Brussel

Praten kan helpen

Aanmeldprocedure

Aanmeldingsprocedure per leeftijdsgroep

Infants: Baby en peuterwerking (0-4 jaar)

Specifieke hulpverlening voor ouders van baby’s en peuters tot 4 jaar, alsook voor aanstaande ouders met twijfels over hun ouderschap.

Zwanger zijn of jonge kinderen hebben confronteert je als ouder sterk met je eigen persoon.
Allerlei gevoelens uit je eigen kindertijd worden terug opgeroepen. Of je wordt overmand door twijfels en angsten die je volledig blokkeren. Of je voelt het sterke gemis van een omgeving die je kan ondersteunen. Of je ziet alleen maar het slechte in je baby. Of je hebt het gevoel dat je moeilijk contact krijgt met je baby…

Wanneer je het gevoel hebt dat je er alleen niet meer uitgeraakt, kan je contact opnemen

Contact: Deelwerking Kruidtuin, 02/511 06 60

Kinderen (4-12 jaar)

Kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun ouders kunnen bij ons terecht als de kinderen schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs en het gezin woont in één van de 19 Brusselse gemeentes.

De taal die thuis gesproken wordt mag niet verhinderen om hulp te krijgen. Wanneer de ouders en/of het kind de taal van de hulpverlener niet spreken, kunnen we beroep doen op
interculturele bemiddelaars.

We kunnen hulp bieden wanneer onderstaande problemen het dagelijks functioneren bemoeilijken:

 • Psychische problemen: zich gespannen voelen, piekeren, angsten, depressie, neerslachtigheid, slaap- en/of eetstoornissen…
 • Zelfmoordwens, -gedachten, -pogingen
 • Posttraumatische stress-stoornis, mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik
 • Ontwikkelingsstoornissen:, autisme, tics, hechtingsstoornis…
 • Gedragsproblemen: ADHD, agressiviteit, stelen, koppigheid…
 • Ernstige relatieproblemen tussen ouders, broers en zussen en/of problemen in sociale contacten met leeftijdsgenoten
 • Psychosomatische problemen: hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid… zonder directe lichamelijke oorzaak

Het kinder- en jongerenteam beschikt over een uitgebreid hulpaanbod: Indicatiestelling, diagnostisch onderzoek (in het kader van de behandeling), individuele therapie (kortdurend/langdurig), speltherapie, oudertherapie, gezinstherapie, medisch-psychiatrische behandeling, psychosociale begeleiding en groepstherapie.

Om een afspraak vast te leggen voor een eerste gesprek (screening) dienen ouders zelf telefonisch contact op te nemen met onze dienst. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing, vb. huisdokter, Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB), ….

Ouders of voogd worden steeds betrokken in een behandeling. Van hen wordt een actieve betrokkenheid in de behandeling verwacht. 

Tijdens het telefoongesprek bekijken we of wij de geschikte dienst zijn. Indien dit het geval is, plannen we zo snel mogelijk een eerste screeningsgesprek. Na deze screening bekijken we of én hoe snel de behandeling kan opstarten. Dit is afhankelijk van de hulpvraag, dringendheid en wachtlijst.

Bij de start van de behandeling gaan we op zoek naar het meest geschikte aanbod. Dit gebeurt zowel in overleg met het kind/de jongere en de ouders, als in overleg met ons multidisciplinair team (maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters).

Indien een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij de hulpvraag, verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie, vb. Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), revalidatiecentra, privé-therapeuten…

Contact: Deelwerking Kruidtuin, 02/511 06 60

Jongeren (12-18 jaar)

Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen bij ons terecht als de jongere naar school gaat in het Nederlandstalig onderwijs en het gezin woont in één van de 19 Brusselse gemeentes. Ook jongeren die ouder zijn dan 18 jaar en nog naar school gaan in het middelbaar onderwijs kunnen in ons team terecht.

De taal die thuis gesproken wordt mag niet verhinderen om hulp te krijgen. Wanneer de ouders en/of het kind de taal van de hulpverlener niet spreken, kunnen we beroep doen op intercultureel bemiddelaars.

