Mandel & Leie

Gespecialiseerde zorg, met oog voor jouw krachten en omgeving.

Zorg voor verschillende groepen

Mensen melden zich bij ons vaak aan met complexe problemen. We hechten er belang aan om bij aanmelding met de cliënt en/of zijn omgeving te overleggen waarop er tijdens de behandeling wordt gefocust. Iemand met een ernstig trauma kan er bijvoorbeeld voor kiezen om tijdens de behandeling te focussen op depressieve klachten die hij/zij nu ervaart. Met de hulpverlener bespreek je de voor- en nadelen van de keuze voor een bepaalde focus, wat resulteert in een keuze voor een bepaald team. Binnen elk team gaan verschillende hulpverleners met jou en jouw omgeving aan de slag. Meer informatie rond de verschillende teams, kan je op deze pagina vinden.

Deze pagina vermeldt daarnaast onze specifieke werkingen. Meer informatie over ons groepsaanbod kan je hier vinden.

Team focus angst, dwang en stressgerelateerde problemen

Wie kan bij ons terecht?

Angst, nood aan controle en stress horen bij het leven en zijn vaak zelfs gezonde mechanismen. Als men zich hierrond even niet goed voelt gaat dit doorgaans ook weer (vanzelf) weg. Als angst en stress langere tijd aanhouden, kan dit echter wel een grote impact hebben op het leven. Men gaat zich aanpassen om zich minder slecht te voelen, maar moet daarom misschien wel heel wat zaken laten vallen. Zo kan iemand als de dood zijn voor snelwegen, een medische ingreep uitstellen uit angst, eisen dat men bij papa en mama slaapt, weigeren om naar school te gaan, herhaaldelijk zaken controleren vooraleer het huis te verlaten, lichamelijke klachten ontwikkelen t.g.v. stress, … Dan wordt de kwaliteit van het leven zo zwaar aangetast dat professionele hulp aangewezen is.

Wij behandelen zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen met dergelijke klachten. Het is mogelijk dat er naast angst-, dwang- en stressklachten nog psychische of lichamelijke klachten aanwezig zijn. Deze sluiten de mogelijkheid tot behandeling binnen ons team niet uit. Indien men dus een traumatisch verleden, psychotische kwetsbaarheid, … heeft, kan men er bij ons toch voor kiezen om specifiek rond angst of stress te werken. Hierbij wordt wel verwacht dat er geen sprake is van een onveilige context of acute psychose. Tijdens het screenings- en oriënteringsgesprek wordt samen ingeschat of men baat kan hebben bij een behandeling in ons team.

 

Hoe verloopt een therapeutisch traject ?

Bij aanvang van de behandeling wordt samen met de cliënt en diens context (privé en professioneel) een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierbij worden de doelstellingen van de therapie en werkwijze vastgelegd. Deze worden in samenspraak tussen cliënt, hulpverlener  en waar mogelijk context bepaald.  Soms zijn hiervoor een aantal gesprekken nodig om zowel aandacht te hebben voor de hulpvragen, de sterktes, de zaken die reeds geholpen hebben,  zaken die we best vermijden, ….      Bij het uitvoeren van het behandelplan zal er regelmatig geëvalueerd worden om er zeker van te zijn dat de juiste koers wordt gevolgd.      We streven ernaar om steeds een einddatum van het traject te bepalen.   Uiteraard kan dit aangepast worden, binnen bepaalde tijdsgrenzen.   

Er wordt binnen onze trajecten heel wat aandacht besteed aan psycho-educatie, zodat de cliënt en diens dichte omgeving (partner, familielid, …) goed geïnformeerd zijn over de aard van de klachten en eventuele onderliggende patronen.

