CGG Kempen

Zorg is onze passie

Zorg voor verschillende groepen

CGG Kempen werkt met verschillende doelgroepen:

Baby-peuterteam (tot 3 jaar)

Dit team is een preventief team en legt de focus op de verbinding tussen ouder en kind. Een kind komt niet op de wereld met dezelfde taal als een volwassene. Dit maakt het niet evident voor ouders en hun baby/peuter om elkaar te verstaan. We willen ouder en kind ondersteunen om deze signalen naar elkaar beter te begrijpen door samen te spelen, te denken, te zoeken, ...
Er wordt gewerkt via het 5 gesprekkenmodel vanuit de IMH-visie. 
Daarnaast heeft dit team ook een coachende en adviesfunctie. 

Klik hier voor deel 1 van de brochure van het Baby-peuterteam.

Klik hier voor deel 2 van de brochure van het Baby-peuterteam.

Kinder- en jongerenteam (4 tot 18 jaar)

Dit team richt zich op de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren, van ouders en gezinnen.
Een aanmelding wordt gevolgd door een onmiddellijk aanbod op maat. Bij de start van de begeleiding zal de hulpverlener zijn manier van werken uitleggen en wordt er gekomen tot een gedeeld behandelplan. In het onmiddellijk aanbod, wat beperkt is in de tijd, wordt er oplossingsgericht aan de slag gegaan, wordt er gekeken naar hoe mensen weer meer in hun krachten kunnen gezet worden. We proberen al wat handvaten te geven waar ze meteen mee aan de slag kunnen. Via gezinsgesprekken, oudergesprekken en/of individuele contacten werken we aan deze vooraf bepaalde doelstellingen. 
Op regelmatige basis wordt de begeleiding/behandeling geëvalueerd met de cliënt en met het multidisciplinaire team. Voor sommige personen zal dit aanbod voldoende zijn, voor anderen gaat er samen gekeken worden hoe het vervolg van het behandeltraject er zou kunnen uitzien. 
Voor het reguliere aanbod (langdurig behandeltraject) is een wachtlijst. 

Outreachpsychologen (secundaire school):
Dit team legt de focus op leerlingen van het secundaire onderwijs. Zij bieden ondersteuning en begeleiding in een voor jongeren belangrijke context, met name de schoolcontext. Dit aanbod is complementair aan het al bestaande aanbod in en rond de school.
Op verwijzing van de CLB-partners volgt een onmiddellijk aanbod op maat. Er wordt bij aanvang duidelijke doelstellingen bepaald waaraan gewerkt zal worden. Het gaat om korte behandeltrajecten en/of oplossingsgerichte trajecten, er wordt gekeken hoe de jongeren weer meer in hun krachten kunnen gezet worden. We proberen al wat handvaten te geven waar ze meteen mee aan de slag kunnen. Via individuele contacten werken we aan deze vooraf bepaalde doelstellingen. Voor sommigen zal dit aanbod voldoende zijn, voor anderen gaat er samen gekeken worden hoe het vervolg van het behandeltraject er zou kunnen uitzien.

Mobiele teams:
Onze mobiele teams zijn deel van samenwerkingsverbanden. Meer info bij ‘samenwerkingsverbanden’.

Volwassenteam (18 tot 65 jaar)

Het volwassenenteam richt zich op de begeleiding en behandeling van volwassenen (tussen 18 en 60 jaar) en het bieden van consult bij vragen omtrent deze doelgroep.
In de werking van het volwassenenteam kunnen mensen terecht met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Onder meer depressies, angststoornissen, verwerkingsproblemen, traumatische ervaringen, persoonlijkheidsstoornissen, … zijn problematieken die door het volwassenenteam begeleid/behandeld worden. Naast de algemene psychische problematieken is er een specifieke aandacht voor de nazorg van ex-psychiatrische patiënten.

