CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien.

(Brené Brown)

Groepsaanbod

Hieronder vind je een overzicht van ons groepsaanbod met de plaats waar de groep doorgaat tussen haakjes. Interesse in een groep? Bespreek dit zeker met je therapeut!

Groepstherapie rond sociale vaardigheden - 9 – 12 jarigen (Tienen)

Wat?

Deze groep richt zich tot 9 tot 12-jarigen en heeft als doel bij te leren en te praten over sociale vaardigheden. Elke week wordt er een ander thema behandeld dat verband houdt met sociale vaardigheden.

Hoe?

Het is een gesloten therapiegroep die wekelijks samenkomt, met een vaste groep deelnemers (minimum 6, maximum 8). In het totaal gaan er 10 sessies door, van telkens 1,5u. Na 3 maanden wordt er een terugkommoment voorzien.

Begeleiding: Hilde Hiemeleers, Eline Broekhoven

Praktisch

De groep gaat 2 keer per jaar door (opstart in september en januari).

De sessies vinden plaats in het CGG VBO, Beauduinstraat 91, 3300 Tienen, op woensdag van 13u30 tot 15u.

De deelnameprijs bedraagt 11 euro per sessie of 4 euro voor wie in aanmerking komt voor een verminderde bijdrage. Er wordt maandelijks afgerekend via overschrijving met factuur voor de voorbije sessies.

Inschrijven kan via de betrokken therapeut of via de wachtlijst.

Er is op voorhand een gesprek gepland.

Je bent zeker van je inschrijving na afstemming met de betrokken therapeut.

Indien de groep niet doorgaat worden de betrokkenen telefonisch of per brief verwittigd.

Voor meer informatie

Contacteer Eline Broekhoven, 016/85 28 30 (elke werkdag bereikbaar)

Pubergroep – therapiegroep (Tienen)

Wat?

De pubergroep is een groep waar jongeren tussen 13 en 15 jaar samen kunnen spreken over thema’s die hen bezig houden en waar ze soms op vastlopen (sociale media, zelfbeeld, kwaliteiten, gevoelens, grenzen leren aangeven, seksualiteit, drugs, ….).

Hoe?

In elke sessie komt een ander thema aan bod. De jongeren kunnen ook zelf thema’s aanbrengen.

Een gesloten therapiegroep die om de twee weken samenkomt, met een vaste groep deelnemers (minimum 6, maximum 8). In het totaal gaan er 8 sessies door.

Begeleiding: Hilde Hiemeleers, Eline Broekhoven

Praktisch

De groep gaat door in het CGG VBO, Beauduinstraat 91, 3300 Tienen, op een tijdstip buiten de schooluren. De deelnameprijs bedraagt 11 euro per sessie of 4 euro voor wie in aanmerking komt voor een verminderde bijdrage. Er wordt maandelijks afgerekend via overschrijving met factuur voor de voorbije sessies.

Inschrijven kan via de betrokken therapeut of via de wachtlijst.

Er is op voorhand een gesprek gepland.

Je bent zeker van je inschrijving na afstemming met de betrokken therapeut.

Indien de groep niet doorgaat worden de betrokkenen telefonisch of per brief verwittigd.

Voor meer informatie

Contacteer Eline Broekhoven, 016/85 28 30 (elke werkdag bereikbaar)

JOVO - therapiegroep voor jongvolwassenen - 16- 23 jarigen (Leuven)

Wat?

In deze therapiegroep creëren we een plek waar jongvolwassenen (16 – 23 jarigen) hun omgeving en zichzelf in vraag kunnen stellen. Er is aandacht voor opgelopen kwetsuren en hoe deze het huidige leven kunnen bemoeilijken. We zoeken samen naar manieren om met deze kwetsuren te leven.

Hoe?

We werken met een open therapiegroep met 3 tot 8 deelnemers die wekelijks samen komen, behalve tijdens de schoolvakanties.  Een open therapiegroep wil zeggen dat nieuwe deelnemers op een vast moment in het jaar kunnen instromen.  Het is een doorlopende, niet-gestructureerde groep zonder vooraf afgesproken aantal bijeenkomsten. De deelnemers bepalen zelf de agenda, zij brengen hun ervaringen, gedachten en gevoelens in om er samen mee aan de slag te gaan.

Begeleiding:  Flip Van Canegem (volwassenenteam), Eva Maes (team kinderen en jongeren)

Praktisch

2 instroommomenten, in september en in januari.

