Brussel

Praten kan helpen

Preventie

In onderstaande rubrieken vind je informatie over het aanbod in CGG Brussel rond suïcide- en verslavingspreventie, Elder (voor ouderen), BrOes (expertisecentrum dementie) en psychiatrische thuiszorg.

Suïcidaliteit

Doorheen de jaren bouwde het CGG Brussel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een deskundige suïcidepreventiewerking uit. 
Contactpersoon: jolien.knaeps@cgg-brussel.be of 0487/70 08 64.

Aanbod

Deskundigheidsbevordering

In onze praktijkgerichte vormingen leren hulpverleners o.m. de signalen van suïcidaliteit te herkennen en suïcidaliteit bespreekbaar te maken. Een suïcidaal proces is namelijk omkeerbaar en het detecteren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit is dan ook van fundamenteel belang. Echter, praten over zelfmoord is niet vanzelfsprekend en veel hulpverleners zitten met vragen over de beste aanpak. 
Het suïcide preventieteam van CGG Brussel biedt zowel open vormingen als vormingen op maat aan:

 • Open vormingen: toegankelijk voor alle hulpverleners die in contact komen met suïcidale personen. De concrete data in Brussel en de inhoud van vormingen zijn terug te vinden op https://www.zelfmoord1813.be/vormingen of in de rubriek "Vormingsaanbod CGG Brussel" onderaan deze pagina. 
 • Vorming op maat: In samenspraak met jouw team kan een vorming op maat van jouw organisatie worden opgesteld, aangepast aan jullie noden en ervaringen, rekening houdende met jullie expertise.  

Suïcidepreventiebeleid

Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn en er rijzen vaak veel vragen die snel beantwoord moeten worden. 
Een uitgeschreven draaiboek op maat van jouw organisatie biedt houvast in dit proces. Het draaiboek bestaat uit 4 luiken:

 • Vroegdetectie en -interventie
 • Acute dreiging en crisisinterventie
 • Na een suïcidepoging
 • Na een suïcide

Het draaiboek wordt samengesteld door een kerngroep in jouw organisatie, rekening houdende met jullie eigenheid en met aandacht voor samenwerkingsafspraken met relevante externe partners. 
Diverse organisaties kunnen een draaiboek opstellen zoals scholen, CLB’s, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, bedrijven, politiekorpsen, gevangenissen, …

Consult en advies

Het suïcidepreventieteam van CGG Brussel biedt consult en advies omtrent suïcidepreventie, goede zorg voor suïcidale personen en/of postventie. 
Indien je vragen of concrete casussen hebt, aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren via jolien.knaeps@cgg-brussel.be of 0487/70 08 64.

Tarieven

Opvang van nabestaanden

Verlies door zelfdoding is vaak moeilijk te bevatten. Als nabestaande word je overspoeld door heftige emoties en blijf je achter met een wirwar aan vragen. Het delen van ervaringen met anderen die vergelijkbaar verdriet hebben meegemaakt, kan verlichtend werken. Dit jaar starten we opnieuw een gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding in Brussel. In samenwerking met huisvandeMens Brussel streven we naar een veilige omgeving waar mensen kunnen delen, begrijpen, stilstaan en steun kunnen vinden bij elkaar.

Meer info

Sociale media

Facebook

LinkedIn

Middelengebruik en verslaving

Preventie TAD behandelt het thema middelengebruik en verslaving aangezien alcohol en andere drugs ruim aanwezig zijn in onze samenleving.

Meer specifiek wordt onder TAD volgende verstaan: tabak, alcohol, psychoactieve medicatie, illegale drugs, gamen en gokken.
Preventie TAD zet zich in op deskundigheidsbevordering in verschillende sectoren.

Aanbod

Vorming op maat

Hoe maak je middelengebruik bespreekbaar? Wanneer moet je bezorgd zijn? Wanneer en naar wie verwijs je door?

Tijdens een interactieve vorming op maat (van jouw organisatie) leren intermediairs onder meer middelengebruik te herkennen en bespreekbaar te maken. Een aantal educatieve pakketten bieden ondersteuning tijdens dit proces.

Coaching

Hoe gaat de organisatie om met tabak, alcohol, psychoactieve medicatie, illegale drugs, gamen en gokken?

Een uitgeschreven draaiboek biedt hierin houvast. Vanuit vorming en preventie bieden wij ondersteuning in dit ontwikkelings- en implementatieproces.

Consult

Stel je je vragen over een lopende begeleiding? Wil je je aanpak even aftoetsen? Nood aan ondersteunende materialen?

Je kan ons gratis bereiken via mail, telefonisch of via zoom.