Vanaf de intakefase wordt er uitgebreid gekeken naar de veranderingsmogelijkheden van de cliënt, de kwetsbare en protectieve factoren, … wat vervolgens binnen een teamoverleg vorm krijgt in een behandelingsplan. Hierbij opteert men voor een optimale link tussen de kenmerken van de problematiek en de therapeutische scholingen van de hulpverleners. Binnen het teamoverleg is er ook ruimte voor inbreng van verwijzers en andere betrokken diensten (mits de toelating van de cliënt), zodat een gepaste samenwerking kan worden nagestreefd.

 

KU Leuven-studie werkzaamheid van psychotherapie bij depressie
CGG Kempen neemt deel aan een grootschalige studie die uitgevoerd wordt door de KU Leuven in verschillende CGG in Vlaanderen. De studie heeft als doel een beter zicht te krijgen op de werkzaamheid van enkele behandelingen voor depressie.

Depressie is een ernstig probleem voor de geestelijke gezondheid, waarmee jaarlijks 5‐7% Belgen geconfronteerd worden. Velen onder hen vinden het nog steeds moeilijk om hulp te zoeken en zij die wel de stap zetten, moeten vaak lang wachten vooraleer ze effectief hulp krijgen. We weten dat zowel gesprekstherapie alleen als gesprekstherapie gecombineerd met een behandelaanbod via het internet (‘blended’ psychotherapie) werkzaam zijn bij depressie. Met deze studie hopen we zicht te krijgen of blended therapieën even werkzaam zijn, want dat zou betekenen dat meer mensen die met depressie kampen in de toekomst sneller geholpen kunnen worden.

Wie kan deelnemen?
Volwassenen tussen 18 en 65 jaar die:
- voldoen aan de criteria voor een klinische depressie
- toegang hebben tot het internet
- de Nederlandse taal voldoende machtig zijn
- niet deelnemen aan een andere studie over de behandeling van depressie

Meer informatie kunt u vinden op de website www.blendedstudie.be
Bij interesse kunnen verwijzers contact opnemen via het netwerk GGZ Kempen. 

Ouderenteam (+65 jaar)

Het ouderenteam van CGG Kempen richt zich tot mensen ouder dan 60 jaar. In de werking van het ouderenteam kunnen cliënten terecht met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Het kan onder andere gaan om aanpassingsstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische belevingen, onverwerkte rouw door verlies van partner, maar ook verlies van je huis, je lichamelijke mogelijkheden, je werk, je kinderen,… Ook allerlei lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, maag- en darmklachten, vermoeidheid, slapeloosheid,... zonder directe lichamelijke oorzaak, kunnen hier terecht.
Onder ‘hulp-verlenen’, verstaat het ouderenteam: verkennen van hulpvragen van cliënten; samen hulpvragen en werkpunten formuleren; samen op zoek gaan naar uitwegen door middel van gespreksbegeleiding en/of psychobehandeling (bv.: depressie, traumaverwerking, angsten,…); …

 

Team verslavingszorg

Deze werking richt zich naar iedereen die een vraag heeft naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken.  Zowel de gebruiker zelf als mensen uit de directe of ruimere omgeving kunnen hier terecht.
Verandering verloopt met kleine stapjes, met vallen en opstaan.  De mate waarin verandering mogelijk en wenselijk is, bepaalt het traject dat met de cliënt doorlopen wordt.  Als dienst wordt het meest haalbare gestimuleerd.

Het aanbod bestaat uit:

 • Ambulante begeleiding en behandeling
  Na het breed verkennen van het verhaal en hulpvraag van de cliënt, formuleren de hulpverlener en de cliënt gemeenschappelijke werkpunten en doelstellingen.  Er wordt gewerkt rond middelen en rond de onderliggende problemen (bv depressie, traumaverwerking, angsten,…). Er wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
  Het aanbod kan een individueel aanbod of een groepsaanbod zijn.
  Cliënten krijgen de kans om via een groepsaanbod snel in te stromen.
   
 • Preventie
  Het team verslavingspreventie wil professionelen deskundiger maken in het omgaan met middelengebruik. Voor meer informatie: zie luik preventie.
   