Wanneer de cliënt een kind of een jongere is worden de ouders ook uitgebreid meegenomen in het traject.  Er is de mogelijkheid om gesprekken met ouder én kind te houden en ook om aparte oudersessies te organiseren.   Bij de opstart van een therapeutisch traject van een volwassene die tevens ouder is, worden ook de implicaties voor de opvoeding  van de kinderen hierin meegenomen.   Dit steeds met de doelstelling om de kinderen voldoende mentale veerkracht mee te geven. 

Ons team telt verschillende psychiaters, psychologen en psychosociaal medewerkers waarmee men aan de slag kan gaan. Wij gebruiken hierbij de laatste wetenschappelijk onderbouwde technieken uit zowel het gedragstherapeutisch, systemisch als psychodynamisch kader. De sessies kunnen plaatsvinden in onze therapieruimtes, de spelkamer of buiten het CGG.

Wanneer de cliënt een kind of jongere is worden de ouders ook uitgebreid meegenomen in het traject. Er is de mogelijkheid om gesprekken met ouder én cliënt te houden en ook om aparte oudersessies te organiseren.

Tijdens de behandeling wordt zoals reeds aangegeven regelmatig samen stilgestaan bij (het effect van) het traject en indien gewenst bijgeschaafd. Hierbij focussen we niet enkel op het wegnemen van de klachten, maar ook op de ruimere levenstevredenheid bij de cliënt. Naar het einde van de behandeling toe wordt tenslotte nog stilgestaan bij hervalpreventie. Zoals reeds aangehaald zijn angst en stress deel van het leven, dus deze gevoelens zullen na de therapie ongetwijfeld soms nog eens de kop opsteken. Dit hoeft echter niet te betekenen dat ze terug een klacht worden. Door het traject goed af te ronden trachten we de kans op herval dan ook zo klein mogelijk te maken.

Behandelfocusteam Angst, Dwang en Stress_0.pdf

Team focus interpersoonlijke en gedragsproblemen

Wie kan bij ons terecht ?

Relationele spanningen horen bij het dagelijkse leven. Indien de relationele moeilijkheden echter in grote mate ons leven op verschillende gebieden beïnvloeden (werk, vrije tijd, liefdesleven, ouder – kind relatie) en zelfs mogelijk negatief sturend worden op ons gedrag dan kan professionele hulp aangewezen zijn. Mogelijke voorbeelden zijn :

 • Ouders met een jonge baby waarbij (één van) de ouders angstig zijn of moeilijk zich kunnen afstemmen op hun baby waardoor een onrust ontstaat in het gezinsleven.
 • Ouders met een kindje lagere schoolleeftijd die thuis en/of op school gedragsproblemen stelt die met de gekende ondersteunende maatregelen niet in de gewenste richting evolueert.
 • Jongeren die eenzaam zijn, die geen aansluiting vinden met anderen (en mogelijks uren aan een stuk bezig zijn met digitale spellen of die dag – en nachtritme hebben omgekeerd).
 • Kinderen, jongeren of volwassenen met een impulscontroleprobleem waardoor verschillende levensgebieden dreigen te mislopen (werk, school, vrienden, relaties, gelduitgaven, …)
 • Kinderen, jongeren of volwassenen die vaststellen dat ze met belangrijke anderen steevast in conflict komen en hierdoor in een isolement terecht komen. 
 • Kinderen, jongeren of volwassenen die overspoeld worden door emoties en hierdoor meer lijden dan geluk ervaren.

Hoe verloopt een therapeutisch traject  ?

Bij aanvang van een therapeutisch traject  wordt samen met de cliënt en diens context (privé en professioneel) een persoonlijk behandelplan opgesteld.  Hierbij worden de doelstellingen van de therapie en de werkwijze vastgelegd.  Deze worden in samenspraak tussen cliënt, hulpverlener  en waar mogelijk context bepaald.  Soms zijn hiervoor een aantal gesprekken nodig om zowel aandacht te hebben voor de hulpvragen, de sterktes, de zaken die reeds geholpen hebben,  zaken die we best vermijden, ….  Bij het uitvoeren van het behandelplan zal er regelmatig geëvalueerd worden om er zeker van te zijn dat de juiste koers wordt gevolgd. We streven ernaar om steeds een einddatum van het traject te bepalen. Uiteraard kan dit aangepast worden, binnen bepaalde tijdsgrenzen.   

