De Pont

Samenwerken aan een antwoord op uw vraag

Zorg voor verschillende groepen

Naast onze algemene werking , hebben we verschillende specifieke werkingen. We lichten deze hier kort toe.

Forensisch team

Doelstelling

Meer inzicht krijgen in hoe het strafbaar gedrag tot stand is gekomen meer inzicht krijgen in de mogelijke problemen die samenhangen met het strafbaar gedrag een grotere bewustwording krijgen van de ernst van dit gedrag en de mogelijke gevolgen voor zichzelf en voor het slachtoffer

Doelgroep

Volwassenen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: agressie, seksueel geweld, intrafamiliaal geweld vrijwillig of naar aanleiding van een juridische maatregel

Aanbod

 • individuele psychosociale begeleiding of behandeling
 • groepsbegeleiding

De begeleiding/behandeling kan de volgende zaken inhouden:

 • het doorbreken van de geweldspiraal
 • het verhogen van de sociale vaardigheden, het leren aangaan van functionele adequate relaties
 • cognitieve herstructurering en empathietraining
 • training van impulscontrole en agressiemanagement
 • het leren herkennen van risicovolle situaties die voorheen tot misbruik of agressie hebben geleid
 • het leren onderkennen van rationalisatie voor het misbruik
 • het leren zich inleven in het slachtoffer
 • het nemen van de verantwoordelijkheid voor het misbruik (delict) t.o.v. het slachtoffer

Aanvullende werkingen

 • Strategisch plan

  Binnen de gevangenis van Mechelen kunnen gedetineerden zich vrijwillig aanmelden met klachten (depressie, angst,…) voor een eerste opvang en oriëntering.

 • Leerproject

  In samenwerking met de stad Mechelen en de stad Lier worden in het kader van de Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen cursussen “omgaan met agressie” en “sociale vaardigheden” aangeboden in het kader van strafbemiddeling, probatie of vrijheid onder voorwaarden.

Baby-peuterwerking

Wanneer neem ik contact op met het Baby- en Peuter team?

Beginnend ouderschap is niet alleen een fijne ervaring maar ook een mogelijke bron van twijfel en zorgen. Ouders kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun baby of peuter, over de relatie die ze met hun jonge kind hebben en hoe ieder zich daarbij voelt, over het gedrag van hun baby of peuter. Overmatig huilen, eet- en/of slaapproblemen, jonge kinderen die zich erg angstig voelen of contact als onprettig ervaren, kinderen die erg teruggetrokken zijn of moeilijk tot spel en communicatie komen, baby’s die snel overprikkeld zijn of juist erg weinig reageren, peuters die zich agressief of extreem dwingend gedragen…kunnen daarbij reden tot zorg zijn.

Ouders en aanstaande ouders kunnen ook twijfels en vragen hebben bij hun ouderschap en de band die ze met hun kind willen opbouwen. Vroegere verlieservaringen, een moeilijke voorgeschiedenis, psychische problemen, ernstige medische problemen bij het kind … kunnen daarbij een extra belasting zijn.

Wanneer ouders zich blijvend zorgen maken en adviezen van familie, huisarts, Kind & Gezin niet meer volstaan of onvoldoende geruststelling geven, kunnen zij, in samenspraak met een verwijzer, contact opnemen met het Baby- en Peuterteam.

Hoe verloopt een eerste contact?

Ouders kunnen in samenspraak met huisarts, kinderarts of andere diensten telefonisch contact opnemen met het Baby- en Peuterteam. In dit telefonisch gesprek gaan we na of ons aanbod voldoende aansluit bij de verwachtingen en de behoeften van het kind. Als dit het geval is, plannen we, indien mogelijk, een afspraak binnen de twee weken voor een eerste gesprek in een reeks van 5 gesprekken met ouders, kind en hulpverlener. Deze hulpverlener blijft de vaste aanspreekpersoon gedurende het verdere verloop van de behandeling.

Wat gebeurt er tijdens een behandeling ?

Tijdens de vijf gesprekken met ouder en kind nemen we de tijd om het gezin beter te leren kennen, de zorgen te bespreken, de problemen en de signalen van het kind te begrijpen en de afstemming tussen kind en ouders te verbeteren en de ontwikkeling meer kansen te geven. Samen met ouders staan we stil bij de sterke kanten van het kind in zijn gezin, bij veerkracht en kwetsbaarheid en hoe ouders in hun relatie met hun kind deze balans kunnen aanwenden in het ondersteunen van de ontwikkeling van hun kind.

Hoe lang duurt een behandeling ?

