Noord-West-Vlaanderen

Info voor professionelen

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg verleent ambulante, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan personen met psychische en psychiatrische problemen en behandelt bijgevolg bij voorkeur na verwijzing door een professionele zorgactor.

Er is een aparte werking voor kinderen en jongeren, adolescenten en jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.

Het CGG kiest bij de opmaak van een behandelplan voor het biopsychosociaal model en baseert zijn behandeling zoveel mogelijk op wetenschappelijke richtlijnen (evidence based practices). Psychologen en erkende psychotherapeuten werken onder de medische verantwoordelijkheid van de psychiater.

We organiseren de zorg volgens het CAPA model (www.capa.co.uk). Dit model plaatst de gebruiker centraal en vertrekt van hun keuze en doelstellingen. Op basis hiervan komen we tot een gedeeld behandelplan dat regelmatig wordt geëvalueerd en waarbij eindigheid centraal staat. Dit resulteert in een vlotte doorstroom zodat het CGG Noord-West-Vlaanderen al sinds 2013 niet meer met een wachtlijst werkt.

Deze behandeling kan zowel fysiek als online doorgaan, ter plaatse in het CGG of zo nodig waar de patiënt zich bevindt. Ze kan individueel, met partner, ouder of gezin of in groep gebeuren. We bieden ook verschillende psycho-educatieve reeksen aan. 

Het CGG Noord-West-Vlaanderen zet sterk in op vroeginterventie. In dit kader ondersteunen we, binnen de context van Crosslink, eerstelijnsactoren in het detecteren van en omgaan met (vermoedens van) geestelijke gezondheidsproblemen. 

Zorgaanbieders uit de eerstelijn (huisartsen, CLB, thuiszorgdiensten, welzijnsdiensten en andere) die geconfronteerd worden met een cliënt met een (vermoeden van) een geestelijk gezondheidsprobleem en hieromtrent:

  • consult en advies
  • ondersteuning in de verdere behandeling, 
  • breder overleg met verschillende actoren of een vroege interventie bij deze problematiek willen realiseren of hun cliënt willen doorverwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg kunnen contact opnemen met Crosslink: www.crosslinkggz.be of 050 14 08 84. 

Zorgaanbieders binnen de geestelijke gezondheidszorg (APZ, PAAZ, K-diensten, Covias, MCT, Revalidatiecentra, eerstelijnspsychologen en zelfstandig psychologen) nemen rechtstreeks contact op met het CGG.

Het CGG wenst verder mee te werken en in te zetten op zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg. In die zin wordt van verwijzers uit de geestelijke gezondheidszorg verwacht dat een verwijzing wordt onderbouwd met de nodige verslaggeving omtrent de aanmeldingsklachten, de vermoedelijke diagnose en het hulpverleningstraject tot op heden. Zonder deze verslaggeving zal de behandeling niet worden opgestart.

Het CGG Noord-West-Vlaanderen verzorgt een regelmatige schriftelijke communicatie met huisartsen en medebehandelaars, zowel bij opstart, na tussentijdse evaluaties als bij afsluiting. Deze communicatie is voorwerp van kwaliteitsmetingen en streefdoelen.