Er wordt binnen onze trajecten heel wat aandacht besteed aan psycho-educatie, zodat de cliënt en diens dichte omgeving (partner, familielid,…) goed geïnformeerd zijn over de aard van de klachten en eventueel onderliggende patronen.  Wanneer de cliënt een kind of een jongere is worden de ouders ook uitgebreid meegenomen in het traject. Er is de mogelijkheid om gesprekken met ouder én kind te houden en ook om aparte oudersessies te organiseren. Bij de opstart van een therapeutisch traject van een volwassene die tevens ouder is, worden ook de implicaties voor de opvoeding  van de kinderen hierin meegenomen. Dit steeds met de doelstelling om de kinderen voldoende mentale veerkracht mee te geven. 

Ons team telt verschillende psychiaters, psychologen en psychosociaal medewerkers waarmee men aan de slag kan gaan.  We gebruiken hierbij de laatste wetenschappelijk onderbouwde technieken. 

De behandeling kan in vier verschillende modaliteiten bestaan, die elkaar gedurende het behandeltraject kunnen doorkruisen: zo bieden we individuele therapie aan, therapie met de context, groepstherapie en psychiatrische expertise.

In de individuele therapie kan je stilstaan bij de problemen die je ervaart en de herkomst ervan. Je kan focussen op welke manier je ermee  kan omgaan, of wat je er mogelijk aan kan veranderen.   

In de contextuele therapie wordt afgestemd met belangrijke anderen uit je omgeving, of word je, indien nodig,  voor extra hulp doorverwezen naar andere diensten.

Groepstherapie is er zowel voor de kinderen en jongeren (sociale vaardigheidstraining, kinderenouderspsychischeproblematiek groep, … ) als voor de volwassenen (Veerkracht Ouders Psychisch Probleem, Acceptance Commitment Therapy  groep = Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven.    

Indien (kinder) psychiatrische expertise aangewezen is  kunnen er ook consultaties zijn bij onze artsen.   Dit steeds in een multidisciplinair behandeltraject.

 

Team focus trauma, verwerking en levensfaseproblemen

 

Wie kan bij ons terecht ? 

 1. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die ingrijpende dingen meema(a)k(t)en waarbij we spreken van een trauma. Een trauma is een onverwerkte gebeurtenis in het verleden, dit kan zowel recent zijn of lang geleden. Het kan gaan over het zelf meemaken van iets heftigs of er getuige van zijn, zoals bijvoorbeeld een overval, ongeluk, mishandeling, scheiding, ontslag of het verliezen van een dierbare. Na zo een gebeurtenis krijgt men te maken met verschillende emoties, zoals verdriet, angst, hulpeloosheid, schuld en boosheid. Dit is normaal en vaak zullen deze emoties vanzelf minder worden. Maar als de last blijft aanhouden en het verder normaal functioneren moeilijk wordt, spreken we van een trauma en is behandeling aangewezen.
 2. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die klachten ondervinden omdat ze bij bepaalde levensfasen hindernissen ervaren, vastlopen en niet meer adequaat kunnen functioneren. Elke fase in het leven van een mens wordt gekenmerkt door bepaalde verwachtingen. Deze -en het al dan niet hieraan voldoen- kunnen voor veel druk, onvrede, twijfel en onzekerheid zorgen. We spreken dan over aanpassings-, verwerkings- en/of levensfaseproblemen. Denk bijvoorbeeld aan specifieke periodes waarin er veel verandert, bijvoorbeeld de puberteit, gaan studeren, zelfstandig wonen, kinderen krijgen, kinderen gaan hun eigen leven leiden, met pensioen gaan en ouder worden. Dit alles vraagt om veel veerkracht.

