CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien.

(Brené Brown)

Zorg voor verschillende groepen

Wij verlenen jaarlijks hulp aan ruim 3300 mensen. Verschillende zorgteams bieden in Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost geestelijke gezondheidszorg aan  een brede waaier van doelgroepen.

0-3 - jarigen

CGG Vlaams-Brabant Oost heeft een aanbod voor 0-3 jarigen, een zogenaamde Infant Mental Health (IMH) werking. Binnen deze werking bieden we ondersteuning voor ouders en hun jonge kind.

Beginnend ouderschap is een ervaring die door veel ouders als ingrijpend wordt ervaren. Het leven verandert en nieuwe evenwichten moeten gezocht worden. Vroegere levenservaringen en moeilijkheden kunnen terug op de voorgrond komen. Ouders kunnen zich onzeker voelen met betrekking tot de opvoeding of moeilijkheden ervaren in de bandopbouw met hun kindje. Goede ondersteuning en zorg in deze periode is dan ook heel belangrijk.

Samen met de ouders en het jonge kind nemen we de tijd om de bezorgdheden die er zijn beter te begrijpen, denken we na over wat de signalen van het kind betekenen en gaan we op zoek naar hoe de afstemming tussen kind en ouders kan verbeterd worden. Op die manier ondersteunen we de ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn ouders.

Voor wie?
- Voor aanstaande ouders die nood hebben aan psychologische ondersteuning tijdens de zwangerschap en/of die zeer angstig of somber gestemd zijn in de aanloop naar de bevalling of het ouderschap.
- Voor aanstaande ouders met een verhoogde psychische kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap (bv door een psychiatrische voorgeschiedenis, pijnlijke verlieservaringen, stress in de context)
- Voor ouders die zich onzeker of angstig voelen in de opvoeding of moeilijkheden ervaren in de bandopbouw met hun kindje. Dit kan te maken hebben met factoren bij het kind zelf en/of met vroegere ervaringen van de ouder, zich overvraagd voelen in het ouderschap.

- Voor baby’s, peuters, kleuters met eetproblemen, slaapproblemen, overmatig huilen, driftbuien, dwingend gedrag, moeilijkheden om te separeren, die snel overstuur zijn, of die andere gedragsmoeilijkheden vertonen.
- Voor baby’s, peuters, kleuters die traumatische ervaringen hebben meegemaakt.  

Hoe? 
Oudertherapie, ouder-kindtherapie, observaties, EMDR-therapie, video-feedback interventie.
Door middel van therapeutische interventies richten we ons op het verstevigen van de band tussen ouder en kind. We hebben daarbij steeds aandacht voor drie pijlers, nl. het jonge kind, de ouder en de relatie tussen hen beiden.

Kinderen en jongeren

De kinderteams van het CGG Vlaams-Brabant Oost bieden ambulante behandeling, psychotherapie en advies voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met emotionele, relationele, psychische, psychiatrische of gedrags- of verwerkingsproblemen.

Bij een eerste gesprek nodigen we het kind en de ouders of soms zelfs het hele gezin uit. Dit helpt vaak om problemen sneller op te lossen. Samen met het kind vormt de hulpverlener zich een beeld van de problemen, wanneer deze zich voordoen en wat de verwachtingen zijn. Soms stelt de hulpverlener een bijkomend onderzoek voor. Deze intake leidt tot een gezamenlijk plan rond de werkwijze, met welk doel, met wie, welke frequentie en duur. De therapeut informeert de cliënt eveneens over de cliëntbijdrage. 

De behandeling kan verschillende vormen aannemen: Individuele therapie met het kind of de jongere, gesprekken samen met ouders, gesprekken met het hele gezin, ouderbegeleiding, sociale vaardigheidstraining, groepstherapie, psychiatrisch consult, diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling, alsook het groepsaanbod Kinderen uit de knel. 

CGG Vlaams-Brabant Oost is tevens kernpartner in het regionaal samenwerkingsverband 1G1P Oost-Brabant, vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking rond en met gezinnen leidt tot een sneller antwoord op hun noden.

