VAGGA

The core is the cure.

Zorg voor verschillende groepen

VAGGA biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen en jongerenvolwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of stoornissen en aan hun omgeving.  VAGGA heeft ook een gespecialiseerde werking voor verslavingszorg en verslavingspreventie, en voor personen die door justitie verwezen werden voor behandeling (forensische zorg).

VAGGA heeft voor alle doelgroepen een multidisciplinair team dat bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere disciplines. De meeste van onze hulpverleners hebben een bijkomende psychotherapeutische opleiding gevolgd en gebruiken verschillende methodieken. Zij werken samen om jou op de meest effectieve manier te helpen.

De zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving zijn het vertrekpunt voor het opstellen van het behandelplan dat uitgevoerd en geëvalueerd wordt in overleg met de cliënt.

VAGGA maakt zoveel als mogelijk gebruik van de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving om het  functioneren van de cliënt te bevorderen, te herstellen of te behouden.

VAGGA streeft een toegankelijke, cultuursensitieve, kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde zorgverlening na.

VAGGA wil tevens zijn deskundigheid ter beschikking stellen aan de andere partners in de hulp- en dienstverlening en de gerelateerde sectoren.

Kinderen en Jongeren
 

Welke cliënten kunnen terecht bij onze jeugdteams?

De jeugdteams van CGG Vagga zijn er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar, en hun omgeving.

Wanneer de psychische problemen of stoornissen van een kind zijn dagelijkse leven of dat van zijn directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken bij deskundigen die samen met het kind/de jongere, de ouders en andere zorgfiguren kunnen meedenken. 

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we kinderen met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CLB medewerker, thuisbegeleider,…) onvoldoende zijn. 
Vagga Jeugdzorg werkt op verwijzing. Dit betekent dat cliënten op aanraden van een andere hulpverlener (bv. huisarts, CLB, thuisbegeleider,…) bij ons worden aangemeld. 

Vagga heeft jeugdteams in Antwerpen en Zoersel

Wat bieden we als tweedelijnsvoorziening niet aan:

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Psycho-educatie na een extern psychodiagnostisch traject
 • Opvoedingsondersteuning als hoofdvraag
 • Verwerkingsproblemen na overlijden of scheiding
 • Vragen die enkel over diagnostiek of attestering gaan

Kinderen/jongeren die aanmelden met een (het vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis als hoofdvraag, verwijzen we naar gespecialiseerde voorzieningen. Indien er hulp wordt gezocht voor een bijkomende GGZproblematiek, kunnen cliënten wel aangemeld worden in CGG Vagga.

Kinderen die opgroeien binnen conflictueus ouderschap: klik hier voor meer info.

  Hoe ziet ons aanbod er uit?

  Afhankelijk van de vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Er kan ook met de ouders en/of het gezin gewerkt worden. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en kan er een afspraak bij een kinder- en jeugdpsychiater gemaakt worden.

  Wij vinden het belangrijk dat cliënten de nodige ondersteuning krijgen voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld een CLB-medewerker, thuisbegeleider, huisarts,…) en organisaties die betrokken zijn.

   

  Volwassenen en Ouderen

  Wie kan er terecht bij onze volwassenenafdeling?

  Wanneer de psychosociale of psychiatrische problemen je dagelijkse leven of het leven van je directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken bij deskundigen die samen met jou en je omgeving kunnen meedenken. 

  Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we mensen met ernstige psychische problemen én hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten maatschappelijk werk,…) onvoldoende zijn.

  Vagga heeft volwassenenteams in Antwerpen en Zoersel

  Welke cliënten kunnen niet terecht bij onze volwassenenafdeling?

  • Cliënten die alleen een psychiatrisch consult nodig hebben, zonder begeleidingsvraag.
  • Nieuwe cliënten die in een crisissituatie worden aangemeld, moeten wij omwille van de beperkte intensiteit van ons hulpaanbod naar andere instanties verwijzen. Heb je dringend hulp nodig? Klik hier voor nuttige links. 
  • Cliënten van buiten het werkingsgebied worden verwezen naar een CGG in hun regio.

  Hoe werken wij?

  Afhankelijk van jouw vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Er kan ook samen met je partner en/of gezin gewerkt worden. Ons groepsaanbod voor volwassenen vindt u hier. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en kan je een consult bij een psychiater krijgen.

  Onze teams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ze bestaan uit een psychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, psychologische assistenten, logopedisten en/of sociaal verpleegkundigen. De meeste van onze medewerkers hebben ook een bijkomende therapie-opleiding gevolgd vanuit verschillende stromingen. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het best bij je past.

  Wij vinden het belangrijk dat je de nodige ondersteuning krijgt voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld de huisarts, CAW medewerker,…) en organisaties die betrokken zijn.

  Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden goed bewaard in een elektronisch dossier en nooit zonder jouw toestemming aan anderen doorgegeven.

   

  Verslavingszorg
  Onze teams verslavingszorg richten zich tot jongeren, volwassenen en ouderen die te maken hebben met een verslavingsprobleem in combinatie met een psychisch(e) probleem of stoornis.

   

  Wie kan er terecht in onze verslavingszorg?

  Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we cliënten met een verslavingsprobleem in combinatie met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CAW medewerker,…) onvoldoende zijn. 