 

Hoe verloopt een therapeutisch traject  ?

Bij aanvang van een therapeutisch traject  wordt samen met de cliënt en diens context (privé en professioneel) een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierbij worden de doelstellingen van de therapie en de werkwijze vastgelegd.  Deze worden in samenspraak tussen cliënt, hulpverlener  en waar mogelijk context bepaald.  Soms zijn hiervoor een aantal gesprekken nodig om zowel aandacht te hebben voor de hulpvragen, de sterktes, de zaken die reeds geholpen hebben, zaken die we best vermijden, …. Bij het uitvoeren van het behandelplan zal er regelmatig geëvalueerd worden om er zeker van te zijn dat de juiste koers wordt gevolgd. We streven ernaar om steeds een einddatum van het traject te bepalen. Uiteraard kan dit aangepast worden, binnen bepaalde tijdsgrenzen.   

Er wordt binnen onze trajecten heel wat aandacht besteed aan psycho-educatie, zodat de cliënt en diens dichte omgeving (partner, familielid, …) goed geïnformeerd zijn over de aard van de klachten en eventueel onderliggende patronen.  Wanneer de cliënt een kind of een jongere is worden de ouders ook uitgebreid meegenomen in het traject.  Er is de mogelijkheid om gesprekken met ouder én kind te houden en ook om aparte oudersessies te organiseren. Bij de opstart van een therapeutisch traject van een volwassene die tevens ouder is, worden ook de implicaties voor de opvoeding  van de kinderen hierin meegenomen. Dit steeds met de doelstelling om de kinderen voldoende mentale veerkracht mee te geven. 

 

Voorwaarde om te kunnen werken rond trauma en levensfaseproblematiek

Omdat de ontwikkeling en groei van elk individu onlosmakelijk verbonden is met zijn of haar nabije omgeving is de band die het individu heeft met zijn of haar nabije context (zorgfiguren) een belangrijke bron van levenskracht en groei. Elke therapeutisch traject zal er dan ook op gericht zijn nieuwe denk- en bewegingsruimte te maken voor het individu, het gezin en de reeds aanwezige hulpverlening. Er zal samen gezocht worden op welke manier het individu relationele en individuele krachtbronnen kan aanspreken om hem of haar te ondersteunen op de weg naar verdere ontwikkeling en groei. Om onze therapeutische doelen te kunnen nastreven, is bij elk therapeutisch traject een grote betrokkenheid en engagement van zowel de cliënt als context noodzakelijk. Dit engagement is een eerste voorwaarde om therapeutisch aan de slag te kunnen gaan.

Een tweede voorwaarde is dat er voldoende veiligheid en stabiliteit aanwezig is in de huidige leefsituatie van de cliënt. De veiligheid moet gegarandeerd worden zowel binnen de therapeutische relatie als in het dagelijkse leven. Om een therapeutisch traject op te starten moet de cliënt zich kunnen concentreren op zijn binnenwereld en op zijn gevoelens en dat kan enkel wanneer die zich in een veilige context bevindt. Indien er nog niet voldoende stabiliteit aanwezig is bij de start van een traject kan het bereiken ervan de eerste doelstelling zijn.

Ons team telt verschillende psychiaters, psychologen en psychosociaal medewerkers waarmee men aan de slag kan gaan.  Ons team hanteert verschillende wetenschappelijk erkende behandelingen om de klachten aan te pakken. Er wordt onder andere gewerkt volgens experiëntiele therapie, psychoanalytische therapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, ABFT, …

Ons behandelaanbod kan bestaan uit individuele therapie,  contextuele therapie (met naasten of andere belangrijke anderen) en groepstherapie.  Indien nodig is psychiatrische expertise een mogelijkheid binnen een multidisciplinair behandeltraject.

folder team trauma en verwerking_0.pdf

Team focus stemmingsproblemen

Wie kan bij ons terecht ?

