. De behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of groepstherapie. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund met medicatie

Ons team is regiogebonden, elke inwoner van de regio's Herkenrode,  Haspengouw, Noord-Limburg, Maasland en Zuid-Oost-Limburg kan beroep doen op ons team voor volwassenen. 

Ouderen

De ouderenteams in de regio Zuid-Limburg en Noord-Limburg richten zich tot ouderen (60+) voor wie de nood aan een gespecialiseerde behandeling zich opdringt. Het betreft meer complexe psychische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is:

 

 • algemene angstklachten
 • depressie
 • rouwverwerking
 • geheugen- en concentratieproblemen
 • familiale problemen
 • nazorg na opname.
Verslavingszorg

Integra doet aan multidisciplinaire dienstverlening binnen de provincie Limburg. Multidisciplinair houdt in dat we zowel psychiatrische, psychologische als maatschappelijke zorg verlenen aan adolescenten, volwassenen en bejaarden. We organiseren een ambulant zorgaanbod, wat betekent dat je bij ons op consultatie kan komen en daarna terug naar huis gaat. Op onze dienst kan je niet opgenomen worden. In uitzonderlijke omstandigheden komt een hulpverlener op huisbezoek.

Voor welke problemen kan je bij ons terecht?

Problemen met:

 • alcohol
 • medicatie (kalmeermiddelen, pijnstillers, slaapmedicatie)
 • illegale drugs (cannabis, speed, cocaïne, heroïne, ...)
 • gokken en kansspelen
 • overmatig internetgebruik en gamen

Wanneer je problemen hebt met heroïne, morfine en soortgelijke producten kan je in aanmerking komen voor een substitutieprogramma. Dit betekent geleidelijke afbouw van je gebruik via vervangmiddelen.

Elke inwoner van Limburg kan terecht bij één van onze verslavingsteams in zijn regio. 

 

 

Vroeginterventie

In een zo vroeg mogelijk stadium signalen herkennen die kunnen wijzen op risicovol verslavingsgedrag (vroegdetectie) is essentieel om snel een interventie te kunnen opstarten om ergere problemen op het vlak van verslaving te voorkomen (vroeginterventie).

Het programma CONNECT – verslaving van Ligant (Limburgs netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren) waar Integra deel van uitmaakt, is een vroeginterventieprogramma voor jongeren en jongvolwassen (tot en met 23 jaar) met drugs- of alcoholgebruik en gamen (MOTI4).

Forensische zorg

Het Forensisch team biedt begeleiding en behandeling in het kader van: 

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Agressie- en verslavingsdelicten (project Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen; GAM)
 • Gedetineerden en ex-gedetineerden (Strategisch Plan voor hulp aan gedetineerden; STRAPLAN) 

Aanmelding kan op verplichte basis (door verwijzing vanuit een justitiële dienst). Je kan ook op eigen initiatief bij ons terecht in het kader van preventie, begeleiding of behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling en vorming. Dit betekent dat je regelmatig op consultatie komt bij één van onze hulpverleners, gemiddeld voor een gesprek van een uur. De behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of uit groepstherapie. Indien nodig, wordt de behandeling ondersteund met medicatie.

Straathoekwerk

Straathoekwerk is een laagdrempelige werkvorm binnen de hulpverlening. Anders dan de meeste hulpverleners stapt het straathoekwerk naar mensen toe. Op straat, aan het station, op café legt de straathoekwerker contact met mensen, bouwt een werkrelatie met hen op. Vanuit deze relatie tracht het straathoekwerk hen te motiveren en te helpen positieve verandering te brengen in hun leven.

Daarnaast ondersteunt het straathoekwerk de gasten bij het creëren van een betere verstandhouding met hun omgeving. Ook doen we (vanuit de harm-reduction gedachte) aan spuitenruil en condoomverdeling. We verdelen tevens slaapzakken aan dak- en thuislozen. 

We organiseren in samenwerking met verschillende lokale besturen (Beringen, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Pelt) in Limburg straathoekwerk gericht op een doelgroep van middelengebruikers die sociaal uitgesloten worden of zich zo voelen. Straathoekwerkers gaan actief op zoek naar deze doelgroep in hun leefwereld. In Hasselt is een straathoekverpleegkundige actief die vanuit een sociaal-psychiatrische en verpleegkundige insteek deze doelgroep bereikt en ondersteunt.