  De teams verslavingszorg van VAGGA richten zich tot cliënten uit het arrondissement Antwerpen. Cliënten van buiten het werkingsgebied worden verwezen naar een CGG in hun regio

  We hebben een aanbod voor:

  • Mensen die problemen hebben met gebruik (van alcohol, medicatie, cannabis en andere illegale middelen), exgebruikers, gokkers en mensen die de computer compulsief gebruiken.
   • Ook voor combigebruikers, multigebruikers en dubbeldiagnose.
   • Ons zorgaanbod voor gebruikers van illegale middelen is afhankelijk van de mate van het functioneren en de nood aan intensiteit van zorg. Indien ons aanbod ontoereikend is, wordt er in overleg doorverwezen.
  • Ook mensen uit de omgeving, zoals ouders, partners of andere familieleden kunnen bij ons zorg krijgen voor problemen gelinkt aan het gebruik

  Welke cliënten kunnen NIET terecht in onze verslavingszorg?

  • Heroïne- en methadongebruikers, ook indien dit in combi- of multigebruik zit. In dit geval verwijzen we steeds door naar partners in de hulpverlening.

  Hoe werken wij?

  Problemen met en rond middelengebruik zijn erg complex van aard. Zowel biologische, psychologische als sociale aspecten spelen een belangrijke rol. Binnen de behandeling wordt dan ook zo veel mogelijk rekening gehouden met deze verschillende factoren.

  De teams verslavingszorg vertrekken vanuit jouw vraag met betrekking tot een verslavingsprobleem.
  Samen met jou verkennen we de functie en de invloed hiervan op verschillende levensdomeinen (gezondheid, werk, relatie,…). Daarna bekijken we welke veranderingen nodig zijn en hoe we hieraan kunnen werken.

  De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dit betekent dat cliënten op afspraak komen, en dat zij in hun huidige leefsituatie kunnen verblijven. We kunnen gemiddeld 1 contact per week aanbieden. In het weekend zijn wij gesloten.

  Afhankelijk van jouw vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en wordt de psychiater betrokken.

  Onze teams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ze bestaan uit psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, een psychiater en/of psychologische assistenten. Veel van onze medewerkers hebben ook een bijkomende therapie-opleiding gevolgd vanuit verschillende stromingen. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het best bij je past.

  Wij vinden het belangrijk dat je de nodige ondersteuning krijgt voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld een CAW medewerker, huisarts,…) en organisaties die betrokken zijn.

  Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden goed bewaard in een elektronisch dossier en nooit zonder jouw toestemming aan anderen doorgegeven.

  Forensische zorg
  Onze forensische teams richten zich tot jongeren en volwassenen met psychische problemen of stoornissen én een probleem met (interpersoonlijk) grensoverschrijdend gedrag.

   

  Voor wie hebben wij een aanbod?

  Onze forensische teams bieden behandeling aan jongeren en volwassenen in het kader van een gerechtelijke maatregel. Gezien de expertise over de ruime problematiek betreffende (interpersoonlijk) grensoverschrijdend gedrag (o.a. (partner)geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag), kunnen personen ook vrijwillig bij ons terecht. 

  • Jongeren en volwassenen (met een psychische stoornis) die een strafbaar feit hebben gepleegd en daarvoor een gerechtelijke maatregel hebben gekregen.
  • Jongeren en volwassenen met een vrijwillige hulpvraag over porno – of agressiebeheersing, partnergeweld, intra familiaal geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag/probleem,…

  CGG Vagga richt zich tot cliënten uit het arrondissement Antwerpen. Cliënten van buiten het werkingsgebied worden verwezen naar een CGG in hun regio

  Hoe werken wij?

  De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dit betekent dat je voor een afspraak naar ons centrum komt. We kunnen gemiddeld 1 contact per week aanbieden. In het weekend zijn wij gesloten.

  Afhankelijk van jouw vraag en situatie kan ons aanbod individueel of in groep zijn. Er kan ook met de partner en/of het gezin worden gewerkt. Soms is er ook medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en kan je een consult bij de psychiater krijgen.

  Onze teams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat ze bestaan uit een psychiater, psychologen, maatschappelijk werkers, criminologen, seksuologen en/of psychologische assistenten. De meeste van onze medewerkers hebben ook een bijkomende therapie-opleiding gevolgd vanuit verschillende stromingen. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het best bij je past.

  Wij vinden het belangrijk dat je de nodige ondersteuning krijgt voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners (bijvoorbeeld een CAW-medewerker, huisarts,…) en organisaties (bijvoorbeeld opnamecentra,...) die betrokken zijn.

  Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie wordt behandeld met respect voor jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden goed bewaard in een elektronisch patiëntendossier en nooit zonder jouw toestemming aan anderen doorgegeven.
  Indien u via een justitiële maatregel bent doorverwezen, is een minimale objectieve rapportage aan justitie verplicht.

  Ons aanbod

  We hebben een algemeen hulpaanbod voor personen met problemen inzake (interpersoonlijk) grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag/probleem. Daarnaast is er een specifieke werking voor hulp bij agressie en intrafamiliaal geweld. Ons aanbod is zowel voor doorverwijzingen vanuit justitie als voor vrijwillige aanmeldingen.