Het behandelaanbod Stemming richt zich op kinderen, volwassenen en ouderen die vastgelopen zijn in hun functioneren ten gevolge van een depressie of bipolaire stoornis. Mensen die een depressieve episode doormaken voelen zich vaak somber en hebben geen energie meer om deel te nemen aan activiteiten. Ze ervaren nog weinig plezier en trekken zich terug. Daarnaast kan er ook sprake zijn van negatieve toekomstverwachtingen, een laag zelfbeeld en/of gedragsproblemen.

Net als bij volwassenen kan depressie ook bij kinderen en adolescenten voorkomen. Een kind ervaart een depressie als een toestand van ontevredenheid. Het verliest interesse, en dus ook het vermogen om geluk en tevredenheid te ervaren bij dagelijkse activiteiten. Het voelt zich vaak afgewezen en denkt dat niemand om hem geeft.

Op kleuter- en schoolleeftijd uit depressie zich vaak in prikkelbaarheid en verveling. Het kind vertoont minder emoties en wordt algemeen wat trager of juist overactief.

Omdat het zich ‘anders’ gedraagt, wordt het vaak ook gepest. Hierdoor kan het kind ook lichamelijke klachten ontwikkelen, zoals hoofdpijn en buikpijn. Dit alles kan resulteren in wegloopgedrag en in gedachten van zelfvernietiging, met in extreme gevallen zelfverminking en zelfmoordneigingen.

Een depressie wordt bij ouderen vaak niet herkend. Dat komt omdat de klachten aan de leeftijd worden toegeschreven, maar ook omdat de klachten anders zijn dan die van jongeren. De stemming bij depressieve ouderen is vaak mat, gelaten en lusteloos. Ze hebben vaker last van lichamelijke klachten. De depressie kan ook blijken uit kleine gedragsveranderingen, zoals afnemende zorg voor het uiterlijk en weinig belangstelling voor de dagelijkse bezigheden en hobby’s.

Hoe verloopt een therapeutisch traject  ?

Bij aanvang van een therapeutisch traject  wordt samen met de cliënt en diens context (privé en professioneel) een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierbij worden de doelstellingen van de therapie en de werkwijze vastgelegd. Deze worden in samenspraak tussen cliënt, hulpverlener  en waar mogelijk context bepaald. Soms zijn hiervoor een aantal gesprekken nodig om zowel aandacht te hebben voor de hulpvragen, de sterktes, de zaken die reeds geholpen hebben,  zaken die we best vermijden,… Bij het uitvoeren van het behandelplan zal er regelmatig geëvalueerd worden om er zeker van te zijn dat de juiste koers wordt gevolgd. We streven ernaar om steeds een einddatum van het traject te bepalen. Uiteraard kan dit aangepast worden, binnen bepaalde tijdsgrenzen.   

Er wordt binnen onze trajecten heel wat aandacht besteed aan psycho-educatie, zodat de cliënt en diens dichte omgeving ( partner, familielid, … ) goed geïnformeerd zijn over de aard van de klachten en eventueel onderliggende patronen.  Wanneer de cliënt een kind of een jongere is worden de ouders ook uitgebreid meegenomen in het traject.  Er is de mogelijkheid om gesprekken met ouder én kind te houden en ook om aparte oudersessies te organiseren.   Bij de opstart van een therapeutisch traject van een volwassene die tevens ouder is, worden ook de implicaties voor de opvoeding  van de kinderen hierin meegenomen. Dit steeds met de doelstelling om de kinderen voldoende mentale veerkracht mee te geven. 

Ons team telt verschillende psychiaters, psychologen en psychosociaal medewerkers waarmee men aan de slag kan gaan.  We gebruiken hierbij de laatste wetenschappelijk onderbouwde technieken. 