 • Arbeidstrajectbegeleiding
  Dit aanbod richt zich naar alle personen die problemen hebben op het vlak van middelengebruik- misbruik en daardoor moeilijkheden ervaren om werk of een zinvolle dagbesteding te vinden of te behouden. Ook personen die hun gebruik onder controle hebben, maar moeite hebben met het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding, kunnen terecht bij de arbeidstrajectbegeleider.
   
 • Alternatieve gerechtelijke maatregelen
  Personen die vanuit justitie verplicht worden om een begeleiding/ behandeling te volgen rond hun drugsproblematiek kunnen terecht bij het team AGM. Deze verwijzingen verlopen doorgaans via het justitiehuis.
   
 • Aanbod voor familie en omgeving
  Personen uit de omgeving van een persoon met een verslavingsprobleem kunnen rechtstreeks contact opnemen met CGG Kempen indien ze zelf persoonlijke vragen hebben m.b.t. het omgaan met deze problematiek voor een consultgesprek.
  Daarnaast bieden we een groepsaanbod aan m.n. ‘Context, (z)onder invloed?!’. Voor meer informatie kan men contact opnemen met CGG Kempen op het nummer 014/41.09.67 of doorklikken op groepsaanbod.
   
 • Online hulpverlening
  Voor alcohol- cannabis-  en andere drugproblemen bestaat er eveneens een online aanbod via de websites alcoholhulp.becannabishulp.be en drughulp.be. Voor  meer informatie en rechtstreekse link naar deze websites: zie het luik online hulpverlening.
Forensisch team

Binnen het forensisch team hebben we een onderverdeling in forensisch team volwassenenwerking, forensisch team jongerenwerking en het team strategisch plan. De jongerenwerking richt zich specifiek tot jongeren van 12 tot 18 jaar. 

De forensische teams volwassenwerking en jongerenwerking werken met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Belangrijke doelstellingen in therapie zijn het stoppen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, verkleinen van kansen op herval, stimuleren van zelfcontrole en vaardigheden om met risicovolle situaties om te gaan, verhogen van inzicht in eigen gedrag en gevolgen van gedrag, met bijzondere aandacht voor gevolgen voor slachtoffer, en tenslotte het bevorderen van de algemene levenskwaliteit. Bij de jongeren wordt er ook veel aandacht besteed aan het stimuleren van de ontwikkeling op diverse levensgebieden, met bijzondere aandacht voor de psychoseksuele ontwikkeling.

Alle aanmeldingen gebeuren via het centrale telefoonnummer van CGG Kempen. Het forensisch volwassenen team heeft ook een specifiek aanbod voor partners/context.  Specifiek aan de jongerenwerking is dat ter ondersteuning van het proces de bredere context (ouders, opvoeders, begeleiders, …) van de jongere steeds betrokken wordt bij de behandeling / begeleiding.

Strategisch plan
Tot slot is er de deelwerking strategisch plan. Dit team staat in voor begeleiding en behandeling van gedetineerden tijdens detentie. Het team heeft een opdracht in de 4 gevangenissen van de regio (Hoogstraten, Merksplas, Turnhout en Wortel). De werking bestaat uit een gericht aanbod (voornamelijk in groep, in sommige inrichtingen individueel) rond drie problematieken: seksuele delinquentie, agressie en verslaving. Het hulpaanbod is delictgericht, maar sluit niet uit dat bijkomende problemen/hulpvragen ook aan bod kunnen komen. Doelstellingen van dit aanbod in de gevangenis vormen kennismaking met therapie, bevorderen van motivatie en probleeminzicht, behandeling of een aanzet tot behandeling maken tijdens detentie. 

