Adentro

Als kernpartner binnen het bredere netwerk van de geestelijke gezondheidszorg bevordert CGG Adentro de geestelijke gezondheid van de bevolking in de regio Gent-Deinze-Eeklo.

Zorg voor verschillende groepen

Jeugdzorg

Ons aanbod richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun gezin.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Individuele en/of groepstherapie voor het kind of de jongere
 • Ouderbegeleiding en gezinstherapie
 • Psychiatrische behandeling en farmacotherapie (medicatie)
 • Overleg met andere betrokken organisaties en scholen
 • ...

Adentro is gevat in een samenwerkingsverband met Overkop Gent, RTJ De Tafels, Samen1Plan Gent-Scheldkracht en het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen (Radar). 

Volwassenen- en ouderenzorg

Ons aanbod richt zich op volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving.

De behandeling kan bestaan uit individuele en/of groepstherapie en medisch-psychiatrische behandeling. In afstemming met jou wordt er gekeken welk aanbod voor u het meest geschikt is.

Verslavingszorg

Onze hulpverlening richt zich tot jongeren, volwassenen en/of hun omgeving  met een eigen hulpvraag rond of doorverwezen (huisarts, justitie... ) met betrekking tot hun afhankelijkheid van alcohol, drugs, medicatie, gamen en/of gokken. 

De zorg die we aanbieden is ambulant. Dit betekent dat cliënten op afspraak komen en verder in hun eigen leefsituatie verblijven. We richten ons tot cliënten uit de regio Gent-Meetjesland.  Aanmeldingen van buiten het werkingsgebied worden verwezen naar een CGG in hun regio.

Naargelang aangewezen wordt een individueel en/of groepsaanbod gestart. We vertrekken vanuit de vraag van de cliënt, bepalen samen de wenselijke veranderingen en hoe we samen hieraan kunnen werken. Onze interventies richten zich zowel op het bereiken als het ondersteunen van totale abstinentie, gecontroleerd gebruik of een schadebeperkende leefstijl (harm reduction).

In het geval er medische of medicamenteuze ondersteuning noodzakelijk is wordt de psychiater betrokken. 

Onze hulpverlening werkt multidisciplinair. Dit betekent dat het hulpverlenend team bestaat uit geschoolde krachten met diverse erkende opleidingen en vaak bijkomende therapie-opleidingen. Deze verschillende disciplines werken samen en zoeken samen met de cliënt welke aanpak het best past.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt de nodige ondersteuning krijgt voor, tijdens en na de behandeling bij ons CGG. Daarom proberen wij zo veel als mogelijk samen te werken met andere hulpverleners en organisaties die betrokken zijn.

Vroeginterventie voor jongeren

Vroeginterventie situeert zich tussen het preventieve en therapeutische aanbod van onze werking. Met vroeginterventie richten we ons op jongeren die met drugs experimenteren of beginnend problematisch alcohol- of ander druggebruik vertonen. Overwegend is het hun omgeving (ouders, school, justitie...) die zich hierover zorgen maakt en aanstuurt op aanpak. Doelstellingen zijn het (v)erkennen van het probleembesef, het verhogen van motivatie tot aanpak en indien aangewezen het aangaan van verdere hulpverlening.

 • Alcohol en illegale drugs
  Rond middelenmisbruik wordt groepsgericht of individueel gewerkt. De groepswerking “8’er D’rug” omvat twee (woens)dagen en een opvolgdag. Individueel wordt gewerkt aan de hand van een vijfgesprekkenmodel, eveneens met focus op het verhogen van het inzicht op eigen gedrag en de motivatie tot aanpak. 

  Hiernaast voorzien we in individuele omgevingszorg met advies en begeleiding voor ouders van problematische gebruikers en een groepswerking voor ouders van jonge problematische gebruikers.
   

 • Problematisch gamen
  Rond problematisch gamen bieden we eveneens een gestructureerd, inzichtverhogend en motiverend traject aan bestaande uit vijf gesprekken. Hierbij wordt tevens individuele omgevingszorg voor ouders van beginnende problematische gamers als een oudergroep werking aangeboden. 

  In OverKop Gent voorzien we elke woensdag tussen 15u en 17u voor jongeren tussen 12 en 25 jaar de mogelijkheid tot een individueel gesprek over over middelengebruik, gamen en/of gokken. Dit aanbod is gratis, anoniem en kan zonder afspraak.
   