De bijeenkomsten vinden plaats in het CGG VBO, Tervuursevest 242c, 3000 Leuven, elke woensdag van 13u tot 14u30.

De deelnameprijs bedraagt 11 euro per sessie of 4 euro voor wie in aanmerking komt voor een verminderde bijdrage. Er wordt elektronisch of met factuur afgerekend na elke sessie op het secretariaat.

Inschrijven via mail of telefonisch bij Flip of Eva (contactgegevens: zie verder).

Er is op voorhand een gesprek gepland.

Je bent zeker van je inschrijving na bevestiging door één van de therapeuten.

Indien de groep niet doorgaat worden de deelnemers via mail of telefonisch verwittigd.

Voor meer informatie

Flip Van Canegem, filip.vancanegem@cgg-vbo.be - 016/85 79 79 (niet op donderdag bereikbaar)

of Eva Maes, eva.maes@cgg-vbo.be  - 016/33 84 00 (niet op maandag bereikbaar)

Kinderen Uit de Knel - therapiegroep voor gezinnen in een hoog-conflict scheiding (Leuven)

Wat?

Deze therapiegroep biedt een groepsprogramma aan voor gezinnen in een hoog-conflict scheiding. Het doel van dit programma is de strijd verminderen zodat de kinderen uit de knel raken en terug in beeld komen.

De groep is samengesteld uit zes ouderparen met hun kinderen (vanaf 4 jaar) die de Nederlandse taal voldoende begrijpen/spreken.

Hoe?

In de oudergroep wordt groepstherapie gegeven met psycho-educatie, ervaringsgerichte oefeningen en huiswerkopdrachten.

In een parallelle kindergroep ontmoeten lotgenoten elkaar, werkt men rond thema’s en aan een creatieve boodschap aan ouders.

Er vinden in het totaal 8 sessies plaats en dit om de twee weken (niet in de schoolvakanties).

Vooraf gaat er een informatiegesprek door met beide ouders samen. Bij gezamenlijk akkoord vindt er een intakegesprek met de ouders bij oudertherapeuten plaats en voor de kinderen bij kindertherapeuten. Net voor de start van de groep en ook tijdens de groep is er een netwerkbijeenkomst voor ouders voorzien waaraan minstens 2 steunfiguren uit hun sociale netwerk dienen deel te nemen.
Er is eveneens een evaluatiegesprek met de ouders, het netwerk en de kinderen voorzien.

Begeleiding:

Maaike Geerts, Marijke Cornelis, Catherine Vandeputte, Marijke Waes, Petra Schalenbourg, Nele Roggen, Vicky Allaert

Plaats van bijeenkomst

Groepssessies:

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Leuven, Justus Lipsusstraat 71, 3e verdieping

Informatiegesprek en intake

CGG Sterrebeek, Kerkdries 26, 1933 Sterrebeek

Praktisch

Elk jaar gaat er 1 groep door (tussen november – maart), meestal op een maandag om de twee weken van 16u30 tot 18u45.

Het standaard-CGG tarief bedraagt 11 euro. De deelnameprijs bedraagt dus 99 euro (voor 1 intake en 8 groepssessies) + werkboek 20 euro, eventuele tussengesprekken en evaluatiegesprekken: 11 euro. Voor wie in aanmerking komt voor een verminderde bijdrage bedraagt het tarief 4 euro in plaats van 11 euro.

De betaling gebeurt elektronisch bij intake, op het secretariaat.

Inschrijven kan via kinderenuitdeknel@cgg-vbo.be

Elke ouder mailt naar bovenstaand mailadres met een aanmelding. Wanneer beide ouders aangemeld hebben, wordt er een vragenlijst opgestuurd.

Nadat beide ouders een ingevulde vragenlijst terugstuurden, worden ze uitgenodigd voor een vrijblijvend informatiegesprek. Indien er een akkoord is voor deelname wordt er een intake gepland met de kinderen.

De inschrijving wordt via mail en via intake bevestigd.

Indien de groep niet doorgaat wordt deze later gepland of is er een optie op een online voortraject.

Voor meer informatie

Kinderen uit de Knel team: kinderenuitdeknel@cgg-vbo.be

Telefonisch: 02/688 43 50 (maandag tot en met vrijdag)

Level up als ouder - psycho-educatieve cursus voor ouders van problematische gamers (Leuven)

Wat?