Het vertrekpunt voor de begeleiding zijn steeds de vragen en thema’s die het gezin zelf aanbrengt. Ondersteund door een gezinscoach stelt het gezin een gezinsplan op dat vertrekt vanuit hun krachten en hun eigen netwerk en waarbinnen, indien nodig, ook specifieke hulp een plek krijgt.

nuttige links:

https://www.1g1poostbrabant.be/

http://standeopgroeicaravan.be/

Volwassenen en ouderen

De volwassenenteams van het CGG Vlaams-Brabant Oost bieden ambulante behandeling, psychotherapie en advies voor volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar met emotionele, relationele, psychische, psychiatrische of gedrags- of verwerkingsproblemen, depressieve klachten of verslavingsproblemen.

Tijdens een intakegesprek vormt de therapeut zich samen met de cliënt een beeld van de problemen, de context waarin deze zich voordoen en van de verwachtingen. In een gezamenlijk plan worden afspraken gemaakt over de werkwijze, met welk doel, met wie, welke frequentie, en duur. De therapeut informeert de cliënt eveneens over de cliëntbijdrage. 

De behandeling kan verschillende vormen aannemen: Individuele therapie, gesprekken samen met ouders, gesprekken met het hele gezin, groepstherapie, herstelgroepen ism de herstelacademie, psychiatrisch consult, diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling.

Door in te zetten op ervaringswerk verbreden we ons behandelaanbod met herstelgerichte gesprekken en –groepen, dit laatste in samenwerking met de herstelacademie. Voor meer info: www.herstelacademie.be

Ook onze buddywerking richt zich op herstel. Voor meer info: www.buddywerking.be.

Daarnaast kunnen woonzorgcentra bij ons terecht voor vorming, coaching, intervisie en procesbegeleiding rond medicatie.

 

Forensische Zorg

Wij bieden therapie aan volwassenen die te maken hebben met problemen rond grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan over agressie, verslaving, delinquentie of grensoverschrijdende seksualiteit.
 

Belangrijke doelstellingen in de therapie zijn:

  • het stoppen van grensoverschrijdend gedrag en het verkleinen van kansen op herval.
  • de zelfcontrole stimuleren en vaardigheden leren ontwikkelen om met risicovolle situaties om te gaan.
  • meer inzicht krijgen in het eigen gedrag en de gevolgen ervan, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor het slachtoffer.
  • bevorderen van de algemene levenskwaliteit.

Je kan contact opnemen op eigen initiatief of na een doorverwijzing vanuit justitie in het kader van een verplichte begeleiding. Er bestaan verschillende gerechtelijke statuten waarbinnen therapie als voorwaarde kan worden opgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om probatie, bemiddeling, voorwaardelijke invrijheidstelling, ... waarbij verwacht wordt dat je een therapeutische en/of psychiatrische behandeling volgt.

Bij wie kan je voor wat terecht?

Je kan terecht bij de volwassenenteams in Aarschot, Diest, Tienen en Sterrebeek en bij het forensisch team in Leuven wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, middelengebruik of diefstal. Je kan je aanmelden bij de vestiging in je eigen regio. 

Indien er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan je terecht bij het forensisch team in Leuven. De therapeuten van het Leuvense forensisch team bieden ook hulp in de Leuvense gevangenissen. 

Interessante links:

www.seksualiteit.be/misbruik

www.stopitnow.be

www.zorgneticuro.be/publicaties/forensische-zorg-door-de-centra-geestelijke-gezondheidszorg

www.atsa.com

Vluchtelingenwerking/transculturele zorg in Leuven

Met zijn 170 gedomicilieerde nationaliteiten is Leuven inmiddels een superdiverse stad.

Na Brussel en Antwerpen kent Leuven de grootste instroom van vluchtelingen. Dit is een bijzonder kwetsbare groep vaak worstelend met psychische problemen die te maken hebben met hun vluchtverleden, ontwortelingsgevoelens, verlies van zelfvertrouwen, isolement, het herpositioneren van hun identiteit, financiële beperkingen, gebrek aan geschikte huisvesting en werk, het leren van nieuwe taal…Hulpverleners worden in deze context niet alleen geconfronteerd met complexe problemen, ze stellen bovendien vast dat hun gebruikelijke diagnostisch en therapeutische arsenaal dikwijls niet toereikend is.