We kunnen hulp bieden wanneer onderstaande problemen het dagelijks functioneren bemoeilijken:

 • Psychische problemen: zich gespannen voelen, piekeren, angsten, depressie, neerslachtigheid, slaap- en/of eetstoornissen…
 • Zelfmoordwens, -gedachten, -pogingen
 • Posttraumatische stress-stoornis, mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik
 • Ontwikkelingsstoornissen:, autisme, tics, hechtingsstoornis…
 • Gedragsproblemen: ADHD, agressiviteit, stelen, koppigheid…
 • Ernstige relatieproblemen tussen ouders, broers en zussen en/of problemen in sociale contacten met leeftijdsgenoten
 • Psychosomatische problemen: hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid… zonder directe lichamelijke oorzaak

We beschikken over een uitgebreid hulpaanbod: Indicatiestelling, diagnostisch onderzoek in het kader van de behandeling, individuele therapie (kortdurend/langdurig), speltherapie, oudertherapie, gezinstherapie, medisch-psychiatrische behandeling, psychosociale begeleiding en groepstherapie.

Om een afspraak vast te leggen voor een eerste gesprek (screening) dienen ouders of de jongere zelf telefonisch contact op te nemen met onze dienst. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing, vb. huisdokter, Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB), ….

Tijdens het telefoongesprek bekijken we of wij de geschikte dienst zijn. Indien dit het geval is, plannen we zo snel mogelijk een eerste screeningsgesprek. Na deze screening bekijken we of én hoe snel de behandeling kan opstarten. Dit is afhankelijk van de hulpvraag, dringendheid en wachtlijst.

Bij de start van de behandeling gaan we op zoek naar het meest geschikte aanbod. Dit gebeurt zowel in overleg met het kind/de jongere en de ouders, als in overleg met ons multidisciplinair team (maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters).

Indien een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij de hulpvraag, verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie, vb. Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), revalidatiecentra, privé-therapeuten…

Contact: Deelwerking Kruidtuin, 02/511 06 60

Volwassenen (18-60 jaar)

Volwassenen die één of meerdere van onderstaande problemen vertonen en/of herkennen:

 • Psychische of psychiatrische problemen: depressie, dwanggedachten en / of dwanghandelingen, psychotische belevingen (hallucinaties, wanen, …), ernstige stemmingsschommelingen, angsten, fobieën, verslavingen, rouwverwerking, traumaverwerking, …
 • Relatieproblemen die gepaard gaan met of het gevolg zijn van ernstige psychische spanningen: scheidingsoverweging, geweld binnen de relatie, seksuele problemen, ernstige conflicten in het samenleven van ouders met ouder wordende kinderen, problemen bij de uitbouw van een nieuw samengesteld gezin na scheiding of overlijden, …
 • Psychosomatische klachten: allerlei lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, maag- en darmklachten, vermoeidheid, slapeloosheid, … zonder directe lichamelijke oorzaak
 • Verdere opvolging en behandeling na psychiatrische opname (psychiatrische nazorg)

De volwassenenteams beschikken over een uitgebreid hulpaanbod: Indicatiestelling, diagnostisch onderzoek in het kader van de behandeling, individuele therapie (kortdurend /langdurig), relatietherapie, gezinstherapie, medisch-psychiatrische behandeling, psychosociale begeleiding en groepstherapie.

Je kan best telefonisch een afspraak vastleggen voor een eerste gesprek. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door een andere dienst of de huisarts.

Wij proberen om zo snel mogelijk na aanmelding een afspraak voor een eerste gesprek te geven.

Tijdens één of meerdere gesprekken (intakefase) gaat de hulpverlener dieper in op je hulpvraag om een zo  goed mogelijk zicht  te krijgen op de problemen én de mogelijkheden van jou en je omgeving. Indien nodig wordt, na jouw akkoord, informatie van andere betrokkenen  (o.a.  huisarts, familie, andere hulpverlening,…) opgevraagd om het beeld te vervolledigen. Na een teamoverleg volgt een adviesgesprek, waarin de hulpverlener uitvoerig toelicht welke vorm van hulp het meest geschikt lijkt. In dat gesprek kunnen ook alle vragen en bedenkingen omtrent dit voorstel aan bod komen.