Tijdens een behandeling wordt er bekeken welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan en blijven bestaan van de depressieve gevoelens. Daarnaast wordt er gezocht naar manieren om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Hierbij wordt bijvoorbeeld ingezet op het opnieuw leren inbouwen van plezierige activiteiten en het doorbreken van het sociaal isolement. Verder staan we stil bij hoe iemand naar zichzelf en de ander kijkt en hoe dit in verband staat met de depressieve gevoelens. Samen zoeken we naar andere manieren om te denken over zichzelf, de wereld en anderen. Tot slot wordt er voldoende aandacht besteed aan het vergroten van de veerkracht om beter te kunnen omgaan met moeilijkheden in de toekomst.

Het behandelaanbod Stemming bestaat uit individuele psychologische behandeling (bv. ACT, DIT, psychodynamische therapie),   contextuele behandeling ( samen met naasten of andere belangrijke personen)  en/of groepstraining (bv. toekomstgerichte training, piekertraining). Het behandeltraject wordt steeds samen met en op maat van de cliënt uitgestippeld, daar waar nodig  in overleg met de reeds betrokken hulpverlener(s).

 

 

Forensisch behandelteam Fronta

Wie kan bij ons terecht ?     

Het Forensisch behandelteam van CGG Mandel en Leie, CGG Largo en CAW-Zuid West Vlaanderen verstrekt ambulante en multidisciplinaire psychotherapie en behandeling aan volwassenen die omwille van strafbaar gedrag in aanmerking (dreigen te) komen met de rechtbank.  Meestal wordt een behandeling opgelegd door justitie, maar men kan ook op vrijwillige basis bij ons terecht.

Fronta heeft vestigingen in Kortrijk, Tielt, Ieper, Veurne en Roeselare. Aanmeldingen kunnen telefonisch via het algemeen nummer van CGG Mandel & Leie (056/23.00.23). Er worden twee inbelmomenten voorzien waarop aanmeldingen kunnen gebeuren (maandag van 10-12u en donderdag van 13u-15u). De onthaalmedewerker zal u meteen doorschakelen naar een hulpverlener tijdens het inbelmoment, of verwijzen naar het inbelmoment wanneer buiten deze uren opgebeld wordt. In geval u verwezen wordt, vragen wij dat de verwijzer ons eerst zelf contacteert.

Hoe verloopt een therapeutisch traject  ?

Bij aanvang van een therapeutisch traject  wordt samen met de cliënt ( en waar mogelijk ) diens context (privé en professioneel) een persoonlijk behandelplan opgesteld.  Hierbij worden de doelstellingen van de therapie en de werkwijze vastgelegd.  Deze worden in samenspraak tussen cliënt, hulpverlener  en waar mogelijk context bepaald.  Soms zijn hiervoor een aantal gesprekken nodig om zowel aandacht te hebben voor de hulpvragen, de sterktes, de zaken die reeds geholpen hebben, zaken die we best vermijden,... Bij het uitvoeren van het behandelplan zal er regelmatig geëvalueerd worden om er zeker van te zijn dat de juiste koers wordt gevolgd. We streven ernaar om steeds een einddatum van het traject te bepalen. Uiteraard kan dit aangepast worden, binnen bepaalde tijdsgrenzen.   

Wij bieden verschillende individuele- , contextuele-,  en  groepsbehandelingen aan, steeds afgestemd op de individuele situatie van de cliënt. Al onze behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd met als doel om het risico op grensoverschrijdend gedrag te verminderen. Afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek, kunnen mensen terecht bij een psycholoog, een psychosociaal medewerker en/of een psychiater.