Online Hulpverlening

Zoek je informatie of maak je je zorgen over je alcohol- en druggebruik, of dat van iemand anders, ervaar je depressieve klachten, dan kan je hiervoor terecht op gespecialiseerde websites. Het gaat om angsthulp.bedepressiehulp.bealcoholhulp.becannabishulp.bedrughulp.be en gokhulp.be. Naast informatie kan je op elke website ook zelftests uitvoeren om na te gaan in hoeverre je gebruik of gedrag voor problemen kan zorgen. Ook mensen uit de omgeving van (problematische) drinkers, gebruikers of gokkers kunnen op de genoemde websites heel wat informatie en tips vinden.

Wil je iets aan je gedrag veranderen dan kan je kosteloos en anoniem gebruik maken van een online zelfhulpprogramma. Je houdt online een dagboek bij en je voert enkele opdrachten uit die je zullen helpen om je doel te bereiken.

Heb je meer hulp en ondersteuning nodig dan kan je een online begeleiding volgen, waarbij je wekelijks contact kan hebben met een professionele hulpverlener via een beveiligde chatmodule. Een online begeleiding duurt 3 maanden, is kosteloos en je kan anoniem blijven. Je kan daarnaast (eveneens anoniem) contact hebben met andere deelnemers als je dat wenst, via een afgeschermd forum. Na 3 maanden wordt bekeken of je verdere hulp nodig hebt en hoe je dat eventueel zal aanpakken.

Arbeidstrajecten

Integra heeft als opdracht zorg te bieden aan mensen met het oog op herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor henzelf en hun leefomgeving.

Het herstelgericht werken voorziet in behandeling en begeleiding op verschillende levensdomeinen, psychisch functioneren, lichamelijk, inkomen en budget, wonen, dagbesteding, sociale contacten en tewerkstelling.

Met dit project schrijven wij ons in in het gespecialiseerd begeleidingsaanbod voor werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen.  Zij zijn ook niet in staat om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie.

Wij zullen zorg dragen voor het aspect zorg en hulpverlening waarbij wij maximaal 18 maanden mensen met een MMPPS problematiek handvaten aanreiken, op weg naar betaald werk. Via deze hulpverlening willen we de werkzoekende voorbereiden op betaalde tewerkstelling. Het traject wordt uitgetekend door een casemanager Zorg en een casemanager Werk, samen met de cliënt. Samen met een netwerk van dienstverleners gaan we aan de slag met het trajectplan.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van de EUROPESE UNIE EN DE VLAAMSE OVERHEID.

Contact: 089/56 38 94

Buddywerking

De Buddywerking tracht een vrijwilliger (of buddy) te matchen aan een persoon die psychische of psychiatrische moeilijkheden ervaart (ook deelnemer genoemd).

Buddy en deelnemer hebben een spontaan, niet hulpverlenend gericht contact, één keer in de week of veertiendaags. Ze ondernemen allerhande activiteiten die gaandeweg het sociaal isolement van de deelnemer kunnen doorbreken en sociale participatie kunnen stimuleren. Voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid is het vaak een hele opdracht om zelfstandig te wonen en zich te (re)integreren in onze maatschappij.

Integra Haspengouw
Contactpersoon:
 Annelies Vanlangenaeker
0475/869 049
zuidlimburg@buddywerking.be

Integra Noord-Limburg
Contactpersoon:
 Tamara Vander Elst
0474/820 748
noordlimburg@buddywerking.be

Website:
www.buddywerking.be            

Consulentenwerking Mentale beperking

Doelgroep: personen met een mentale beperking met een psychiatrische aandoening.

Deze doelgroep vraagt extra investering in tijd waardoor zij weinig of niet aan bod kwamen in een ambulante setting. De hulpverlening bestaat uit een aanmeldings-, een beeldvormende- of diagnostische- en een ondersteuningsfase.

Vanuit de beeldvorming worden ideeën en adviezen geformuleerd. Via inter- en supervisie biedt de consulentenwerking ondersteuning bij het implementeren van deze adviezen. Rond de cliënt wordt – indien nodig – een netwerk gevormd van nodige hulpverleners en familie en wordt een afstemming van de verschillende invalshoeken geformaliseerd.

Contact: 011/68 38 27