Brussel

Praten kan helpen

Patiëntenrechten

Meer informatie over je rechten als patiënt vind je op de site van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

In onderstaande rubrieken vind je informatie over de klachtprocedure in CGG Brussel, het beroepsgeheim en de Europese General Data Protection Regulation.

Ik heb een klacht

Als je verwachtingen niet beantwoord worden of als je ontevreden bent, kan je dit bespreken met je hulpverlener.
Indien dit gesprek niet het gewenste resultaat oplevert of voor jou niet mogelijk is, voorziet het CGG Brussel in 3 mogelijkheden:

*Contact opnemen met de leidinggevende van de deelwerking waar je in behandeling bent.  De contactgegevens van de deelwerking vind je onder Contact.
*Contact opnemen met de directie van CGG Brussel.  Contactgegevens: Ann Geets.  Je kan haar bereiken via email directiesecretariaat@cgg-brussel.be of telefonisch op het nummer 02/247 61 50.
*Beroep doen op de externe ombudspersoon van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad, Handelskaai, 7 1000 Brussel. Je kan de ombudspersoon Johan Verhaeghe telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800 32 036 (=Nederlandstalig) of GSM-nummer 0471/68 23 85 of via e-mail: klacht@mediatio.be

Vragen of klachten worden in een register bijgehouden door CGG Brussel.  Dit register wordt bewaard door de directie.  Zo kan elke vraag of klacht goed opgevolgd worden.

Meer informatie over patiëntenrechten en ombudsdienst 

Wat is het beroepsgeheim?

De hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en mogen geen vertrouwelijke gegevens aan anderen bekend maken.  Het schenden van het beroepsgeheim is strafbaar (artikel 458 van het strafwetboek).

CGG Brussel beschikt over een deontologische code, waarin de afspraken rond het beroepsgeheim beschreven zijn.  Alle medewerkers zijn verplicht deze afspraken na te leven.

De hulpverleners maken deel uit van een team. Dit team overlegt wekelijks. Op dit overleg wordt het behandelingsvoorstel en de evolutie en tijdens de behandeling besproken.  De hulpverleners van het team oefenen samen het beroepsgeheim uit. 

Wanneer overleg nodig is met andere hulpverleners, vraagt de hulpverlener eerst je toestemming en wordt dit samen voorbereid.

 

Europese General Data Protection Regulation (GDPR) (2018)

Vanaf 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving van kracht.  Deze wet gaat over de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

In België is het bewaren van patiëntgegevens reeds lang streng gereglementeerd.  CGG Brussel beschikt over werkwijzen en procedures die de gegevensbescherming garanderen.  Al onze medewerkers gaan met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze strikt vertrouwelijk. 

Privacyreglement voor patiënten van CGG Brussel vzw

1.Waarom een privacyreglement?

CCG Brussel vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar patiënten en hun naasten.

Dit privacyreglement omschrijft welke persoonlijke gegevens CGG Brussel van patiënten verzamelt, waarom CGG Brussel deze gegevens verzamelt, hoe CGG Brussel omgaat met deze gegevens en deze gegevens verwerkt en welke rechten en plichten patiënten hierbij hebben.

Dit reglement werd opgesteld in overeenstemming met:

-de privacywet in België (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

-Europese privacywet (= GDPR of General Data Protection Regulation of AGV of Algemene verordening Gegevensbescherming, in voege vanaf 25 mei 2018)

2.Welke begrippen komen in de tekst voor?

Persoonsgegevens: Informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.  Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een identificatienummer (vb. rijksregisternummer), locatiegegevens, een online identificator (vb. een IP-adres) of andere elementen die kenmerkend zijn voor de persoon (zoals fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale kenmerken).  Persoonsgegevens kunnen over de fysieke of psychische gezondheid gaan.  Gegevens kunnen geanonimiseerd worden, zodat de persoon niet meer geïdentificeerd kan worden.  Gegevens kunnen gepseudonimiseerd (gecodeerd) en apart bewaard worden, zodat de persoon enkel nog geïdentificeerd kan worden mits aanvullende gegevens.

Verwerking: Elke bewerking op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, inkijken, verspreiden, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of organisatie die het doel en de wijze van de verwerking van persoonsgegevens vastlegt.

Bewerker: Een persoon die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt.

Verwerker: Een persoon of organisatie die gegevens verwerkt voor de verwerkingsverantwoordelijke en die niet onder diens gezag staat.

Ontvanger: Een persoon of organisatie aan wie persoonsgegevens worden bezorgd.

Patiënt: Een persoon die in behandeling is.  Toestemming van de patiënt betekent dat de patiënt expliciet en duidelijk akkoord gaat dat de organisatie zijn of haar persoonsgegevens verwerkt.

3.Welke gegevens verzamelt CGG Brussel over patiënten? 

CGG Brussel vzw is verwerkingsverantwoordelijke en verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van patiënten om kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden.