Partners en familieleden zijn belangrijke steunfiguren voor mensen die worstelen met psychische problemen. Tegelijk kan de omgeving ook lijden onder de situatie, zeker wanneer de psychische problemen gepaard gaan met (een risico op herval in) grensoverschrijdend gedrag en mogelijks justitiële gevolgen. Het betrekken van de familie en/of omgeving is een belangrijk onderdeel van elk behandeltraject in Fronta.       Er wordt  aandacht besteed aan psycho-educatie, zodat de cliënt en diens dichte omgeving (partner, familielid, …) goed geïnformeerd zijn over de aard van de klachten en eventueel onderliggende patronen.     Bij de opstart van een therapeutisch traject van een volwassene die tevens ouder is, worden ook de implicaties voor de opvoeding  van de kinderen hierin meegenomen. Dit steeds met de doelstelling om de kinderen voldoende mentale veerkracht mee te geven. Er is de mogelijkheid om gesprekken met ouder én kind te houden en ook om aparte oudersessies te organiseren. In overleg met de cliënt spreken we af hoe en wanneer dit best gebeurt.

Folder Fronta.pdf

Team Infant Parent Interaction (TIPI)

Een zorgaanbod voor de allerkleinsten en hun ouders

Vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 4 jaar

 

Zwangerschap en jong ouderschap is een intense periode waarbij de eigen veerkracht onder druk kan komen te staan.

Het kan gepaard gaan met negatieve gevoelens, stress en uitputting.

De verbinding tussen ouder(s) en het jonge kindje kan moeilijker verlopen.

Het is immers niet vanzelfsprekend om te begrijpen wat jonge kinderen willen zeggen of wat ze nodig hebben.

Wanneer je als ouder uitgeput geraakt of onder druk staat, komt dit nog minder vanzelf.

Ook verloopt de ontwikkeling van het jonge kind soms anders dan verwacht.

 

Zorg tijdens de zwangerschap en in de vroegkinderlijke periode willen we vanuit het CGG Mandel & Leie voorop stellen.

Het Tipi-team biedt gespecialiseerde psychotherapie aan ouders en hun kind, van zwangerschap tot vier jaar.

 

Wie kan er bij ons terecht?

 • Aanstaande ouders die tijdens de zwangerschap zorgen, angsten of negatieve gevoelens ervaren.
 • Ouders met hun (prikkel)gevoelige baby.
 • Ouders en hun kind (0-4 jaar) bij wie de ontwikkeling moeilijker verloopt.
 • Ouders die zoekende zijn in de afstemming met hun kindje, in hun nieuwe rol als ouder en in het vinden van een nieuw evenwicht.
 • (Aanstaande) ouders met een eigen psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan extra begeleiding tijdens deze intense periode.

 

Dit aanbod is voor ouders uit volgende zones: ELZ regio KORTRIJK, ELZ regio MENEN, ELZ regio WAREGEM, ELZ RITS (REGIO IZEGEM-TIELT SAMEN), ELZ MIDDEN WEST-VLAANDEREN en ELZ WESTHOEK.

De sessies kunnen doorgaan in één van de CGG vestigingen te Izegem, Menen, Tielt, Roeselare of Ieper of op een andere locatie in de desbetreffende regio.

 

Het Tipi-team bestaat uit psychologische hulpverleners die via een combinatie van ouder-kind sessies en oudersessies aan de slag gaan, of die aanstaande ouders begeleiden.

 

Er wordt een nauwe samenwerking beoogd met andere reeds betrokken hulpverleners.

Het Tipi-traject kan waar nodig nog aangevuld worden met een psychosociaal, individueel of groepstraject voor de ouders.

 

Wat er binnen Tipi niet geboden kan worden:

 • diagnostiek van het kind (zoals onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen)
 • individuele therapie van het kind of van de ouders, maar waar nodig kan voor de ouders – afhankelijk van de hulpvraag – wel een interne doorverwijzing voor een aanvullend individueel traject voorzien worden.
 • systematische begeleiding aan huis

Folder Tipi_0.pdf

Specifieke werkingen (VDIP, KOPP, Rouwgroep)
 • VDIP

VDIP staat voor vroegdetectie en -interventie bij psychiatrische problemen bij jongeren tussen 14 en 23 jaar. Het gaat om jongeren en jongvolwassenen die geen contact hebben met geestelijke gezondheidszorg en om welke reden dan ook zorg mijden of weigeren.

