Zuid-Oost-Vlaanderen

Aanmeldprocedure

Verwijsbrief volwassenen & Ouderen- klik hier    VERWIJSBRIEF KINDEREN & JONGEREn - klik hier 

Psychotherapie en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, op afspraak.

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 en tussen 13u en 17u. Je kan je aanmelden via het nummer 078/15.55.70 (zonaal tarief).

Bij een telefonische aanmelding worden jou door de onthaalmedewerker een aantal vragen gesteld. Na aanmelding zal een van onze hulpverleners jou of de verwijzer zo snel mogelijk terug contacteren voor een telefonisch gesprek. Hierna volgt een kennismakingsgesprek of kan je eventueel extern doorverwezen worden (indien ons aanbod niet passend is bij jouw vraag).

Aanmeldingen binnen het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen gebeuren op doorverwijzing van een professionele hulpverlener. Indien je niet doorverwezen bent, raden we jou aan om eerst contact op te nemen met jouw huisarts, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), CLB,  OCMW of een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker alvorens een aanmelding te doen.

We vragen bij aanmelding steeds om een verwijsbrief te laten invullen door de doorverwijzer. Bij voorkeur bespreken jullie de inhoud van de verwijsbrief samen.

  • Indien het een aanmelding voor een volwassene of oudere betreft, klik hier voor de verwijsbrief. 
  • Indien het een aanmelding van een kind of jongere betreft, klik hier voor de verwijsbrief.

Het is heel belangrijk dat je de ingevulde verwijsbrief meebrengt naar het kennismakingsgesprek dat plaatsvindt na jouw telefonische screening.

We zijn er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen, gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Ook ouders, de partner of een ander familie- of gezinslid kunnen zo nodig ondersteuning krijgen. Wij hechten een groot belang aan jouw privacy. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Indien je hiervoor toestemming geeft, brengen we je huisarts op de hoogte van je behandeling. Jouw gegevens worden in een digitaal patiëntendossier bewaard en nooit zonder toestemming aan anderen doorgegeven. Alle medewerkers van het CGG ZOV zijn gebonden door het beroepsgeheim. Gezien we werken in team gaat het over een gedeeld beroepsgeheim.

Conform de nieuwe Europese wetgeving (GDPR) willen wij je (via onze privacyverklaring) informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren en de maatregelen die wij nemen om uw gegevens te beschermen.

Onze privacyverklaring vind je hier.
 

Gerechtelijke instanties doen beroep op ons forensisch team voor de verplichte behandeling van drug- of alcoholmisbruik of problemen met impulscontrole.

Wij zijn actief in Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse en Zottegem van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u. Een afspraak kan op sommige dagen tot 20u.

De kostprijs blijft beperkt, dankzij financiering door de Vlaamse overheid. Gebrek aan financiële middelen is bij ons nooit een hinderpaal voor hulp.

AANBOD VOOR ANDERSTALIGEN BINNEN HET CGG ZUID-OOST-VLAANDEREN:

Vanaf 1 juli 2022 zetten we vanuit het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen in op een eenduidige aanpak inzake instroom van anderstaligen binnen onze werkingen. Dit enerzijds vanuit een keuze voor gelijke kansen en anderzijds vanuit een keuze voor kwaliteitsvolle zorg.

Om deze reden hanteren we voor aanmeldingen vanaf 1 juli 2022 de volgende werkwijze:

1 Aanmelding in het Nederlands door verwijzer

Voor anderstalige aanmeldingen (anderstalige volwassene of Nederlandstalig kind/jongere met anderstalige ouder/context) meldt de verwijzer de anderstalige cliënt in het Nederlands aan.

2 Telefonische screening met verwijzer

De telefonische screening (indien van toepassing – gebeurt enkel binnen reguliere werking) zal ook met de verwijzer (in het Nederlands) gebeuren.

3 Akkoord bezorgen m.b.t. inschakelen van een tolk/ dragen van de tolkkosten

Indien blijkt dat de hulpvraag van de cliënt in aanmerking komt voor een traject binnen ons centrum zal gevraagd worden om ons zo snel mogelijk een akkoord te bezorgen m.b.t. het inschakelen van een sociaal tolk en het dragen van de tolkkosten. Pas als we dit akkoord ontvangen hebben kan een intake ingepland kunnen worden.  

AKKOORD VIA DOORVERWIJSBRIEF/ DOORVERWIJSFICHE
Op de doorverwijsbrief werd een specifieke rubriek toegevoegd waarbij, bij een anderstalige aanmelding, kan aangegeven worden dat er een akkoord is voor het inschakelen van een sociale tolk tijdens het traject (indien nodig) door verwijzer of cliënt (met handtekening van verwijzer en cliënt) en dus ook voor het dragen van de bijkomende kosten.

4 Inplannen intake/ tolk (door CGG ZOV)

Na ontvangst van het akkoord zal een medewerker van het instroomteam contact opnemen met de cliënt om een intake in te plannen.

Het CGG ZOV zal zelf zorgen voor het organiseren van de inzet van een sociale tolk volgens de algemeen geldende tarieven welke door de verwijzer of de cliënt gedragen worden.

5 Facturatie van de tolkkosten

De kost voor de vergoeding van de tolk en de kost voor het transport voor een opdracht zullen zo snel mogelijk na het gesprek gefactureerd worden. Deze kosten dienen betaald te worden als de opdrachten effectief uitgevoerd zijn, maar ook als  een aangevraagde tolkbeurt laattijdig geannuleerd wordt. Indien het gesprek niet kan doorgaan wegens afwezigheid van een therapeut en we dit niet tijdig kunnen annuleren, staat het CGG ZOV in voor het dragen van de kosten.

Hierbij de basistarieven:

  • Tolken: 48 euro per getolkt uur (met verschillende forfaits naargelang het type aanbod)
  • Transport: wettelijk barema (actueel 0,3542 euro/km)

Details over vergoedingen en annulatiekosten kan u terugvinden in het afsprakenkader STV (354 kB).

Voor bijkomende vragen hieromtrent kan u zich via ons algemeen nummer 078/15.55.70 wenden tot een medewerker van het instroomteam.