Largo

Suïcidepreventie

De suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) ondersteunt sinds 1997 professionelen in het werken met suïcidale personen. In al die jaren is er een ruime expertise opgebouwd omtrent didactische methodieken en suïcidepreventie. De inhoud wordt steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen en eigen praktijkervaring.

CGG-SP maakt deel uit van het platform Zelfmoord1813. Alle informatie over preventie van zelfdoding en het vormingsaanbod van de CGG-SP zijn terug te vinden op http://www.zelfmoord1813.be/

Aanbod

Ons aanbod bestaat uit consult en advies, coaching bij het opmaken van een suïcidepreventiebeleid of vorming.

Dit aanbod is nuttig in diverse organisaties:

  • Scholen en CLB
  • Politiekorpsen
  • Ziekenhuizen
  • Voorzieningen geestelijke gezondheidszorg
  • Bedrijven
  • Gevangenissen

Consult en advies

De suïcidepreventiewerker van jouw regio is de perfecte persoon om je op de hoogte te houden rond actuele tendensen op het vlak van suïcidepreventie. Indien je vragen hebt of concrete casussen, aarzel dan niet om het CGG-SP team te contacteren via het telefoonnummer 051/259930 of suicidepreventie@cgglargo.be

Suïcidepreventiebeleid
Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn en er rijzen vaak veel vragen die snel beantwoord moeten worden. Een draaiboek biedt houvast in dit proces.

De CGG-SP ondersteunen je organisatie in het uitwerken van een suïcidepreventiebeleid op maat.

Vorming

Deskundigheidsbevordering van hulpverleners is één van de meest effectieve strategieën ter preventie van suïcide. Een suïcidaal proces is omkeerbaar en het detecteren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit is dan ook van fundamenteel belang.

Suïcidepreventie is een taak van alle professionelen die in contact komen met suïcidale personen. In onze praktijkgerichte vormingen leren hulpverleners de signalen van suïcidaliteit herkennen en bespreekbaar te maken. Er worden praktische tips en handvatten aangereikt en de basisvaardigheden van gespreksvoering worden ingeoefend.

Ons open aanbod is toegankelijk voor alle hulpverleners (zoals maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, huisartsen,...) die in contact komen met suïcidale personen. In samenspraak met uw team kan ook een vorming op maat worden opgesteld. Dit kan gaan om een workshop, meerdaagse training of lezing.

De concrete data in uw regio en de inhoud van vormingen zijn terug te vinden op www.zelfmoord1813.be/vormingen.

Meer info

Of u kunt ons contacteren via het telefoonnummer 051/259930 of suicidepreventie@cgglargo.be

Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding

Doelgroep

De gespreksgroep richt zich tot volwassenen die iemand in hun nabije omgeving verloren hebben door zelfdoding. Het kan hierbij gaan over een partner, ouder, kind, broer/zus, tante, vriend(in)…

Doel

Lotgenotencontact staat centraal in de gespreksgroep. Praten met mensen die min of meer hetzelfde meemaakten, zorgt voor erkenning, herkenning en bekrachtiging van de eigen ervaringen.

Deelnemen aan een gespreksgroep betekent dat er tijd en ruimte gemaakt wordt voor het rouwproces. Vertellen is een manier om betekenis te geven aan de eigen situatie en om herinneringen een (voor de nabestaande passende) plaats te geven.  Gesprekken met lotgenoten kunnen helpen om zichzelf en het eigen omgaan met  het gebeuren beter te leren kennen en te begrijpen.  Daarnaast kan er ook veel geleerd worden van de ander. Door te horen hoe andere nabestaanden hun situatie ervaren en hoe zij omgaan met hun rouwproces kunnen mensen gestimuleerd worden om nieuwe wegen te verkennen.

De gespreksgroep wordt ondersteund door twee professionele begeleiders die het groepsproces faciliteren en ondersteunen waar nodig zodat een veilige setting gecreëerd wordt.

Werkwijze

Maandelijks (met uitzondering van de zomervakantiemaanden) is er een bijeenkomst van de groep op een dinsdagavond. Er wordt telkens een thema aangereikt (bv. omgaan met herinneringen, zelfzorg, taboe op zelfdoding…) waarmee aan de slag gegaan wordt. Op basis van eigen noden en behoeften beslist een nabestaande telkens om al dan niet aanwezig te zijn. Er wordt dus geen engagement gevraagd om een vast aantal keer aanwezig te zijn.

Mensen die wensen te participeren aan de groep worden eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt vooral samen bekeken of de verwachtingen van de nabestaande aansluiten bij wat de groep te bieden heeft.

Praktisch

Mail: nazelfdoding.roeselare@werkgroepverder.be

Tel: 051/25.99.30 (contactpersoon Jente Vandeburie)

Deze gespreksgroep is gelinkt aan Werkgroep Verder, de Vlaamse organisatie die zich inzet voor nabestaanden na zelfdoding. Voor meer info: klik hier.