VDIP staat in voor een vroege interventie of een motiverend traject waarbij de jongere of jongvolwassene toegeleid en doorverwezen wordt naar verdere gepaste hulpverlening.                                                                                  

Let wel, het VDIP team Mandel en Leie biedt geen crisisinterventies aan. Wij bedienen enkel de regio Zuid (Kortrijk - Menen - Waregem). De regio Midden (Roeselare - Tielt) wordt door CGG Largo bediend.

 

 • KOPP

KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Bij deze kinderen wordt vaak een beroep gedaan op vaardigheden waarvan zij nog onvoldoende de kans hebben gekregen om die aan te leren. Hierdoor loopt ongeveer 2/3 van deze kinderen het risico om tijdelijke of blijvende psychische problemen te ontwikkelen. Gezien het preventieve karakter van de groep richten wij ons tot alle KOPP-kinderen en KOPP- jongeren.

De belangrijkste doelstellingen van de groep  zijn het verhogen van de veerkracht van de kinderen en jongeren en het aanreiken van tools om met de ziekte van de ouder om te gaan. De veerkracht wordt verhoogd door het geven van uitleg rond de ziekte, het zoeken naar een vertrouwenspersoon en het stimuleren van het uitbouwen van een eigen netwerk.  De tools worden niet enkel door de begeleiders aangereikt maar komen ook voort uit het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.

Concreet:

Kortrijk: Er is een aanbod voor vier leeftijdsgroepen. De doelstellingen voor de vier groepen zijn gelijklopend maar de inhoud, methodiek en duur worden aangepast naargelang de leeftijd. De sessies gaan maandelijks of tweewekelijks door. Een eerste groep richt zich op kinderen van  6 tot 8 jaar, een andere groep op kinderen van 9 tot 13 jaar. De volgende groep op jongeren van 13 tot 17 jaar. Ten slotte wordt er ook een groep ingericht voor jongvolwassenen (18 tot ongeveer 25 jaar).​

Roeselare: elk jaar wordt er na de paasvakantie een groep gegeven voor kinderen van 9 tot 13 jaar. Twee keer per jaar gaat er ook een oudergroep door, de ene keer in Tielt, de andere keer in Roeselare. 

 • KOPP voor ouders

Ouders (en hun partner) die een psychische kwetsbaarheid hebben en in de mogelijkheid zijn om een groep te volgen kunnen deelnemen aan deze groep. Via gesprek en informatie worden de ouders zich bewust van de impact van hun eigen problematiek op de kinderen en hoe ze die impact kunnen verkleinen of voorkomen. Ouders worden versterkt in hun ouderrol en krijgen concrete handvaten mee in hoe ze aangaande hun problematiek met hun kinderen kunnen omgaan.

 

 • Rouwgroep voor nabestaanden

Nabestaanden na zelfdoding blijven achter met zeer verwarde gevoelens van woede, angst, verdriet, onzekerheid, schuld, schaamte, machteloosheid. De ‘waarom’-vraag, samen met het schuldgevoel, duwen nabestaanden vaak in een diepe put. Tijdens gesprekken met andere nabestaanden ontdek je dat er mensen zijn die goed aanvoelen wat je doormaakt. Het vinden van begrip, herkenning en erkenning is zeer belangrijk om deze moeilijke ervaring te doorstaan.

Het kan jaren duren vooraleer je als nabestaande weer greep krijgt op je leven. Rouwen om een zelfdoding neemt veel tijd in beslag, het maakt dus ook niet uit hoe lang geleden het gebeurd is. In de open gespreksgroep kan je op eender welk moment aansluiten. Je hoeft dus niet telkens aanwezig te zijn. Je komt wanneer je er behoefte aan hebt. Wel vragen we dat je op voorhand contact opneemt voor een kennismakingsgesprek.