Noord-West-Vlaanderen

Aanmeldprocedure

Kinderen en jongeren (-16 jaar)

Verwijzing

Het CGG Noord-West-Vlaanderen werkt op verwijzing door een professionele hulpverlener (CLB, huisarts, psychiater, OCMW, CAW, …)

Wanneer zij uw kind adviseren om meer gespecialiseerde hulp te gaan zoeken in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg kunt u ons contacteren.

Oriënteringsgesprek

Om een eerste afspraak te maken neemt u best telefonisch contact met ons op.

Er volgt eerst een uitgebreide telefonische bevraging (screening) door een hulpverlener, waarin onder meer de verdere werkwijze wordt toegelicht. Daarna krijgen u en uw kind een eerste afspraak op dienst.

Deze eerste afspraak op onze dienst noemen we het oriënteringsgesprek.

Tijdens dit gesprek zoeken we samen met u naar wat u en uw kind het beste zou kunnen helpen.

We luisteren naar de moeilijkheden en klachten van het kind en van de ouders, we brengen in kaart wat er reeds is ondernomen en zoeken welke oplossingen er al gevonden zijn.

We geven informatie over psychische klachten, de ontwikkeling van kinderen en jongeren en over de verschillende hulpverleningsmogelijkheden.

We zullen u ook vragen een aantal korte vragenlijsten in te vullen.

Eventueel komen we samen tot de conclusie dat er nog bijkomende informatie moet verzameld worden bij andere betrokken hulpverleners of bij uw huisarts.

Samen komen we dan tot een oriëntatie voor verdere hulp.

Soms is het mogelijk dat deze hulpverlening beter in een andere organisatie gebeurt.

Deze eerste oriëntatie bespreken we vervolgens met ons multidisciplinaire team onder leiding van de kinderpsychiater. Dit gebeurt meestal in de week volgend op het oriënteringsgesprek.

Kort na deze bespreking plannen we een tweede gesprek met u (en met uw kind eventueel), dit noemen we het keuzegesprek. Daar maken we samen een definitieve keuze voor verdere hulp en maken een concrete planning op met duidelijke doelen.

Hoe bereid je je voor op het eerste gesprek

Voorafgaand aan het oriënteringsgesprek vragen we u om een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit wordt met u afgesproken wanneer u ons contacteert voor uw eerste afspraak.

Deze vragenlijsten helpen u om het gesprek voor te bereiden en geven ons de kans om belangrijke informatie vooraf door te nemen. U vult deze online in via het portaal dat voor uw kind geactiveerd werd. Indien u niet in de mogelijkheid bent om deze online in te vullen brengt u deze vragenlijsten mee naar het oriënteringsgesprek, u hoeft ze niet op voorhand terug te sturen. De hulpverlener neemt deze vragenlijst voor het gesprek nog even door.

 • Licht uw zoon of dochter vooraf in over het gesprek dat we samen zullen hebben. Probeer in zijn of haar eigen woorden uit te leggen wat in deze brief staat. We vragen dat kinderen vanaf de middelbare school zeker meekomen op het eerste gesprek, bij jongere kinderen laten we de keuze aan de ouders.
 • Bij gescheiden ouders is het van groot belang dat beide ouders op de hoogte zijn. Zonder toestemming van beide ouders kan het om juridische redenen veel moeilijker worden om hulp te bieden.
 • Het is belangrijk om een verwijsbrief van uw huisarts, kinderarts, psychiater of andere professionele verwijzer mee te brengen. Eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames zijn evenzeer belangrijk.
  Het reeds op voorhand mee hebben van deze informatie van andere artsen of hulpverleners vermijdt dat er daarna nog tijd verloren gaat in het wachten op deze brieven of verslagen.

Niet vergeten

 • uw kind de nodige uitleg te geven over de afspraak
 • de vragenlijsten online ingevuld te hebben of  mee te brengen
 • de verwijsbrief en verslaggeving van de verwijzer mee te brengen
 • eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames mee te brengen
 • een kleefbriefje van de mutualiteit van het kind mee te brengen
 • de elektronisch identiteitskaart van het kind mee te brengen (EID)
 • eventueel een bewijs mee te brengen van budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling (zie kostprijs)

 

Adolescenten, volwassenen en ouderen (vanaf 16 jaar)

Verwijzing

Het CGG Noord-West-Vlaanderen werkt op verwijzing door een professionele hulpverlener (CLB, huisarts, psychiater, OCMW, CAW, …)

Wanneer zij u adviseren om meer gespecialiseerde hulp te gaan zoeken in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg kunt u ons contacteren.

Oriënteringsgesprek

Om een eerste afspraak te maken neemt u best telefonisch contact met ons op.

Er volgt eerst een uitgebreide telefonische bevraging (screening) door een hulpverlener, waarin onder meer de verdere werkwijze wordt toegelicht. Daarna krijgt u een eerste afspraak op dienst.
Deze eerste afspraak op onze dienst noemen we het oriënteringsgesprek.

Tijdens dit gesprek zoeken we samen met u naar wat u het beste zou kunnen helpen.

We luisteren naar uw moeilijkheden en klachten, we brengen in kaart wat u reeds hebt ondernomen en zoeken welke oplossingen u al gevonden hebt.

We geven informatie over psychische klachten en over de verschillende hulpverleningsmogelijkheden.