Vroeginterventie voor volwassenen

Het vroeginterventie-aanbod ‘Sterker aan het werk’ maakt deel uit van ons preventief aanbod “Bridging the Gap” en richt zich specifiek op het arbeidsveld. De vroeghulpmodule omvat een kortdurend gemengd individueel/groepsaanbod (6 sessies) voor personen die binnen  tewerkstellingscontext  in de problemen (dreigen) te komen door middelengebruik. Het aanbod kan leiden tot een verhoogd zelfinzicht, verhoogde motivatie tot verandering en/of exploratie van een eigen hulpvraag. Indien aangewezen kan er aansluiting volgen op ons hulpverleningsaanbod.
 

Hulpverlening 

 • Individuele behandeling
  We voorzien in een individuele behandeling bestaande uit motiverende en inzichtsver- ruimende gesprekken. Als doelstellingen willen we samen een haalbaar veranderingsproces stimuleren wat betreft gebruik, het psychisch en sociaal welbevinden verbeteren en de globale draagkracht verhogen. Frequentie van de gesprekken en de duur van de therapie is afhankelijk van de begeleidingsdoelstellingen. 

  We voorzien hiernaast eveneens in een individuele kortdurende behandeling met oog op het verhogen van de zelfcontrole mbt gebruik en leefstijlverandering. 

  Ons open consult staat voor langdurige zorg na behandeling voor mensen met een chronische problematiek. Hoofdzakelijk gaat het om herstelgerichte ondersteuning met betrekking tot middelen en het functioneren op diverse levensdomeinen.
   

 • Groepswerking
  Naast het individuele aanbod bieden we de mogelijkheid tot een kortdurende groepswerking voor personen met een alcoholproblematiek aan. Focus ligt op hier het herwinnen van zelfcontrole, leefstijl en hervalpreventie. Het programma loopt 10 weken en omvat wekelijkse sessies van 2 uur.

  De ZON-groep is gericht op actieve verandering met betrekking tot alcoholproblematiek en leefstijl, met een streven naar een beginnende verankering van deze veranderingsprocessen in het dagelijks leven. De groepssessies gaan tweewekelijks door op dinsdagavond. 

  Het kortdurend groepsprogramma voor personen met een gokproblematiek met aandacht voor zelfcontrole, leefstijl en hervalpreventie gaat wekelijks door op dinsdagnamiddag, deelname wordt per 4 weken herbekenen. 

 

Nazorg  

We voorzien groepsgericht in een gemengde nazorggroep, een vrouwspecifieke nazorggroep en de nazorggroep gokken. De groepen focussen op zelfcontrole en hervalpreventie

 

Omgevingszorg

We bieden individuele omgevingszorg aan ten behoeve van ouders, partners, broers, zussen, familieleden van gezinsleden met een middelen-, game- en/of gokproblematiek. Deze zorg kan bestaan uit adviesverstrekking, ondersteuning en begeleiding. De persoon die een middelenproblematiek heeft, hoeft zelf niet in ons centrum in begeleiding te zijn.

Hiernaast bieden we diverse groepswerkingen aan waaronder een groep voor ouders van problematische gebruikers en gamers, een groep voor ouders van ernstig afhankelijke gebruikers en een oudergroep voor ouders van overleden gebruikers. 

Onze KOAP-werking biedt een preventief en ouderschapsondersteunend gesprek aan met de middelenmisbruikende ouder met de beleving van het kind als uitgangspunt. Hiernaast bieden we een KOPP-groepswerking voor kinderen van 9 tot 12 jaar aan en de KOAP-groep voor jongeren tussen 12 en 18 jaar (zie ook preventiewerking).

Forensische zorg

Ambulant hulpverleningsaanbod

De behandeling binnen de ambulante werking focust op de psychologische en/of psychiatrische problematiek van de cliënt met het oog op hervalpreventie. Het ambulant aanbod bestaat uit: 

 1. Preventie, begeleiding en behandeling van (plegers van) seksueel grensoverschrijdend gedrag, zowel op vrijwillige basis als onder justitiële voorwaarden. Aanmeldingen verlopen via Amfora, een provinciaal samenwerkingsverband tussen CGG Adentro, CAW Oost-Vlaanderen, CGG De Drie Stromen en Obra|Baken met het oog op een optimaal afgestemd instroombeleid en begeleidingsaanbod voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen Oost-Vlaanderen. 
   
 2. Postpenitentiaire begeleiding en behandeling  voor plegers van niet-seksuele delicten
  Dit aanbod richt zich tot gedetineerden in de reclasseringsfase en ex-gedetineerden die zich zullen vestigen in of woonachtig zijn in Oost-Vlaanderen en bestaat uit een kortdurend groepsaanbod (6 sessies met feedbackgesprek), eventueel gevolgd door een individueel behandelingstraject. Aanmeldingen verlopen via een justitiële instantie (PSD of justitieassistent).
   

