Adentro

Als kernpartner binnen het bredere netwerk van de geestelijke gezondheidszorg bevordert CGG Adentro de geestelijke gezondheid van de bevolking in de regio Gent-Deinze-Eeklo.

Algemene info

Adentro is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). We bieden binnen de regio Deinze-Eeklo-Gent ambulante, gespecialiseerde, kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp aan cliënten van elke leeftijdsgroep en versterken hun omgeving en organisaties. ‘Ambulant’ betekent dat je na afspraak op consultatie komt, maar niet bij ons wordt opgenomen en verder in je eigen leefsituatie verblijft. 

Wij bieden hulp op de tweede lijn. Dat betekent dat we mensen én hun omgeving behandelen wanneer hulp van de huisarts of de diensten maatschappelijk werk onvoldoende blijken. Je kan pas bij ons terecht als jouw huisarts, een CAW-medewerker… je naar ons heeft doorverwezen voor behandeling. 

CGG Adentro wordt erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Er werken in ons CGG ongeveer 170 medewerkers waaronder psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en administratieve en logistieke medewerkers.
 

MISSIE

Als kernpartner binnen het bredere netwerk van de geestelijke gezondheidszorg bevordert CGG Adentro de geestelijke gezondheid van de bevolking in de regio ‘Gent-Deinze-Eeklo’. We bieden ambulante, gespecialiseerde, kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp aan cliënten van elke leeftijdsgroep en versterken hun omgeving en organisaties. We hebben bijzondere aandacht voor de sociaal kwetsbaren.
 

WAARDEN

We laten ons leiden door volgende waarden:

 • Kwaliteit
  We werken met deskundige medewerkers die vanuit een wetenschappelijk gefundeerde benadering oog hebben voor de totale zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving en die zich permanent vormen en bijscholen. Als sociale onderneming wenden we onze middelen zorgvuldig en efficiënt aan.
 • Respect
  Onze waarderende benadering van de cliënten, de collega’s en de organisatie uit zich in wederzijds vertrouwen, discretie, transparantie, open communicatie en loyauteit. We bewaken de emotionele en fysieke grenzen van cliënten en medewerkers .
 • Ambitie
  Als dynamische en wendbare organisatie beogen we maatschappelijke relevantie en stimuleren we innovatie. We streven duurzame oplossingen na op langere termijn. We dragen bij tot een meer inclusieve samenleving.
 • Coöperatief
  ‘Samen werken’ met de cliënt, tussen de medewerkers, binnen de organisatie en met externe partners is essentieel. We streven naar maximale betrokkenheid, engagement, verantwoordelijkheid en verbondenheid.
 • Herstelgericht
  We werken naar herstel op alle levensdomeinen met oog voor gelijkwaardigheid, autonomie, empowerment en zelfbeschikking.
 • Toegankelijk
  We staan open voor alle cliënten en verwijzers, met respect voor ieders eigenheid en achtergrond. We werken maximaal de drempels naar toegankelijkheid weg.
   

VISIE

CGG Adentro wil in de regio de referentie zijn in gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg. We spelen in op nieuwe tendensen en actuele maatschappelijke noden.

Om deze ambitie te verwezenlijken zetten we in op:

De KRACHT van cliënt en context
We richten ons op alle mensen van elke leeftijd die (risico lopen op) matig tot ernstig disfunctioneren in meerdere levensdomeinen door psychische en psychiatrische problemen en op de context van de cliënt. We hebben prioritair aandacht voor de sociaal kwetsbare mensen en richten ons in het bijzonder op de doelgroep kinderen en jongeren. De veerkracht, de zelfredzaamheid, de deskundigheid, de talenten en de autonomie van de cliënt vormen de basis van ons werk.

De KRACHT van ons divers aanbod
We bieden een breed spectrum aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in het zorgcontinuüm:

 • Selectieve en geïndiceerde preventie

 • Casus- en contextgebonden consult

 • Diagnostiek

 • (Psycho)therapeutische en psychiatrische behandeling

 • Contextbegeleiding

 • Herstelgerichte begeleiding

De KRACHT van onze medewerkers
De teams hebben een brede, multidisciplinaire visie en samenstelling en ontwikkelen hun interventies vanuit psychiatrisch, psychologisch en sociaal perspectief. De inbreng van de verschillende medewerkers in het team is gelijkwaardig en complementair. We zijn een zorgzame en aantrekkelijke organisatie. We kiezen voor open communicatie, transparant leiderschap en participatie van cliënten en medewerkers. We hebben aandacht voor de werk-leven balans en zetten in op talent- en competentiemanagement.

De KRACHT van onze unieke positie en samenwerking binnen een netwerk
We nemen onze verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van een netwerk van steunfiguren en hulpverlening met en rond de cliënt, om de continuïteit van zorg te verzekeren. De intensiteit en aard van onze inbreng varieert in afstemming met de cliënt en het netwerk. We spelen een relevante en zichtbare rol in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg vanuit deskundigheid, innovatie en samenwerking. We zijn een daadkrachtige gespreks- en onderhandelingspartner in de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg.
 

HISTORIEK

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) ontstonden in het midden van de jaren 1960. Preventie en behandeling zijn al vanaf het begin hun hoofdopdrachten. In de beginperiode sprak men over ‘diensten voor geestelijke gezondheidszorg’. Sinds 1980 vallen de CGG’s onder Vlaamse bevoegdheid. Toen fuseerden 88 centra tot grotere gehelen met duidelijke kernopdrachten in een multidisciplinair kader. Multidisciplinair betekent dat verschillende experten zoals psychologen, psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers en pedagogen onder leiding van een psychiater instaan voor het behandelaanbod.

Als kernpartners binnen het bredere netwerk van de geestelijke gezondheidszorg hebben de besturen van het Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent en CGG Eclips beslist om vanaf 31 maart 2021 de krachten te bundelen en samen te versmelten tot het nieuwe Centrum Geestelijke Gezondheidszorg ADENTRO. 

CGG ADENTRO wil kwaliteitsvolle en toegankelijke ambulante, gespecialiseerde hulp bieden voor mensen van 0 tot 99 jaar, evenals diens context ondersteunen. Verder wil ADENTRO individuele zorgtrajecten versterken door goed samen te werken met de flankerende zorgactoren. We blijven als maatschappelijk geëngageerd centrum bijzondere aandacht hebben voor de sociaal kwetsbaren in onze regio

CGG ADENTRO biedt momenteel per jaar aan zo’n 4.400 cliënten hulp voor de regio Gent-Eeklo-Deinze. Dankzij de fusie hebben we de krachten gebundeld om verder te evolueren naar een bredere  en kwalitatieve hulpverlening voor alle inwoners binnen  ons regionaal werkingsgebied.