Interactieve, psycho-educatieve cursus voor ouders van problematische gamers vanaf ± 12 jaar. Er worden handvatten aangereikt om het gamen en de gamer anders te benaderen. De bedoeling is om ouders terug met hun zoon of dochter in verbinding te brengen waardoor het gamen hopelijk minder problematisch wordt.

Hoe?

In de cursus komt onder andere het volgende aan bod:

 • Wat is gamen?
 • Wat maakt gamen zo aantrekkelijk?
 • Signalen van risicovol gamen
 • Gedragsverandering
 • Tips en advies in het omgaan met je kind dat problematisch gamet.

Voor ouders van kinderen met een ASS (autismespectrumstoornis) problematiek wordt er een extra sessie voorzien om dieper op de link tussen gamen en ASS in te gaan.

Ervaringen worden gedeeld, afgewisseld met theorie. Tijdens één van de sessies wordt een ervaringsdeskundige uitgenodigd, een echte eye opener! 

Begeleiding: Gwen Maris, Barbara Van Dycke

Praktisch

Twee reeksen per jaar, in het CGG VBO, Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven.

De deelnameprijs bedraagt 11 euro per sessie of 4 euro voor wie in aanmerking komt voor een verminderde bijdrage. Individueel gesprek en afronding zijn gratis. 

Er wordt gewerkt met een gesloten groep met een minimum van 4 en een maximum van 10 vaste deelnemers.

Er zijn 4 wekelijkse sessies (de 4e is optioneel) + een terugkomsessie + individueel afrondingsgesprek.

Deelnemers melden zich aan via telefoon of e-mail, waarop een intakegesprek volgt.

Het intakegesprek is vereist, men is ingeschreven zodra de hulpverlener dit bevestigt.

Er wordt maandelijks afgerekend via overschrijving met factuur voor de voorbije sessies.

Indien een groep niet kan doorgaan, kan omwille van Corona overgeschakeld worden op online sessies. Onder andere omstandigheden zullen de deelnemers de mogelijkheid en voorrang krijgen om bij een volgende reeks aan te sluiten.

Voor meer informatie

Contacteer Gwen Maris: bij voorkeur via mail: gwen.maris@cgg-vbo.be

Telefonisch: 016/ 85 79 79 of 0477/52 04 49  (dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag, donderdag)

Alcohol De Baas -psycho-educatieve cursus voor volwassenen (verschillende locaties)

Wat?

Een interactieve, psycho-educatieve cursus voor volwassenen vanaf 18 jaar die (terug) meer controle willen over hun alcoholgebruik. Studenten (middelbare scholieren uitgezonderd) zijn eveneens welkom.

Hoe?

Vroeginterventie, (psycho-educatie en leren van elkaar) staat centraal.

In de cursus komt onder andere het volgende aan bod:

 • Een heleboel informatie over alcohol
 • Begrippen zoals verslaving, gewoonte, problematisch drinken
 • Analyse van het eigen drinkgedrag
 • Eigen doelen en een plan van aanpak opstellen
 • Risicosituaties
 • Invloed van gedachten, gevoelens en feiten op gedrag
 • Alternatieven
 • Omgaan met herval

Er wordt gewerkt met verschillende interactieve methodieken zoals vragenlijsten, filmpjes, huiswerkopdrachten, … Elke week krijgen de deelnemers een bundel mee met het overzicht van de informatie die in groep besproken wordt en waarmee men ook achteraf aan de slag kan.

Begeleiding: Nele Van Looy

Praktisch

Twee reeksen per jaar, een keer in Leuven, een keer per jaar in een andere stad of gemeente.

De deelnameprijs bedraagt 11 euro per sessie of 4 euro voor wie in aanmerking komt voor een verminderde bijdrage. Individueel kennismakingsgesprek en afronding zijn gratis. 

Er wordt gewerkt met een gesloten groep met een minimum van 5 en een maximum van 8 vaste deelnemers.

Er zijn in het totaal 5 sessies, die wekelijks doorgaan, telkens op woensdag van 17u30 tot 19u30 of van 18u tot 20u, met één kennismakingsgesprek vooraf en een afrondend evaluatiegesprek.  

Deelnemers melden zich aan via telefoon of e-mail, waarop een kennismakingsgesprek volgt.

Op het einde van dit kennismakingsgesprek en/of via een bevestigingsmail of –telefoontje wordt de inschrijving bevestigd.

Er wordt maandelijks afgerekend via overschrijving met factuur.