Psychologische hulp aan gedetineerden binnen de gevangenissen van Oost- Vlaanderen

De (niet noodzakelijk delictgerichte) psychologische begeleiding van gedetineerden in de gevangenissen van Gent, Oudenaarde, Dendermonde en Beveren is vrijwillig, vertrouwelijk en gaat uit van de hulpvraag van de gedetineerde. Gedetineerden kunnen worden aangemeld via andere diensten binnen de gevangenis, zoals de psycho-sociale dienst (PSD), de medische dienst, justitieel welzijnswerk (JWW), Obra|Baken of de aalmoezenier.

Hulp voor personen met een verstandelijke beperking (16+)

Het COVER-team richt zich naar personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het wil daarnaast ook een meldpunt zijn voor alle organisaties en familieleden die betrokken zijn in het hulpverleningsproces van een jongere (16+) of volwassene met een verstandelijke beperking met psychische problemen.

Het Coverteam biedt: 

 • Individuele therapie voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.
 • Coaching, ondersteuning en advies van CGG die werken met de doelgroep.
 • Consulentenwerking: advies, beeldvorming en ondersteuning aan de omgeving van personen met een verstandelijke beperking die vastgelopen zijn in het ondersteuningsproces.
 • Collectief Overleg Gedeelde Zorg: het coverteam maakt in Oost-Vlaanderen deel uit van een provinciaal samenwerkingsverband waar GGZ- en VAPH-partners voor deze doelgroep samen rond de tafel zitten. Indien we te maken hebben met heel complexe zorgvragen, kunnen we die ter bespreking voorleggen op het “Collectief Overleg Gedeelde Zorg” dat elk kwartaal doorgaat. Indien u zich in een vastgelopen traject bevindt waarbij een bespreking met verschillende partners wenselijk is, kan u ons steeds contacteren.
 • Advieslijn dubbeldiagnose: een laagdrempelig, intersectoraal initiatief van het Coverteam, Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid (GAUZZ) en Outreach De Steiger.
 • Case-management binnen intensieve bemiddeling. Indien een persoon met een beperking, ondanks pogingen via hoogdrempelige bijstand door een bijstandsorganisatie, er niet in slaagt een passend zorgaanbod te vinden, en dit omwille van de complexiteit van de psychische problematiek, kan het Coverteam case-management aanbieden.
Buddywerking

Buddywerking Vlaanderen organiseert in de regio Gent, Meetjesland en Schelde-Leie vriendschappelijke contacten tussen vrijwilligers (buddy's) en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig wonen (deelnemers). 

De buddymedewerkers staan in de voor de matching en de coaching van buddy’s en deelnemers. Ieder duo ontmoet elkaar om de 14 dagen en organiseert samen vrijetijdsactiviteiten zoals een fietstocht, zwemmen, een museumbezoek, een terrasje, naar de film of bowling… Bij de matching wordt rekening gehouden met ieders verwachting en mogelijkheden. Deze contacten blijven lopen zolang beiden dit wensen.  Buddy's zijn geen professionelen en bieden een gelijkwaardig contact aan in een ongedwongen sfeer. 

Daarnaast biedt de Buddywerking ook kortdurende contacten (maximum 6 maanden) aan met een gidsbuddy om samen de drempel te verlagen naar een vrijetijdsvoorziening zoals een sportclub, een dienstencentrum, een hobbyclub, een wandelclub...

CGG Adentro werkt hiervoor samen met vzw Metawonen.

Aanmelden kan via deze link.

Meer info: www.buddywerking.be

Namaste-huis

Het Namaste-huis richt zich op welzijns- en gezondheidsbevordering en het versterken van veerkracht en vitaliteit vanuit een procesmatige benadering.

Aan de hand van een gestructureerd weekschema met ervaringsgerichte activiteiten richten we de persoon in kleine groep (maximum 6 personen per groep) op meer voeling met zichzelf en het verkennen van eigen, vooral innerlijke, hulpbronnen. Het versterken van autonomie staat centraal binnen de herstelgerichte visie om zelfzorg en innerlijke processen te bevorderen. We vertrouwen op het natuurlijk en zelfhelend vermogen om op een opbouwende en dynamische wijze met het leven (verder) om te gaan.
Het gaat om volwassen. Exclusiecriteria: niet voor mensen die nood hebben aan 24u op 24u zorg. We vragen bereidheid om deel te nemen aan het aangeboden programma.

De verblijfsduur is telkens van maandag tot en met vrijdag. Het kan na een week al dan niet verlengd worden op vraag van elke gast.

Het Namaste-huis is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als time-out initiatief en wordt gedragen door een samenwerking met het CAW Oost-Vlaanderen, CGG Adentro en Namaste vzw. We zijn partner van het Pakt.

Aanmelden kan via deze link