Preventie verslaving

Het team verslavingspreventie wil professionelen deskundiger maken in het omgaan met middelengebruik. Al wie in aanraking komt met (problemen ten gevolge van) middelengebruik, kan op ons een beroep doen voor:

 • Informatieverstrekking
 • Advies
 • Intervisie
 • Coaching van een preventief alcohol- en drugbeleid
 • Vorming op maat (over producten, signaalherkenning, grenzen stellen, motiverend werken, …)

Naast middelen zoals alcohol, tabak, psychoactieve medicatie en andere drugs, is er eveneens een aanbod met betrekking tot gamen of gokken. Het team verslavingspreventie van CGG Kempen werkt nauw samen met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

Daarnaast is er een tweeledig aanbod voor de ouders en/of partners van gebruikers:

 • Een groepsaanbod voor de context van gebruikers: tijdens een contextgroep wordt er steeds gewerkt rond een bepaald thema waarna ook de mogelijkheid tot uitwisseling wordt geboden.
 • Mogelijkheid tot individuele consultgesprekken. 

 

VORMING

Jaarlijks bieden we een open vormingsaanbod aan. 

Wil je graag op de hoogte blijven van ons open vormingsaanbod? Klik hier om je in te schrijven om jaarlijks ons aanbod te ontvangen. Wanneer je je inschrijft ontvang je ook meteen het aanbod van dit jaar. 

Hier vind je het aanbod van dit jaar.

 

Contact:
preventie@cggkempen.be

Preventie zelfdoding

Het team suïcidepreventie

De CGG-suïcidepreventie richt zich tot alle belangrijke intermediairen inzake suïcidepreventie (zie ook www.cgg-suicidepreventie.be en www.zelfmoord1813.be). Ze wordt vorm gegeven door suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen.

Het CGG-suïcidepreventieteam van de provincie Antwerpen bestaat uit preventiewerkers van CGG Andante (Merksem), CGG De Pont (Mechelen) en CGG Kempen (Turnhout).

De suïcidepreventiewerker binnen CGG Kempen is Marijke Vandervoort (Tel: 014/41.09.67, MarijkeVandervoort@cggkempen.be). De coördinator van de Suïcidepreventiewerking provincie Antwerpen is Charlotte Aertsen (Tel: 03/620.10.20,  charlotte.aertsen@andante.be)

Opdracht
De Suïcidepreventiewerking kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020) en maakt deel uit van het platform Zelfmoord1813. Alle informatie over preventie van zelfdoding en het vormingsaanbod vanuit de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) zijn terug te vinden op www.zelfmoord1813.be. Om het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie te realiseren zijn er samenwerkingsovereenkomsten met Werkgroep Verder, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Zorg voor Suïcidepogers, de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek en het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie (VLESP).

De belangrijkste opdrachten van het team zijn het aanbieden van vormingen, coaching van beleidstrajecten, advies en consult. Daarnaast wordt sterk ingezet op netwerkvorming tussen hulpverleners en instanties om de continuïteit van zorg aan suïcidale personen zo goed mogelijk te garanderen.

Aanbod

Deskundigheidsbevordering 
Deskundigheidsbevordering van hulpverleners is één van de meest effectieve strategieën ter preventie van suïcide. Wanneer je in contact komt met mensen, is het belangrijk dat zelfdoding een bespreekbaar thema is. De CGG-SP heeft vormingspakketten ontwikkeld om intermediairen te ondersteunen in het omgaan met suïcidale personen. In onze praktijkgerichte vormingen, met een brede waaier aan werkvormen,  leren hulpverleners de signalen van suïcidaliteit herkennen en bespreekbaar maken. Ook thema’s zoals crisisinterventie, risicoformulering, chronische suicidaliteit,  ondersteuning van nabestaanden … komen aan bod. De inhoud wordt steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen en eigen praktijkervaringen.

Ons open aanbod is toegankelijk voor alle hulpverleners (zoals maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, therapeuten, huisartsen, …) die in contact komen met suïcidale personen. In samenspraak met uw team kan ook een vorming op maat worden opgesteld. Dit kan gaan om een workshop, meerdaagse training, train-de-trainer, intervisie of lezing.

De concrete data in uw regio en de inhoud van vormingen zijn terug te vinden op www.zelfmoord1813.be/vormingen.