We plannen een reeks van 5 ouder-kind-gesprekken. Vaak zijn deze gesprekken voldoende om verandering op gang te zetten. Wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn, kunnen we in samenspraak met ouders een verdere ouder-kind-behandeling opzetten waarbij we samen het doel en de manier van werken bespreken en op geregelde tijdstippen bevragen.

Buddywerking

Visie en doelstelling

Ieder van ons heeft nood aan contact met anderen: het is een elementaire levensbehoefte. De mensen om ons heen (familie, vrienden, buren, kennissen, maar ook de samenleving in het algemeen) geven namelijk mee gestalte en betekenis aan ons leven.

Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van onze relaties met anderen een grote invloed heeft op zowel ons psychisch als fysiek welbevinden. Een gezond sociaal netwerk kan bijvoorbeeld ons zelfvertrouwen vergroten, psychische klachten doen afnemen en bufferen tegen stress.

Mensen met ernstige psychische moeilijkheden of een chronische psychiatrische problematiek ondervinden soms een tekort aan zo’n sociaal netwerk. Zij hebben vaak moeite om nieuwe relaties aan te gaan of te onderhouden en ervaren daardoor weinig of geen betekenisvolle contacten. Dit kan ervoor zorgen dat zij geïsoleerd raken en zich eenzaam gaan voelen.

Men dreigt wat betreft sociale relaties afhankelijk te worden van contacten met professionele hulpverleners. Er ontstaat een gemis en behoefte aan ‘gewoon’ sociaal contact, aan mensen waarmee men zijn vrije tijd zinvol kan invullen, plezier kan beleven, ervaringen kan delen en nieuwe dingen kan ondernemen.

Naarmate het isolement langer duurt, worden maatschappelijke integratie en participatie steeds moeilijker. ‘Deelnemen’ aan de samenleving is niet meer zo vanzelfsprekend wanneer je dingen alleen moet doen.

Een vrijwilliger kan in dat geval helpen om opnieuw een stapje naar buiten, naar de samenleving te zetten. Hij/zij maakt op regelmatige basis tijd vrij om samen op stap te gaan en om leuke, alledaagse dingen te doen zoals wandelen, winkelen, iets gaan drinken, samen een uitstapje maken, enz. Deze ‘buddy’ maakt zodoende deel uit van het natuurlijk netwerk van de deelnemer en symboliseert op die manier de wereld buiten de hulpverlening.

De ontmoeting tussen een deelnemer en een buddy is een ‘georganiseerd vriendschappelijk contact’. Georganiseerd omdat er geen sprake is van een spontane ontmoeting. De contacten zijn beperkt in tijd, frequentie en aard van de activiteiten. Vriendschappelijk omdat de contacten vrijwillig, vertrouwelijk, regelmatig en gelijkwaardig verlopen.

De buddy heeft begrip voor de problemen en beperkingen van de deelnemer en kijkt mee naar zijn of haar mogelijkheden en interesses. Het is niet de bedoeling om hulp te verlenen: de nadruk ligt op ‘er zijn’ voor de ander.

Op deze manier trachten we via buddywerking twee belangrijke doelstellingen te bereiken: het sociaal isolement van de deelnemer doorbreken en de integratie in de samenleving bevorderen door een beter begrip van en voor mensen met psychische problemen.

Ontstaan, partners en taakverdeling

In 2007 gaf de Vlaamse overheid opdracht tot het uitbouwen van buddywerkingen ten behoeve van psychisch kwetsbare mensen. Een algemeen coördinator werd aangesteld om alle regionale werkingen te ondersteunen vanuit de koepelorganisatie Buddywerking Vlaanderen

Vanaf 01 december 2011 werd ‘Buddywerking Vlaanderen’ een gegeven. Geen tijdelijk project meer, maar een verankerde werking in elk van de 13 CGG-werkingsgebieden, allen onder één naam: ‘Buddywerking Vlaanderen’.

In de regio Mechelen ging de buddywerking van start als een structurele samenwerking tussen De Pont en Samana.

De screening en ondersteuning van de kandidaat vrijwilligers gebeurt door Samana. Zij organiseren ook de basisvorming en intervisiemomenten.

De buddymedewerker van De Pont is verantwoordelijk voor de instroom en opvolging van de deelnemers. De opvolging van de duo’s, het bekendmaken van de buddywerking en werven van buddy’s is een gezamenlijke taak. Meer info op www.buddywerking.be.

Mobiel crisisteam

Wie zijn we?

Het mobiel crisis team biedt mobiele crisiszorg voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de provincie Antwerpen die zich in een crisissituatie bevinden én waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek. Ons team bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, criminologen, orthopedagogen en psychiaters. We zijn een mobiel team, wat betekent dat we op locatie gaan. Voor een efficiënte zorgverlening werken we in 3 regio's: Antwerpen, Kempen en Mechelen.