Indien  een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij je hulpvraag verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie.
In samenspraak met en mits akkoord van de cliënt kan samengewerkt worden met andere hulpverleningsinstanties zoals: de huisarts, de arbeidstrajectbegeleiding…

Omwille van het beroepsgeheim wordt geen enkele informatie  doorgegeven aan derden, tenzij je hiertoe zelf uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wanneer een hulpverlener de oorsprongstaal van de hulpvrager niet spreekt, kan deze beroep doen op intercultureel bemiddelaars.

Afhankelijk van de gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar je woont, kan je terecht in de (meestal dichtsbijzijnde) deelwerking.

Ouderen (60+ jaar)

Ouderen die onderstaande problemen herkennen en/of vertonen:

Behalve de problemen zoals beschreven voor volwassenen, kunnen er volgende specifieke problemen optreden:

 • Omgaan met pijn, lichamelijke aftakeling, verminderde cognitieve vermogens en mobiliteit
 • Rouwverwerking
 • Angst voor naderend levenseinde
 • Psycho-organische stoornissen (geheugenstoornissen, dementie en preseniele syndromen, syndroom van Korsakow ten gevolge van chronisch alcoholisme)

De ouderenwerking richt zich tot de ouderen met psychische of psychiatrische problemen,
hun mantelzorgers en betrokken hulpverleners.

Ouderen kunnen voor hulpverlening terecht in de volwassenenteams.  Deze beschikken over een uitgebreid hulpaanbod: Indicatiestelling, diagnostisch onderzoek in het kader van de behandeling, individuele therapie (kortdurend/langdurig), relatietherapie, gezinstherapie, medisch-psychiatrische behandeling, psychosociale begeleiding en groepstherapie.

 • Je kan best telefonisch een afspraak vastleggen voor een eerste gesprek. Dit kan op      eigen initiatief of na verwijzing door een andere dienst of de huisarts. Wij proberen om    zo snel mogelijk na aanmelding een afspraak voor een eerste gesprek te geven.
 • Tijdens één of meerdere gesprekken (intakefase) gaat de hulpverlener dieper in op je      hulpvraag om een zo  goed mogelijk zicht  te krijgen op de problemen én de                    mogelijkheden van jou en je omgeving. Indien nodig wordt, na jouw akkoord, informatie    van andere betrokkenen  (o.a.  huisarts, familie, andere hulpverlening,…) opgevraagd      om het beeld te vervolledigen. Na een teamoverleg volgt een adviesgesprek, waarin de  hulpverlener uitvoerig toelicht welke vorm van hulp het meest geschikt lijkt. In dat              gesprek kunnen ook alle vragen en bedenkingen omtrent dit voorstel aan bod komen.
 • Indien  een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij je hulpvraag verwijzen we    door naar de meest geschikte dienst of organisatie.
 • In samenspraak met en mits akkoord van de cliënt kan samengewerkt worden met          andere hulpverleningsinstanties zoals: de huisarts, sociale dienst, OCMW, dokter van      ziekenhuis waar je werd opgenomen,…
 • Omwille van het beroepsgeheim wordt geen enkele informatie  doorgegeven aan              derden, tenzij je hiertoe zelf uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • Wanneer een hulpverlener de oorsprongstaal van de hulpvrager niet spreekt, kan deze    beroep doen op intercultureel bemiddelaars.
 • Afhankelijk van de gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar je woont, kan    je terecht in de (meestal dichtsbijzijnde) deelwerking.

Extra aanbod: Voor meer informatie over geestelijke gezondheid van ouderen kan je terecht bij onze werking Elder, die narratieve zorg, psycho-educatie en informatie sessies organiseert.

Lees meer