Vroeg interventie en kortdurende trajecten

Een laagdrempelig aanbod voor jongeren en jongvolwassen die op een riskante of beginnend problematische manier gebruiken (middelen en/of gedragsverslaving) waarbij inzicht en motivatie centraal staan.

Tarieven

Annelies Vandevelde is te bereiken op 0484 89 75 79 of via mail naar annelies.vandevelde@cgg-brussel.be 

Sociale media

Linkedin

Facebook

Project Psychiatrische Thuiszorg

Het project Psychiatrische Thuiszorg biedt ondersteuning aan volwassenen met psychiatrische problemen die begeleiding aan huis nodig hebben om in hun thuismilieu zo optimaal en zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.  Daarnaast biedt het project ook coördinatie van zorg aan, waarbij alle hulpverleners samen met de cliënt overleggen over de meest gepaste zorg.  Het project zet ook in op ondersteuning aan zorgverleners, zowel professionele hulpverleners als mantelzorgers, actief in de thuiszorg en geconfronteerd met personen met psychiatrische problemen.

Filmpje Coördinatie van Zorg

Elder (het ouderenteam)

Elder is het aanbod van CGG Brussel voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners die met ouderen werken.
Elder wil het psychisch welbevinden verhogen door ‘empowerment’: het in staat stellen de eigen krachtbronnen aan te spreken om zo met kwetsbaarheden om te gaan.

Contact: elder@cgg-brussel.be of 02/511 06 60.

Aanbod voor ouderen

1.Narratieve zorg

Narratieve zorg geeft ouderen de kans om hun levensverhaal te vertellen. We richten ons zowel op Nederlands- als Franstalige ouderen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Hoe gaat het praktisch in z’n werk?
Zodra je je aangemeld hebt, komt een levensverhaalschrijver thuis langs om kennis te maken en na te gaan of je in aanmerking komt voor het project. Is dat zo, dan komt de levensverhaalschrijver een 12-tal keer aan huis en bespreken we samen verschillende thema’s uit je leven. Op het eind van de sessies, na zo’n half jaar, geven we je dan je persoonlijke levensboek.
Het unieke levensverhaal geeft een antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ Door je levensverhaal te vertellen, krijg je de kans om inzicht te verwerven in je leven, dierbare herinneringen op te halen, een plaats te geven aan verlies of ziekte,…

Folder

Contact: narratievezorg@cgg-brussel.be of 02/511 06 60

2.Individuele gesprekken

Je kan terecht bij Elder voor een individueel gesprek rond je persoonlijke situatie, voor een vraag of een bezorgdheid. We voorzien tot 4 gesprekken om samen te kijken wat je noden zijn en waar nodig door te verwijzen.

3.Informatie sessies

Elder geeft informatiesessies over geestelijke gezondheid aan ouderen over volgende thema’s: ouder worden, sociale contacten en eenzaamheid, slaap, seksualiteit, emoties, depressie, angst, zingeving, rouw en verlies, relaties of een ander thema op maat. We geven informatie rond het thema en bieden ouderen de mogelijkheid ervaringen te delen met lotgenoten en zo van elkaar te leren.

Aanbod voor hulpverleners

1.Vorming

Kennisoverdracht in combinatie met het werken aan attitude, samen met concrete tips die geïmplementeerd kunnen worden in de eigen werking.

 • ouder worden
 • rouw en verlies
 • sociale contacten en eenzaamheid
 • taboe rond geestelijke gezondheid
 • slaap
 • seksualiteit
 • emoties
 • depressie
 • angst
 • relaties
 • dementie.

Per dagdeel vragen we een bijdrage van €125.

Contact: elder@cgg-brussel.be of 02/511 06 60.

2.Intervisie

Elder organiseert intervisie voor hulpverleners die werken met ouderen.
Intervisie kan nuttig zijn indien je je eigen functioneren of dat van je team in relatie tot de oudere wil optimaliseren. We kunnen aan de hand van een casus bepaalde thema’s bespreken.  Welke visie en waarden spelen mee in je omgang met ouderen? Hoe kijk je zelf en als team naar het ouder worden op zich?

Voor de intervisie vragen we een bijdrage van €20 per sessie van 2u.

Expertisecentrum Dementie BrOes

Het Brussels Expertisecentrum Dementie, ‘brOes’, wil een bijdrage leveren tot het optimaliseren van de opvang van personen met dementie en hun leefomgeving alsook ondersteuning bieden aan de Brusselse voorzieningen die actief zijn in de zorg voor personen met dementie.

Contact: broes@dementie.be, 02/511 06 60 of 02/ 778 01 70
Deelwerking Kruidtuin