In 2019 besloten verschillende Leuvense instellingen de handen in elkaar te slaan. Deze kernpartners vormen sindsdien een evoluerend netwerk, een interessant samenwerkingsmodel voor psychosociale en geestelijke gezondheidszorg in Leuven. Over instellingen heen, en niet onbelangrijk over de culturele verschillen van deze instituten heen, groeit een gezamenlijke transculturele visie èn praktijk. Een manier van denken en werken die vruchtbaar is en zijn vruchten afwerpt ook buiten het directe werk met vluchtelingen.

De kernpartners die het netwerk dragen zijn Stad Leuven, OCMW Leuven, CAW Leuven, PraxisP en CGG VBO. Ze werken samen rond vier pijlers : mind spring als psycho-educatief groepsaanbod, vervolgzorg via psychosociale begeleiding en psychotherapie, intervisie en deskundigheidsbevordering en samenwerken met vaste pool van sociale tolken en interculturele bemiddelaars .

Met behulp van subsidies van de stad Leuven en het Ocmw van Leuven voorziet het CGG VBO een vluchtelingenteam. Dit team:

  1. Geeft psychotherapeutische en psychiatrische behandelingen aan  vluchtelingen en etnisch-diverse minderheden die  doorgestuurd worden door het OCMW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Brabant Oost vzw en andere partners zoals wijkgezondheidscentra. Deze consultaties lopen vaak in  samenwerking met een (sociale) tolk of een interculturele bemiddelaar.
  2. Verzorgt maandelijkse intervisies voor de eigen medewerkers om het team meer cultuursensitief te laten werken en om het werken met tolken te faciliteren enz.  Het intervisiemoment wordt 5 keer per jaar opengesteld voor andere Leuvense psychologen die op zelfstandige basis werken voor deze doelgroep. Naast intervisies verzorgen zij interne supervisies en casusbesprekingen en op vraag voor externe organisaties.
  3. Neemt deel aan het psycho-educatieve aanbod Mind-Spring dat de stad Leuven samen met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Brabant  uitrolt in Leuven.
  4. Werkt aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op vlak van geestelijke gezondheidszorg voor nieuwkomers binnen een breed samenwerkingsverband.
  5. Organiseert vormingen en studiedagen rond transculturele geestelijke gezondheidszorg.
Kom Binnen

Ook mensen met verstandelijke beperkingen kunnen soms lange tijd gebukt gaan onder zorgen en problemen die hun leven en relaties sterk bepalen. Soms helpt het om er over te praten met iemand die de problemen onder woorden helpt brengen en steun kan bieden bij het zoeken naar een nieuw evenwicht.

Kinderen, jongeren en volwassenen uit de regio Hageland (Aarschot, Diest en Tienen) kunnen voor therapeutische ondersteuning bij ons terecht. Het aanbod voor minderjarigen is georganiseerd vanuit de vestigingsplaats Diest. Wij bieden hierbij ook ondersteuning naar de ouders en de school toe. Het aanbod voor meerderjarigen is georganiseerd vanuit de vestigingsplaats Tienen.

Epilepsie

Mensen met epilepsie en ernstige psychische problemen kunnen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in CGG Vlaams-Brabant Oost terecht. 

Voortaan kan CGG Vlaams-Brabant Oost u niet meer helpen met praktische informatie, tips of voordrachten rond het epilepsie. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de Epilesie Liga.

De Epilepsie Liga is er voor personen met epilepsie, personen uit hun omgeving (ouders, partner, broers/zussen, familie, vrienden) en personen die via hun beroep in aanraking komen met epilepsie. Informatie op verschillende domeinen (medisch, dienstverlening, tegemoetkomingen, rijbewijs...) is terug te vinden op de website : www.epilepsieliga.be

Wilt u op de hoogte zijn van epilepsie gerelateerde nieuwtjes, dat kan via de Facebookpagina van de Epilepsie Liga: https://www.facebook.com/epilepsieliga.

Het is zeker ook de moeite om lid te worden van de Epilepsie Liga, waardoor u elk kwartaal het tijdschrift ‘Epikrant’ ontvangt, met allerlei interessante artikels: https://epilepsieliga.be/als-lid.