Bij de opstart en in de loop van de behandeling worden volgende persoonsgegevens verzameld:

-identificatiegegevens (o.a. rijksregisternummer)

-contactgegevens (o.a. telefoonnummer, emailadres)

-administratieve gegevens (o.a. lidmaatschap ziekenfonds)

-demografische gegevens (o.a. leeftijd, geslacht, taal,…)

-sociale gegevens (o.a. burgerlijke stand), gegevens over gezin, familie en andere naasten, gegevens over opleiding en vorming, gerechtelijke gegevens, e.a. indien relevant voor de behandeling

-gegevens over gezondheid en leefgewoonten, medische gegevens, psychiatrische gegevens

  1. Waarom worden deze gegevens door CGG Brussel verzameld?

CGG Brussel heeft de wettelijke verplichting om een medisch dossier bij te houden van de behandelingen aan patiënten.

Deze verplichtingen werden vastgelegd in volgende wetgeving:

-het Decreet Geestelijke Gezondheidszorg (18 mei 1999)

-de Wet op de Patiënten Rechten (22 augustus 2002)

-GDPR (25 mei 2018, artikel 6 en 9)

CGG Brussel is wettelijk verplicht deze gegevens te verzamelen en kan hierdoor goede zorg aanbieden en voldoen aan de administratieve,  financiële verplichtingen en aan de registratieverplichtingen (in het kader van het gezondheidsbeleid van de overheid).

  1. Hoe worden deze gegevens verzameld, bewaard en verwerkt?

Het medisch dossier wordt bewaard in een beveiligd elektronisch patiëntendossier en is een multidisciplinair dossier met alle gegevens over de behandeling.  Het bevat persoonsgegevens, het behandelplan en gegevens over het verloop van de behandeling.  Deze gegevens behoren tot het beroepsgeheim.

Het multidisciplinair team en de behandelaar hebben toegang tot de dossiers die aan hen zijn toegewezen.

  1. Worden deze gegevens gedeeld met anderen?

Het beroepsgeheim regelt het delen van informatie met anderen.  CGG Brussel beschikt over een deontologische code, waarin het beroepsgeheim gedetailleerd beschreven is.  Alle onthaalmedewerkers en hulpverleners zijn gebonden aan deze deontologische code.  

Mits expliciete en duidelijke toestemming van de patiënt kunnen beperkt gegevens gedeeld worden met andere hulp- en dienstverleners in functie van samenwerking en zorgcontinuïteit.

In het aanbod online hulpverleningsmethodieken doet CGG Brussel een beroep op kwaliteitsvolle apps en online platforms die gegevens op een veilige manier bewaren en verwerken, conform de geldende Europese richtlijnen en wetgeving.

Medewerkers betrokken bij de terugbetalingen van medische kosten door het ziekenfonds hebben beperkt toegang tot de noodzakelijke gegevens nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren.  CGG Brussel deelt binnen het wettelijk kader de noodzakelijke gegevens met het ziekenfonds. 

Noodzakelijke informatie betreffende een vraag of klacht wordt gedeeld met de betrokken hulpverleners, de leidinggevende en de directie, om de vraag of klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

CGG Brussel heeft de wettelijke verplichting om hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg te voorzien.  Samen met de andere CGG ontwikkelt CGG Brussel een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in samenspraak met een kader, richtlijnen en inspecties voorzien door de Vlaamse Overheid.  In het kader van opvolging van kwaliteitsbeleid worden gegevens geanonimiseerd en gepseudonimiseerd (gecodeerd) bezorgd aan de overheid.  CGG Brussel werkt samen met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ) in het verzamelen van gegevens over kwaliteitsindicatoren.  Geanonimiseerde of gepseudonimiseerde (gecodeerde) gegevens zorgen ervoor dat het VIKZ geen personen kan identificeren.

  1. Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

-Medische dossiers worden gedurende de wettelijke termijn van 30 jaar bewaard.

-Facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard.

-Gegevens inzake vragen of klachten worden minstens 1 jaar bewaard en/of zolang de vraag of klacht lopende is.

  1. Kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, wijzigen of schrappen?

Patiënten hebben recht op inzage en recht op een kopie van de eigen persoonsgegevens die door CGG Brussel bewaard worden.  Patiënten kunnen hiervoor terecht bij de hulpverlener, het team en/of de leidinggevende van het team.

Patiënten hebben het recht om de eigen persoonsgegevens te laten aanpassen in het geval van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.  In sommige situaties kan er sprake zijn van een wettelijke inperking van dit recht.  CGG Brussel houdt zich bij de toepassing van deze rechten aan de Wet van de Patiënten Rechten en de deontologische code van CGG Brussel.

  1. Beveiligingsprocedures

CGG Brussel treft de nodige maatregelen om persoonsgegevens correct te bewaren en verwerken en om patiënten bestanden te beveiligen.  Informatie wordt afgeschermd door beveiligde verbindingen.  De toegang tot het elektronisch patiënten dossier is beperkt en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.  Schriftelijke persoonsgegevens worden achter slot en grendel bewaard.

Bij vragen kan contact opgenomen worden met je hulpverlener of

via mail naar directiesecretariaat@cgg-brussel.be of

telefonisch op het nummer van CGG Brussel 02/247 61 50.