Suïcidepreventiebeleid 
Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn en er rijzen vaak veel vragen die snel beantwoord moeten worden. Een draaiboek biedt houvast in dit proces.
De CGG-SP ondersteunen je organisatie in het uitwerken van een suïcidepreventiebeleid op maat.
Een dergelijk draaiboek wordt samengesteld door een kerngroep binnen de organisatie die theorie en praktijk integreert, rekening houdende met de eigenheid van de setting en met aandacht voor samenwerkingsafspraken met relevante externe partners. Vanuit de suïcidepreventiewerking bieden wij ondersteuning in dit ontwikkelings- en implementatieproces.

Consult en advies 
Het suïcidepreventieteam is het aangewezen team om je op de hoogte te houden rond actuele tendensen op het vlak van suïcidepreventie. Indien je vragen hebt betreffende suïcide(preventie) bij  concrete casussen of in organisaties, aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren via het telefoonnummer 014/410967  of marijkevandervoort@cggkempen.be

Tot slot, ondersteunt CGG Kempen de gespreksgroepen voor nabestaanden na zelfdoding van Turnhout en Mol (zie ook hier). 

Online team

OnlinePsyHulp is een initiatief van CGG Kempen, De Pont en Zorggroep Zin.  Een netwerkteam dat bestaat uit psychologen en psychotherapeuten verbonden aan de genoemde CGG, dat via verschillende thematische websites rechtstreekse online hulpverlening biedt aan mensen die zich via deze websites aanmelden.

Online hulpverlening door OnlinePsyHulp kan via onderstaande websites:

OnlinePsyHulp.be

OnlinePsyHulp-Jongeren.be

Perinatalehulp.be

Angsthulp.be

Depressiehulp.be

Alcoholhulp.be

Cannabishulp.be

Drughulp.be

Gokhulp.be

 

Onze websites en programma's zijn geschikt voor online zelfhulp, online begeleiding en blended begeleiding. Inzetbaar voor de belangrijkste drie probleemgebieden in de GGZ: depressie, verslaving en angst.

Onze online hulpverlening is erkend en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Buddywerking

Verdere info zal nog toegevoegd worden aan de website.

BU! (Be You - Naar een job op maat) voor jongeren tussen 18 en 30 jaar

Wie zijn we?

Ons complementair partnerschap bestaat uit WEB, Groep Intro, I-Diverso, CGG Kempen en Blenders.

Wij zetten in op het versterken van het mentaal welbevinden en van onmisbare (digitale) vaardigheden die nodig zijn om stappen richting werk te zetten. Daarnaast bieden we waar nodig ondersteuning op de werkvloer, bijvoorbeeld door jobcoaching of taalondersteuning.

Een traject is zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

We zoeken steeds naar de meest optimale samenwerking met de betrokken stakeholders (VDAB, OCMW,…) en naar een maximale afstemming met lokale partners.

Wat doen we?

In dit project krijgt de jongere de kans om samen met zijn coach een realistisch en haalbaar pad uit te stippelen om zijn positie in de samenleving te versterken.

We werken op maat en tempo van de jongere. Ieder traject vertrekt vanuit zijn of haar interesses en talenten, waarbij we de nodige zorg hebben voor het verlagen van allerhande drempels. We zetten de stappen naar werk die reeds mogelijk zijn.

Ons aanbod is kosteloos voor de deelnemer.

Voor wie?

Jongeren tussen 18 en 30 jaar voor wie de stap naar de arbeidsmarkt erg groot is, uit Geel, Mol en hun omliggende gemeenten en Brecht.

Omdat we aanvullend werken op wat lokaal aanwezig is, nemen we in Herentals en Hoogstraten (en hun omliggende gemeenten) enkel trajecten op met een duidelijk aanwezige taaldrempel of GGZ – gerelateerde problematiek.

Hoe aanmelden?

Via BU@webwerkt.be

Met volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum

Ben je niet helemaal zeker of het project iets is voor jouw cliënt? Neem even contact op en dan bespreken we dit samen.