Wat doen we?

We doen eerst een verkennend gesprek met het kind/jongere en de omgeving (ouders, opvoeders, familie en/of andere hulpverleners). Dit kan doorgaan thuis, op school…We gaan na wat er misloopt en wat er goed loopt en samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. De begeleidingen zijn kortdurend met een maximum van 4 weken en de gesprekken zijn gratis.

Hoe aanmelden?

Iedereen die zich zorgen maakt over een kind of jongere in een crisissituatie met (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek kan contact opnemen.
Aanmelding gebeurt via Crisismeldpunt -18 op het nummer 03/609 57 57

Mobiel Care Team

Mobiel care

Het mobiel care team richt zich tot gezinnen van infants, kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar), waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een ernstige en langdurige geestelijke gezondheidsproblematiek of dubbeldiagnose (verstandelijke beperking i.c.m. bovenstaande). Daarbij focussen we enerzijds op de impact van deze zorgen op de ouder-kindrelatie, om zo de geestelijke gezondheid van het kind of de jongere te verbeteren. Anderzijds trachten we samen met het gezin een professioneel en informeel netwerk te creëren om de heersende zorgen zo goed mogelijk te omkaderen. 
Mobiele care is een vrijwillige vorm van hulpverlening, maar we richten ons voornamelijk tot gezinnen waarbij het werken aan huis, op school, in een voorziening of bij familie een duidelijke meerwaarde biedt t.o.v. het ambulant werken op het centrum. Daarbij vertrekken we vanuit een bereidheid tot verandering bij de ouder(s) en de jongere. Onze mobiele werking is ten slotte pas aangewezen als voorafgaande, eerste lijns- of ambulante hulpverlening onvoldoende bleek en er meer (bijkomende) intensievere hulp nodig is.

Het mobiel care team is een onderdeel van het netwerk voor geestelijke gezondheidzorg binnen de provincie Antwerpen (PANGG 0-18). Meer info : www.pangg0-18.be

Aanmeldingen of vragen

Verwijzers kunnen gezinnen voor de regio Mechelen en Rupelstreek aanmelden op 015/28 74 71. Op dinsdag tussen 13u en 14u helpt een medewerker van het mobiel care team u graag verder.
Elke aanmelding wordt vervolgens door het team besproken en indien aangewezen worden het kind of de jongere, diens ouders en de verwijzer uitgenodigd op een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek lichten we onze werkwijze toe en wordt er gepeild naar nog aanwezige krachten en engagementen binnen het gezin. Indien na dit gesprek blijkt dat hulp door het mobiel team het meest aangewezen is en bovendien beide partijen akkoord zijn, wordt de begeleiding gestart.

Pros

Alle info over onze werking vindt u op https://www.prosgoedgedacht.be/

Preventie

De Pont integreert preventie en hulpverlening tot één geheel. Beide hanteren gespecialiseerde werkvormen. Doorheen de tijd werden er qua preventie twee thema’s uitgebouwd, namelijk drug- en zelfmoordpreventie. Maar ook voor andere doelgroepen worden aansluitend op de hulpverlening preventieve activiteiten georganiseerd.

Tabak Alcohol Drugs

De preventiewerking stimuleert, begeleidt en coördineert preventie-initiatieven in verband met verslaving in de regio. Er wordt gewerkt met intermediairen uit diverse sectoren: justitie, onderwijs, welzijn, gezondheid, overheid, vrije tijd, arbeid, … Via overleg, advies en vorming worden organisaties gecoacht om een diepgaande, langdurige en samenhangende preventiewerking uit te bouwen. Info: preventieTAD@cggdepont.be

Zelfmoord

De preventiewerking geeft vorming aan sleutelfiguren zoals huisartsen, ziekenhuispersoneel, politiediensten, leerkrachten, CLB… Ze worden getraind in het herkennen van signalen, het bespreekbaar maken hiervan, het adequaat begeleiden en met zorg verwijzen van suïcidale mensen. Info: preventiezelfmoord@cggdepont.be

De suïcidepreventiewerking van de provincie Antwerpen werkt een project rond suïcidepreventie in het jeugdwerk uit. Het project kadert binnen het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie met als concrete doelstelling deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling binnen jeugdwerkorganisaties via een structurele inbedding van preventie en postventie van suïcidaal gedrag. Dit project komt tot stand dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen en loopt gedurende drie jaar (2015 - 2017).

Nood aan advies? Op zoek naar een vorming voor je jeugdwerkorganisatie? Zin om beleidsmatig aan de slag te gaan rond het thema suïcidepreventie?
Meer informatie over de mogelijkheden binnen het project kan je vinden op volgende website