We zullen u ook vragen een aantal korte vragenlijsten in te vullen.

Eventueel komen we samen tot de conclusie dat er nog bijkomende informatie moet verzameld worden bij andere betrokken hulpverleners of bij uw huisarts.

Samen komen we dan tot een oriëntatie voor verdere hulp.

Soms is het mogelijk dat deze hulpverlening beter in een andere dienst gebeurt.

Deze eerste oriëntatie bespreken we vervolgens met ons multidisciplinaire team onder leiding van de psychiater. Dit gebeurt meestal in de week volgend op het oriënteringsgesprek.

Kort na deze bespreking plannen we een tweede gesprek met u, dit noemen we het keuzegesprek. Daar maken we samen een definitieve keuze voor verdere hulp en maken een concrete planning op met duidelijke doelen.

Hoe bereid je je voor op het eerste gesprek

 • U kunt zich het best op het oriëntatiegesprek voorbereiden door voor uzelf na te gaan welke moeilijkheden u ondervindt, wat u en uw nabije omgeving al hebben geprobeerd en wat u tot hiertoe best heeft geholpen.

 • Om u hierbij te helpen vragen we u om voorafgaand aan het oriënteringsgesprek een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit wordt met u afgesproken wanneer u ons contacteert voor uw eerste afspraak.

 • Deze vragenlijsten helpen u om het gesprek voor te bereiden en geven ons de kans om belangrijke informatie vooraf door te nemen. U vult deze online in via het portaal dat voor u geactiveerd werd. Indien u niet in de mogelijkheid bent om deze online in te vullen brengt u deze vragenlijsten mee naar het oriënteringsgesprek, u hoeft ze niet op voorhand terug te sturen. De hulpverlener neemt deze vragenlijst voor het gesprek nog even door.

 • Verder is het belangrijk om een verwijsbrief van uw huisarts, psychiater of andere professionele verwijzer mee te brengen. Eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames zijn evenzeer belangrijk.

 • Het reeds op voorhand mee hebben van deze informatie van andere artsen of hulpverleners vermijdt dat er daarna nog tijd verloren gaat in het wachten op deze brieven of verslagen.

Niet vergeten op de dag van de afspraak

 • de vragenlijsten online ingevuld te hebben of  mee te brengen
 • de verwijsbrief en verslaggeving van de verwijzer mee te brengen
 • eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames mee te brengen
 • een kleefbriefje van de mutualiteit mee te brengen
 • uw elektronisch identiteitskaart mee te brengen (EID)
 • eventueel een bewijs mee te brengen van budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling (zie kostprijs)
Kostprijs

Voor elk gesprek betaalt u in principe 11 €. De uitgebreide telefonische bevraging of screening (zie hierboven) geldt als eerste gratis gesprek.

Personen en hun gezinsleden die bij de mutualiteit recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of het omniostatuut bezitten betalen slechts 4 €, op voorwaarde dat u ons een kleefbriefje bezorgt. U kunt bij uw mutualiteit navragen of u in aanmerking komt voor deze statuten.

Ook personen en hun gezinsleden die budgetbegeleiding krijgen via OCMW, CAW of advocaat en jongeren die zonder het medeweten van hun ouders of voogd op onze diensten beroep doen betalen slechts 4 €/sessie.

Personen en hun gezinsleden voor wie de kosten voor geneeskundige verzorging in de loop van het kalenderjaar de maximumfactuur bereiken, zijn vanaf dat moment gedurende het lopende kalenderjaar vrijgesteld van betaling.

Voor consultaties bij de psychiaters gelden de officiële tarieven. Wij hebben de toestemming om te werken met het systeem derde betaler (enkel het remgeld wordt door u betaald). Breng bij uw eerste consultatie zeker een recent kleefbriefje mee van uw mutualiteit.

Het medisch dossier

Het CGG houdt een elektronisch medisch dossier bij met alle belangrijke informatie in verband met uw behandeling of die van uw kind. Dit dossier is beveiligd en is enkel raadpleegbaar door de verantwoordelijke hulpverleners. Alle medewerkers zijn gebonden aan de strikte regelgeving inzake beroepsgeheim. Er wordt in principe nooit informatie in verband met uw behandeling of die van uw kind doorgegeven aan derden. Wanneer die vraag aan ons wordt gesteld overleggen we steeds met u op welke manier we kunnen antwoorden.

In Vlaanderen bestaat een uitgebreide wetgeving inzake patiëntenrechten en de positie van de minderjarige binnen de jeugdhulpverlening. Deze wetgeving regelt onder meer het inzagerecht in het dossier, de wijze waarop er met het dossier wordt omgegaan en zo meer. Hieromtrent kunt u steeds informatie opvragen bij de contactpersonen in het centrum of bij de ombudsfunctie (0490 / 41 93 01 - helene.cambien@ombudsfunctieggz.be).

Bij onduidelijkheden of wanneer u over iets ontevreden bent

Wanneer er u iets niet duidelijk is of u over iets ontevreden bent kunt u dit steeds bespreken met de medewerker waarmee u reeds contact had.

U kunt met opmerkingen of klachten ook terecht bij de directie

Tenslotte kunt u ook de externe ombudsfunctie van het Overlegplatform GGZ West-Vlaanderen contacteren (www.ombudsfunctieggz.be).

Indien u nog bijkomende vragen zou hebben kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat.