Mandel & Leie

Gespecialiseerde zorg, met oog voor jouw krachten en omgeving.

Onze groepswerking

Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren

De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor die kinderen en jongeren bij wie het op verschillende levensdomeinen op sociaal vlak fout loopt. Kinderen en jongeren waarbij de omgeving of het kind zelf merkt dat de contacten met leeftijdsgenoten niet of zeer moeilijk lukken. We denken hierbij specifiek aan twee groepen, die kinderen die in het contact zo reageren dat ze steeds in conflictsituaties terecht komen. De andere doelgroep zijn die kinderen of jongeren die zich terugtrekken uit contacten en geen waardevolle sociale relaties kunnen opbouwen en daar ook geen oefenterreinen voor hebben. We bieden de trainingen aan in drie leeftijdsgroepen, van kind tot jongere.

Sova folder.pdf

PAT folder.pdf

KAT folder.pdf

Groepstraining 'leren mentaliseren'

“Krijg je vaak andere reacties dan je had verwacht? Begrijp je niet goed waarom anderen op een bepaalde manier reageren? Voel jij je onbegrepen door anderen? Ervaar je spanningen en moeilijkheden in het contact met anderen? Raak je overspoeld door je eigen emoties zonder goed te begrijpen wat er gebeurt? Reageer je soms heftig en impulsief vanuit bepaalde gevoelens? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen?   Dan is de training misschien iets voor jou!”

Mentaliseren betekent dat we stilstaan bij wat zich afspeelt in ons eigen hoofd en in dat van anderen. Bij de manier waarop mentale processen aanleiding geven tot bepaalde reacties en gedragingen. Moeilijkheden op het vlak van mentaliseren spelen een belangrijke rol bij heel wat psychologische problemen zoals depressie-en angstklachten, problemen in het contact met anderen, emotionele overspoeling en controleverlies.

Het versterken van je eigen vermogen om te mentaliseren, is een belangrijk onderdeel van heel wat psychologische behandelingen en therapieën. In deze groepstraining krijg je uitleg over de mentale processen die een invloed hebben op ons eigen gedrag en de reacties van anderen. Aan hand van ervaringsgerichte oefeningen leren we hoe je beter kan mentaliseren.

Piekertraining

Piekeren is eigen aan het menselijke brein. Echter, als het een tweede natuur wordt of het dagelijkse leven hindert, dan zoek je best professionele hulp om het piekeren te leren doorbreken. Dit kan door middel van deze groepstraining in het CGG Mandel en Leie te Kortrijk.

Mensen piekeren vaak over het verleden of de toekomst en vergeten de aandacht te richten op het hier en nu. We kunnen als mens niet verhinderen dat we piekeren en daarom is het opzet van de training niet per se het aantal negatieve gedachten verminderen of die te veranderen in positieve gedachten. Wel willen we mensen op een andere manier leren omgaan met piekeren door het geven van informatie, oefeningen in de sessie maar ook thuis en het aanleren van vaardigheden om het piekeren te doorbreken. Het doel van de training is vooral het anders leren omgaan met piekergedachten en zo gezondheidsklachten te helpen voorkomen of verbeteren.

Folder Piekeren Cliënten zonder data.pdf

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Heb je al een tijd last van angsten, depressieve gevoelens, woede, …? Mislukken jouw pogingen om van jouw negatieve gevoelens en gedachten af te raken? Lukt het niet om je te richten op wat je echt belangrijk vindt? Heb je soms het gevoel dat je vastloopt in jouw leven?

Dan is de ACT-groep misschien iets voor jou.

De sessies zijn gebaseerd op het ACT-model (Acceptance and Commitment Therapy). ACT biedt handvaten om veerkrachtig om te gaan met de moeilijkheden in het leven. We staan stil bij onze neiging om moeilijke gedachten en gevoelens uit de weg te gaan en de gevolgen daarvan. We oefenen hoe we moeilijke emoties en gedachten beter kunnen verdragen. ACT kan helpen keuzes te maken richting een waardevol leven. We leren hoe we ons meer kunnen richten op de dingen die we echt belangrijk vinden ondanks de (emotionele) pijn die we soms voelen. Hoe kun je voluit leven i.p.v. te overleven …

Folder ACT_0.pdf

KOPP-groepen (kinderen van ouders met psychische problemen en groepen voor de ouders zelf)
Dramatherapie - ervaringsgerichte groep

Soms kan je niet altijd uitdrukken met woorden wat er gaande is of kan je het wel verwoorden, maar daar blijft het bij.
Bij dramatherapie wordt gewerkt met ervaringen en het “doen” aan de hand van spel en theatertechnieken, zoals rollenspel, improvisaties, metaforen beweging en verhalen.
Ervaring met theater of talent op het gebied van toneel is niet nodig, je hoeft geen affiniteit te hebben met drama, je hoeft ook niets te kunnen wat dat betreft.
Loop je vast in het praten? Bots je op een muur en blijft het bij praten en nadenken? Misschien is het net dan interessant om te kunnen “doen”. De groep dramatherapie biedt daarvoor een veilige omgeving voor uit te proberen, voor te uiten en te beleven.

 

Groepen binnen de forensische werking

Binnen onze forensische werking bieden we vier groepen aan:

  • Internetgroep voor seksuele plegers die grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld via het internet.
  • Hervalpreventiegroep voor plegers van een seksueel delict.
  • Veranderingsgroep voor zwakbegaafde plegers van een seksuele delict.
  • Nazorggroep voor plegers van een seksueel delict die in een follow-up fase zijn.
BRASA

De broodnodige aandacht voor het mentale welzijn van kinderen/jongeren staat hoog op de agenda. De conventie voor eerstelijnspsychologische zorg wil deze hulpverlening laagdrempelig en dichtbij de kinderen/jongeren brengen.

CLB, CGG Mandel en Leie en CAW Zuid-West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar. Uit onze samenwerking is voor regio Zuid-West-Vlaanderen het project BRASA geboren, waarbij eerstelijnspsychologen en - pedagogen proactief aan de slag gaan met een groepsaanbod, dit op locaties dichtbij de kinderen/jongeren. Het aanbod wordt ontwikkeld op basis van de noden en op maat van de kinderen/jongeren zelf.

Wil je weten hoe we dat doen? Of zoek je informatie over een concreet groepsaanbod? Klik dan zeker op www.elpbrasa.be

 

Ouderschap in complexe scheiding

De groep ‘ouderschap in complexe scheiding’ is bedoeld voor ouders die vastzitten in een (complexe) scheiding en het gevoel hebben soms te verdrinken in het (hoge) conflict met de ex-partner. En het idee hebben dat de scheiding het leven (soms) overneemt, met als gevolg het gevoel tekort te schieten als ouder.

In de groep geven we uitleg over een andere manier van omgaan met een complexe scheiding en vooral hoe je binnen dat gegeven jouw ouderschap vorm kan geven. We hebben het over de verschillende conflictpatronen en het belang van de ouder-kindrelatie. De focus ligt hierbij op het welbevinden van zowel jou als van jouw kind(eren).

Het is bevorderlijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van een kind dat er weinig strijd is tussen de ouders onderling en dat er sprake is van een goede ouder-kindrelatie.

Als je er nood aan hebt om op een meer ontspannen, rustige manier te kijken naar jouw scheiding en vooral het ouderschap, dan is deze groepstraining iets voor jou.

Deze groep gaat door op maandagavond of woensdagvoormiddag en bestaat uit vier sessies.

Folder Ouderschap in complexe scheiding_0.pdf

Nabestaanden na zelfdoding

In samenwerking met de Werkgroep Verder organiseren we maandelijks een open gespreksgroep voor nabestaanden.

Iemand verliezen door zelfdoding geldt als één van de meest ingrijpende ervaringen die een mens kan meemaken.

Als nabestaande blijf je achter met een kluwen van emoties

en vaak ook heel wat vragen…

Rouwen is een weg die aanvankelijk onmogelijk lijkt.

Gesprekken en contact met lotgenoten kan hierbij helpend zijn.

De gespreksgroep wil een veilige ruimte bieden om te praten

over de zelfdoding, de overledene en wat dit allemaal met je doet.

Al pratend en luisterend help je jezelf en de ander.

https://www.werkgroepverder.be/

VOP (Veerkrachtgroep voor Ouders met een Psychische kwetsbaarheid)

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen en ouderschap is voor iedereen een zoektocht. Een psychische kwetsbaarheid maakt deze zoektocht extra uitdagend.

 

Tijdens deze groepssessies gaan we in gesprek over ouderschap en komen volgende thema’s aan bod:

Een evenwicht vinden tussen wat energie geeft en wat energie vraagt

Het versterken van de ouder-kindrelatie

Overlopen van de ontwikkelingstaken passend bij elke leeftijd

Het vorm geven aan de ouderrol, gegeven de kwetsbaarheid

Uitwisselen van tips rond het verhogen van de veerkracht van kinderen

Het in kaart brengen van het sociaal netwerk van de ouder en de kinderen

Het uiten van gevoelens en het oppikken van gevoelens bij de kinderen

Door bij deze thema’s stil te staan willen we de veerkracht van zowel ouders als kinderen versterken.

Folder VOP cliënten zonder data.pdf