Indien een groep niet kan doorgaan, worden deelnemers of kandidaten gecontacteerd en worden andere mogelijkheden samen bekeken.

Voor meer informatie

Contacteer Nele Van Looy: via mail: nele.vanlooy@cgg-vbo.be

Telefonisch: 016/85 79 79 of 0477/87 13 04 (elke werkdag bereikbaar)

Ervaringsgroep volwassenen - therapiegroep (Leuven)

Wat?

Deze experiëntiële groepspsychotherapie heeft als doel het contact met eigen beleving en het leren uit interactie te bevorderen.

Hoe?

Het is een halfopen, doorlopende therapiegroep met minstens 6 en maximum 10 deelnemers.

Begeleiding: Hilde Libbrecht, Filip Van Canegem, Kirsten Roelants

Praktisch

Er zijn drie ervaringsgroepen. Deze gaan wekelijks door op het CGG VBO, Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven en dit respectievelijk op:

 • dinsdag om 18-19u30 onder begeleiding van Filip Van Canegem
 • donderdag van 11-12u30 (Kirsten Roelants en Hilde Libbrecht)

Een sessie kost 11 euro of 4 euro voor wie in aanmerking komt voor een verminderde bijdrage. Te betalen via bancontact aan de therapeut op het secretariaat op het einde van de sessie.

Inschrijven kan na een intakegesprek bij de groepstherapeut. 

Voor meer informatie

Contacteer één van de groepstherapeuten via mail:

Hilde.Libbrecht@cgg-vbo.be

Filip.Vancanegem@cgg-vbo.be

Kirsten.Roelants@cgg-vbo.be

Telefonisch: 016/85 79 79 (maandag tot en met vrijdag)

Gender Identiteit Groep. Worden wie je bent - therapiegroep (Leuven)

Wat?

Een experiëntieel groepstherapeutisch aanbod voor al wie zich op de een af andere manier niet thuis voelt in een overwegend binaire man/vrouw maatschappij of in het eigen lichaam.

Hoe?

De onderlinge erkenning creëert een band en helpt om elkaars gevoelens en gedachten te begrijpen. Door het groepstherapieproces groeien er connecties, onderlinge steun en wordt de gelegenheid gecreëerd om te horen hoe anderen omgaan met hun genderidentiteit en hun leven. De erkenning te mogen zijn zoals je bent, werkt helend.

We baseren ons grotendeels op de principes van de affirmatieve groepstherapie in die zin dat de groep een veilige plek wil bieden waar iemand in volle vrijheid, zonder in een defensieve positie te worden geduwd, op zoek kan gaan naar de eigen identiteit.

Er wordt gewerkt vanuit het experiëntiële gedachtengoed, wat zich vertaalt in de klemtoon op de beleving en op het interactionele hier-en-nu van de groep.

Het betreft een halfopen groep, met een minimum engagement van 3 maanden. Om de 3 maanden is er een instap- of uitstapmoment voorzien. Maximum aantal deelnemers: 12

Begeleiding: Hilde Libbrecht (psychotherapeute), Maarten Leyssen (psychiater-psychotherapeut in opleiding)

Praktisch

De groep gaat door in het CGG VBO, Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven en dit elke dinsdag van 18u tot 19u30.

Deelnameprijs is 11 euro  voor 1 sessie of 4 euro voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, te betalen aan de therapeut op het einde van de sessie.  (Prijs bespreekbaar ingeval van financiële moeilijkheden). Voor psychiaters gelden de officiële RIZIV-tarieven.

Voor meer informatie of aanmelding

Via mail: maarten.leyssen@cgg-vbo.be of hilde.libbrecht@cgg-vbo.be

Via het secretariaat kan telefonisch contact opgenomen worden - 016/85 79 79 (elke werkdag bereikbaar van 9u-12u en van 14u-16u30, vrijdag tot 15u)

Vaardigheidstraining DGT - volwassenen (Tienen) – enkel via (interne of externe) verwijzing

Wat?

Ondervind jij problemen met het reguleren van je emoties? Heb je heel weinig controle over je gevoelens of heb je eerder last van een teveel aan controle? Ondervind je hierdoor problemen op het werk, thuis, bij je vrienden? … Dan is de DGT-groep voor volwassenen misschien wel iets voor jou.

