CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien.

(Brené Brown)

Zorg voor verschillende groepen

Wij verlenen jaarlijks hulp aan ruim 3300 mensen. Verschillende zorgteams bieden in Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost geestelijke gezondheidszorg aan  een brede waaier van doelgroepen.

Kinderen en jongeren

De kinderteams van het CGG Vlaams-Brabant Oost bieden ambulante behandeling, psychotherapie en advies voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met emotionele, relationele, psychische, psychiatrische of gedrags- of verwerkingsproblemen.

Bij een eerste gesprek nodigen we het kind en de ouders of soms zelfs het hele gezin uit. Dit helpt vaak om problemen sneller op te lossen. Samen met het kind vormt de hulpverlener zich een beeld van de problemen, wanneer deze zich voordoen en wat de verwachtingen zijn. Soms stelt de hulpverlener een bijkomend onderzoek voor. Deze intake leidt tot een gezamenlijk plan rond de werkwijze, met welk doel, met wie, welke frequentie en duur. De therapeut informeert de cliënt eveneens over de cliëntbijdrage. 

De behandeling kan verschillende vormen aannemen: Individuele therapie met het kind of de jongere, gesprekken samen met ouders, gesprekken met het hele gezin, ouderbegeleiding, sociale vaardigheidstraining, groepstherapie, psychiatrisch consult, diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling, alsook het groepsaanbod Kinderen uit de knel

Volwassenen en ouderen

De volwassenenteams van het CGG Vlaams-Brabant Oost bieden ambulante behandeling, psychotherapie en advies voor volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar met emotionele, relationele, psychische, psychiatrische of gedrags- of verwerkingsproblemen, depressieve klachten of verslavingsproblemen.

Tijdens een intakegesprek vormt de therapeut zich samen met de cliënt een beeld van de problemen, de context waarin deze zich voordoen en van de verwachtingen. In een gezamenlijk plan worden afspraken gemaakt over de werkwijze, met welk doel, met wie, welke frequentie, en duur. De therapeut informeert de cliënt eveneens over de cliëntbijdrage. 

De behandeling kan verschillende vormen aannemen: Individuele therapie, gesprekken samen met ouders, gesprekken met het hele gezin, groepstherapie, herstelgroepen ism de herstelacademie, psychiatrisch consult, diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling.

Door in te zetten op ervaringswerk verbreden we ons behandelaanbod met herstelgerichte gesprekken en –groepen, dit laatste in samenwerking met de herstelacademie. Voor meer info: www.herstelacademie.be. Ook onze buddywerking richt zich op herstel. Voor meer info: www.buddywerking.be.

Daarnaast kunnen woonzorgcentra bij ons terecht voor vorming, coaching, intervisie en procesbegeleiding rond medicatie.

Forensische Zorg

Wij bieden therapie aan volwassenen die te maken hebben met problemen rond grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan over agressie, verslaving, delinquentie of grensoverschrijdende seksualiteit.
 

Belangrijke doelstellingen in de therapie zijn:

  • het stoppen van grensoverschrijdend gedrag en het verkleinen van kansen op herval.
  • de zelfcontrole stimuleren en vaardigheden leren ontwikkelen om met risicovolle situaties om te gaan.
  • meer inzicht krijgen in het eigen gedrag en de gevolgen ervan, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor het slachtoffer.
  • bevorderen van de algemene levenskwaliteit.

Je kan contact opnemen op eigen initiatief of na een doorverwijzing vanuit justitie in het kader van een verplichte begeleiding. Er bestaan verschillende gerechtelijke statuten waarbinnen therapie als voorwaarde kan worden opgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om probatie, bemiddeling, voorwaardelijke invrijheidstelling, ... waarbij verwacht wordt dat je een therapeutische en/of psychiatrische behandeling volgt.

Bij wie kan je voor wat terecht?

Je kan terecht bij de volwassenenteams in Aarschot, Diest, Tienen en Sterrebeek en bij het forensisch team in Leuven wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, middelengebruik of diefstal. Je kan je aanmelden bij de vestiging in je eigen regio. 

Indien er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan je terecht bij het forensisch team in Leuven. De therapeuten van het Leuvense forensisch team bieden ook hulp in de Leuvense gevangenissen. 

Interessante links:

www.seksualiteit.be/misbruik

www.stopitnow.be

www.zorgneticuro.be/publicaties/forensische-zorg-door-de-centra-geestelijke-gezondheidszorg

www.atsa.com

Kom Binnen

Ook mensen met verstandelijke beperkingen kunnen soms lange tijd gebukt gaan onder zorgen en problemen die hun leven en relaties sterk bepalen. Soms helpt het om er over te praten met iemand die de problemen onder woorden helpt brengen en steun kan bieden bij het zoeken naar een nieuw evenwicht.

Kinderen, jongeren en volwassenen uit de regio Hageland (Aarschot, Diest en Tienen) kunnen voor therapeutische ondersteuning bij ons terecht. Het aanbod voor minderjarigen is georganiseerd vanuit de vestigingsplaats Diest. Wij bieden hierbij ook ondersteuning naar de ouders en de school toe. Het aanbod voor meerderjarigen is georganiseerd vanuit de vestigingsplaats Tienen.

Epilepsie

De Epilepsie Liga (vroeger gekend als de Vlaamse Liga tegen Epilepsie) heeft per Vlaamse provincie een afdeling. Voor Vlaams-Brabant is deze gevestigd in het CGG Vlaams-Brabant Oost. De Epilepsie Liga is er voor personen met epilepsie, personen uit hun omgeving (ouders, partner, broers/zussen, familie, vrienden) en personen die via hun beroep in aanraking komen met epilepsie.

Aanbod

  • informatie aan de hand van allerlei folders, brochures, (wetenschappelijke) tijdschriften, boeken...
  • individuele hulp: advies en psychosociale begeleiding
  • ondersteuning van de Vlaams-Brabantse contactgroep 'De Maretak'
  • voordrachten op maat rond het thema epilepsie

Voor meer informatie of afspraken klik hier of neem contact op met:

Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven  -  016 85 79 79  vlaamsbrabant@epilepsieliga.be  -  www.epilepsieliga.be