In de DGT-groep leer je vaardigheden aan die komen uit het DGT-model (Dialectische Gedragstherapie). De therapie heeft als doel om gedrag waardoor je in de problemen komt te verminderen en gedrag dat je helpt te vermeerderen. In deze training leer je dus op een effectieve manier met emoties om te gaan.

Via mindfulnessvaardigheden en gedragsanalyses gaan we de obstakels leren herkennen en wegwerken zodat je het nieuw aangeleerd gedrag kunt toepassen in je dagelijkse leven.

In de module over emotieregularisatievaardigheden leren we je obstakels in het omgaan met emoties herkennen en wegwerken. We leren en oefenen met nieuwe vaardigheden om met pijnlijke en moeilijke emoties om te gaan, zonder verder in de problemen te raken.

In de module over intermenselijke effectiviteit of sociale vaardigheden leren we je obstakels in het omgaan met anderen herkennen en wegwerken. Met andere woorden, je leert op een goede manier voor jezelf opkomen en relaties die belangrijk voor je zijn onderhouden en verbeteren. Dit alles met aandacht voor het behouden van zelfrespect en andermans sympathie en respect.

Hoe?

Het betreft een training in groep met minimum 6 en maximum 10 deelnemers. 

De basismodule mindfulnessvaardigheden bestaat uit 4 groepssessies van telkens 2 uur. Voor de vervolgmodule emotieregulatievaardigheden worden 8 groepssessies van telkens 2 uur voorzien.Voor de vervolgmodule intermenselijke vaardigheden worden 5 groepssessies van telkens 2 uur voorzien.

Je kan pas instappen in één van beide vervolgmodules wanneer je de basismodule volledig hebt gevolgd.

Begeleiding

Els Travers, Bart Stroobants en Marie Vanbergen (psychologen van het volwassenenteam CGG VBO, vestiging Tienen) in samenwerking met Gert Acke en Charlotte Vankerkhoven (psychologen van het mobiel team van Hestia)

Praktisch

De bijeenkomsten vinden plaats in Tienen, ofwel in het CGG VBO, Beauduinstraat 91, ofwel in Hestia, Liefdestraat 14.

Ben je reeds eerder in behandeling geweest in het CGG VBO vestiging Tienen of ben je er aangemeld op vraag van een verwijzer? Dan kan je je via mail inschrijven voor de basismodule mindfulnesstraining bij Els Travers (els.travers@cgg-vbo.be). Vermeld hierbij ook de naam van je CGG-therapeut of je begeleider in het mobiel team.

Heb je nog geen eerdere behandeling gehad in het CGG VBO vestiging Tienen, meld je dan aan volgens de aanmeldingsprocedure. Je kan enkel aanmelden wanneer je van de regio bent én op verwijzing door de huisarts of een andere eerstelijnspartner (CAW, ELP, …) of gezondheidszorgpartner (mobiel team, ….). Indien er geen verwijzer is, zal men je vragen om eerst contact te nemen met een verwijzer alvorens je aan te melden.

Ben je niet van de regio Tienen en denk jij dat deze DGT-training echt iets voor jou is? Bespreek dit dan met je hulpverlener zodat jullie dit verder kunnen verkennen. Je hulpverlener kan je eventueel toeleiden naar een DGT-training in jouw buurt.

Er wordt voor elke start van de basismodule een groepsinfomoment voorzien waar onder andere de data en uren van de sessies worden meegedeeld. Deze infosessie is gratis.

De deelnameprijs voor de modules is wettelijk bepaald en bedraagt 11 euro per sessie of 4 euro voor wie in aanmerking komt voor een verminderde bijdrage. Opgelet! Wanneer je een module start, worden alle sessies gefactureerd van die module ook al ben je één of meerdere sessies afwezig.

Concreet betekent dit per module een totale kost van: 

Basismodule Mindfulnessvaardigheden: 44 euro (of 16 euro bij een verminderde bijdrage) Module Emotieregulatievaardigheden: 88 euro (of 32 euro bij een verminderde bijdrage)  Module Intermenselijke vaardigheden: 55 euro (of 20 euro bij een verminderde bijdrage)

Per maand wordt er een factuur van de voorbije sessies opgemaakt. De betalingen gebeuren via overschrijving, na ontvangst van een factuur.

Je bent zeker van je inschrijving na bevestiging door één van de therapeuten. Indien de groep niet doorgaat worden de deelnemers gecontacteerd en nieuwe afspraken gemaakt.

Voor meer informatie

Els Travers, els.travers@cgg-vbo.be  - 016/85.28.30